Page 4 of 16

ZABRZMIAŁO „GAUDEAMUS IGITUR” NA WYDZIALE LOGISTYKI

W dniu 9 października 2017 roku na Wydziale Logistyki odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w sali kinowej Klubu WAT. Po tradycyjnym przywitaniu zaproszonych gości, Dziekan płk dr hab. Szymon MITKOW na początku przemówienia zaznaczył, iż „Prowadzone z powodzeniem na Wydziale Logistyki kształcenie na dwóch kierunkach studiów logistyka i obronność państwa o profilu praktycznym, wychodzi naprzeciw potrzebom i wymaganiom zarówno studentów, jak i pracodawców. (…) Myślę, że nasza dotychczasowa działalność, zwłaszcza na potrzeby SZ RP, jak i gospodarki narodowej, potwierdza zasadność funkcjonowania Wydziału Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej.”

W dalszej części przemówienia Dziekan WLO dokonał podsumowania roku funkcjonowania nowych władz wydziału, a także wskazał kierunki działalności na nowy rok akademicki w obszarze naukowym i dydaktycznym. Wytężony wysiłek dla kadry, nauczycieli oraz pracowników wydziału zapowiedziały słowa wypowiedziane przez Dziekan WLO „ Wychodząc naprzeciw opiniom płynącym z dowództw i sztabów SZ RP oraz innych instytucji konsekwentnie zmierzamy do utworzenia silnego Międzywydziałowego Centrum Kształcenia Kadr Logistycznych SZ RP, z myślą by było ono zdolne do:

 • zintegrowania kształcenia logistycznych specjalności wojskowych w WAT, celem efektywnego kształcenia podchorążych oraz doskonalenia oficerów i pracowników wojska;
 • przygotowania i wdrożenia kanonu kształcenia logistycznego wszystkich specjalności w korpusie osobowym logistyki, niezależnie od kierunków studiów oraz podstaw taktyczno – logistycznych dla pozostałych specjalności wojskowych, które wprowadzi absolwentów w rzeczywiste środowisko ich przyszłej pracy.”

Przypieczętowaniem przyjęcia studentów I roku do społeczności akademickiej Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej było odśpiewanie „Gaudeamus Igitur” oraz wręczenie symbolicznych indeksów wyróżnionym studentom, którzy w procesie rekrutacji na studia uzyskali najwyższą liczbę punktów. Wręczenia dokonał prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król i Dziekan WLO płk. dr hab. Szymon Mitkow.

Istotnym punktem uroczystości było pożegnanie profesora Michała Huzarskiego, który zakończył pracę na Wydziale Logistyki. Dziekan WLO w imieniu własnym, jak i całej społeczności wydziałowej, złożył Panu Profesorowi szczere i serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, wytrwałości w dalszej pracy naukowej zmierzającej do rozwoju nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie.

Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości m.in.: prorektor ds. wojskowych WAT płk dr inż. Artur Król, szef Zarządu Logistyki P4 SG WP płk dr inż. Robert Woźniak, dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji płk Paweł Krasowski, szef Oddziału Koordynacji Badań naukowych DNiSW MON płk dr inż. Ryszard Lewiński, dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii prof. dr hab. inż. Stanisława Cudziło, dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa dr hab. inż. Stanisław Kachel, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, prodziekan ds. kształcenia i rozwoju Wydziału Elektroniki dr hab. inż. Dariusz Laskowski, prodziekana ds. naukowych Wydziału Cybernetyki hab. inż. Zbigniew Zieliński, zastępca dziekana Wydziału Mechanicznego płk dr inż. Jarosław Ziółkowski, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Optoelektroniki prof. dr hab. inż. Jan Jabczyński, byli rektorzy WAT: gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zygmunt Mierczyk, gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Andrzej Ameljańczyk, pierwszy dziekan WLO gen. dyw. dr hab. Julian Maj, dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej płk dr hab. inż. Tadeusz Zieliński, prodziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prodziekan ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP dr hab. Justyna Lipińska, komendant 1 Regionalnej Bazy Logistycznej płk mgr Cezary Balewski, zastępca komendanta 2 RBLog płk Andrzej Mocny, dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej płk Mariusz Skulimowski, Komendant Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie płk Krzysztof Kaczmarek, kanclerz WAT mgr Adam Wronecki, kapelan WAT mjr dr Ireneusz Biruś.

Inaugurację zakończył wykład płk. dr. inż. Roberta Woźniaka, Szefa Zarządu Logistyki – P-4 SGWP pt. „Logistyka sił zbrojnych”.

NABÓR 2016 – OBRONNOŚĆ PAŃSTWA STAC. – WYNIKI REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE

NABÓR 2016 – OBRONNOŚĆ PAŃSTWA STAC. – WYNIKI REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE

Historia Systemów Obronności
63495
67131
67136
67137
67140
67143
67147
67148
67152
67161
67162
67954
67163
67164
67169
67175
67177
67179
67180
67190
67193
67195
67197
67198
67201
67200
67204
67205
67208
67209
67210
67211
67212
67213

Historia wojska
67129
67130
67139
67141
67142
67144
67146
67154
67155
67156
67158
67164
67172
67173
67174
67181
67182
67183
67186
67187
67189
67191
67192
67194
67196
67203
67206

GODZINA OTWARCIA DZIEKANATU

W związku z „Inauguracją roku akademickiego 2017/18” Dziekanat w dniu 09.10.2017 r., czynny będzie od godz. 13:00.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017 / 2018

W dniu 09.10.2017 r. (poniedziałek) odbędzie się Inauguracja roku akademickiego 2017/18 Wydziału Logistyki w Klubie WAT. Studenci studiów stacjonarnych I roku (nabór 2017), proszeni są o stawienie się na godzinę 8:15obecność obowiązkowa (będą listy obecności). Obowiązuje strój wyjściowy.

UBEZPIECZENIE OD NNW NA ROK AKADEMICKI 2017 / 2018

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) STUDENTÓW WAT

NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późń. zm.), ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

 

Informacje podstawowe:

 • zakład ubezpieczeń:       InterRisk TU  A. Vienna Insurance Group
 • okres ubezpieczenia:       01.10.2017r. – 30.09.2018r.
 • ochrona 24h/dobę, zakres terytorialny: Polska + cały świat
 • w zakresie ochrona dla osób:

– uprawiających sport podczas zajęć uczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,

– biorących udział w zawodach wewnątrzuczelnianych lub międzyuczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,

– rekreacyjnie uprawiających sport,

 • UWAGA: z zakresu ubezpieczenia wyłączone są sporty wysokiego ryzyka – definicja zgodna z OWU InterRisk dostępnymi na stronie internetowej)
 • sumy ubezpieczenia oraz składki:
  Wariant I Wariant II Wariant III
Nr polisy EDU-A/P 048362 EDU-A/P 048365 EDU-A/P 048366
Suma ubezpieczenia 15 000,00 PLN 20 000,00 PLN 25 000,00 PLN
Składka roczna 14,00 PLN 18,00 PLN 23,00 PLN

 

Forma zawarcia ubezpieczenia:

Zgłaszanie szkód:

 

Osoba ubiegająca się o odszkodowanie musi mieć zakończone leczenie.

 

Dokumenty potrzebne do procesu likwidacji szkody, to m.in.:

 • dokumenty medyczne z udzielenia pomocy Ubezpieczonemu oraz z procesu leczenia następstw wypadku – np. karta informacyjna udzielonej pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, SOR, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.
 • legitymacja studencka.

 

Broker ubezpieczeniowy:

Mentor SA Oddział we Wrocławiu

e-mail: mariola.burzec@mentor.pl

KURS DOSKONALĄCY – OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS

W dniu 02.10.2017 rozpoczął się kurs doskonalący „Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep ”.  Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłania i analizy informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 02.10 do 06.10.2017 r. W kursie LOGFAS uczestniczy 11 słuchaczy.
Uczestnicy kursu doskonalącego „Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep ”, którzy pozytywnie ukończą kurs na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskają dodatkowo certyfikat NATO SCHOOL z Latiny.
Odpowiedzialny za kurs mjr. Bartosz KOZICKI.

SZKOLENIE BHP

Studenci rozpoczynający studia od października 2017 mają obowiązek odbyć szkolenie BHP i zdać test na platformie e-learningowej. Należy się zalogować na stronie https://ebhp.wat.edu.pl/, podając swój email w domenie student.wat.edu.pl (studenci) lub wat.edu.pl (doktoranci).

Hasłem startowym jest ciąg znaków, składający się z trzech pierwszych liter imienia ojca, pięciu ostatnich cyfr numeru pesel oraz trzech pierwszych liter imienia matki (małe litery bez polskich znaków diakrytycznych). Osoby nie posiadające numeru pesel mają hasło startowe składające się z sześciu liter.

Po zalogowaniu się należy zmienić hasło.

Test będzie dostępny do zaliczenia do dnia 10.11.2017.

 

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem usos@wat.edu.pl

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO  STOPNIA NA WYDZIALE LOGISTYKI

 

W dniu 2 października 2017r.  o godz. 8.00 w auli budynku 135 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Logistyki.

Plan spotkania:

 • zapoznanie z ogólnymi zasadami studiowania,
 • podpisanie dokumentów (umowa, ślubowanie akademickie) oraz wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej ELS. Legitymacja studencka jest jednocześnie przepustką upoważniającą do wejścia na teren zamknięty WAT, na którym odbywają się zajęcia,
 • szkolenie biblioteczne.

Osoba zakwalifikowana na spotkaniu organizacyjnym powinna posiadać:

 • Dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • Odliczoną kwotę 17 zł – opłata za elektroniczną legitymację studencką
  (podstawa prawna: Decyzja Rektora nr 35/RKR/2017 z dnia 2 marca 2017 r, w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2017/18 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe)

« Older posts Newer posts »

© 2017 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑