Author: Sebastian Bieniek (page 3 of 16)

BHP

Osoby, które do tej pory nie zaliczyły przedmiotu BHP, mogą zgłaszać się indywidualnie tylko w środy 11:20 – 13:30
(budynek 22 pok. 11).

Magdalena Chmielewska
Inspektor BHP
261-83-92-68

TERMINY POPRAWKOWE

2017/18Z, logistyka, I st., stacjonarne
dr n. ekon., inż. Tomasz Kochański

19.02.2018 r.

 • 1-2 godz. (8:00-9:35), Zarządzanie (W+ĆW), nabór 2017 (cywile i wojsko), s. 517/135
 • 3-4 godz. (9.50-11:25), Podstawy ekonomiki logistyki (ĆW), nabór 2015 (cywile), s. 517/135

 

2017/18Z, logistyka, I st., niestacjonarne
dr n. ekon., inż. Tomasz Kochański

24.02.2018 r.

 • 1-2 godz. (8:00-9:35), Zarządzanie (W+ĆW), nabór 2017, s. 517/135

KURS KWALIFIKACYJNY NA STANOWISKA O STOPNIU ETATOWYM PUŁKOWNIKA W PIONIE FUNKCJONALNYM ZABEZPIECZENIA I SZCZEGÓLNYM

W dniu 8 stycznia  2018 roku rozpoczął się w WLO WAT kurs kwalifikacyjny na stanowiska o stopniu etatowym pułkownika w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia i szczególnym.
W kursie uczestniczy 20 oficerów z różnych jednostek wojskowych i instytucji centralnych MON.
Szkolenie prowadzone jest w następujących modułach:

MODUŁ OGÓLNY w ramach którego kursanci zapoznawani są z Międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych, Zasadami cywilnej i demokratycznej kontroli nad SZ RP, Zasadami funkcjonowania systemu logistycznego w SZ RP, Procesami planowania rozwoju i modernizacji oraz Dokumentami doktrynalnymi stosowanymi w SZ RP.

MODUŁ KIERUNKOWY w którym omawiana jest Strategia bezpieczeństwa narodowego i obrony państwa, Sztuka wojenna, sztuka operacyjna i taktyka, Metodyka opracowywania i prowadzenia ćwiczeń, Gospodarka finansowa wojska, Mapowanie i modelowanie procesów logistycznych oraz projektowani i wdrażanie modułów logistycznych, Organizacja wsparcia przez państwo – gospodarza (HNS) oraz CIMIC, Wsparcie i zabezpieczenie logistyczne Sił Zbrojnych RP oraz Systemy informatyczne wspierające procesy logistyczne.

MODUŁ SPECJALISTYCZNY w ramach którego kursanci uczą się Planowania i kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk na szczeblu taktycznym i operacyjnym, Zabezpieczenia materiałowego i technicznego wojsk, Funkcjonowania podsystemu transportu i ruchu wojsk, Zabezpieczenia medycznego, Zabezpieczenia operacyjnego i logistycznego PKW poza granicami kraju oraz Systemu planowania zasobów logistycznych i usług a także Funkcjonowania terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego.

PRAKTYKI NA KIERUNKU „OBRONNOŚĆ PAŃSTWA”

Studenci kierunku „Obronność Państwa” zainteresowani odbyciem praktyki w Kancelarii Prezydenta, MON lub Komendzie Głównej Policji proszeni są o dostarczenie wymienionych niżej dokumentów do Koordynatora ds. praktyk do dnia 27 stycznia 2018 r.

Praktyka w Kancelarii Prezydenta RP:

1) cv z własnoręcznym podpisem,

2) pismo skierowane do Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezydenta RP – dotyczące wyrażenia zgody na odbycie bezpłatnych praktyk studenckich/wolontariatu w Kancelarii w określonym terminie wraz z uzasadnieniem,

3) opinie/referencje (dokumenty powinny być podpisane przez np. opiekuna roku, osobę zajmującą się na uczelni praktykami studenckimi – dot. praktyki studenckiej),

4) kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia NNW.

Praktyki w Komendzie Głównej Policji:

 1. zaświadczenie z Uczelni potwierdzającym status studenta,
 2. kserokopia dowodu osobistego,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.

Praktyki w MON:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

OBRONY INSTYTUTOWE

Studenci, którzy będą przystępować do obron instytutowych profil ogólnoakademicki mogą uzyskać informacje dotyczące terminów obrony:

 • mailowo: ilog@wat.edu.pl,
 • telefonicznie: 261 839 085
 • osobiście w pokoju 1.29 (bud. 135, piętro I, sekretariat Instytutu Logistyki WLO).

ZAJĘCIA W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

W STYCZNIU RUSZAJĄ ZAJĘCIA W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

Dnia 22 grudnia o godz. 10.00 została zakończona rekrutacja do programu pilotażowego Legia Akademicka w Wojskowej Akademii Technicznej.
Zajęcia w ramach realizacji programu odbędą się w dwóch zjazdach sobotnio – niedzielnych:

 • 20-21.01.2018 r.
 • 10-11.02.2018 r.

W dniu 20 stycznia 2018 r. przewidziana jest również uroczysta inauguracja, a następnie planowane są zajęcia dydaktyczne.

Program szkolenia oraz szczegółowy rozkład zajęć zostanie przesłany do osób zakwalifikowanych, na adresy e mail podane we wnioskach o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego.

PRAKTYKI OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Informujemy, że:

Studenci chcący odbyć praktykę w Komendzie Głównej Policji i Kancelarii Prezydenta RP mogą zgłaszać się do koordynatora ds. praktyk (pok. 0.16, p. Beata Rupiewicz, tel. 261 837 458, beata.rupiewicz@wat.edu.pl) od dnia 27.12.2017 r.

Studenci chcący odbyć praktykę w Ministerstwie Obrony Narodowej mogą zgłaszać się do koordynatora ds. praktyk (pok. 0.16, p. Beata Rupiewicz, tel. 261 837 458, beata.rupiewicz@wat.edu.pl) od dnia 27.12.2017 r. Nie dotyczy I roku.

Studenci I i II roku pierwszego stopnia, kierunku obronność państwa oraz I roku drugiego stopnia, kierunku obronność państwa, chcący odbyć praktyki w Komendzie Głównej Straży Granicznej, proszeni są o kontakt z koordynatorem ds. praktyk w dniach 18-21.12.2017 r. (pok. 0.16, p. Beata Rupiewicz, tel. 261 837 458, beata.rupiewicz@wat.edu.pl).

Older posts Newer posts

© 2018 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑