KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

Kontynuuj czytanie

STUDIA PODYPLOMOWE – AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJACH ZHIERARCHIZOWANYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – VII EDYCJA


CELE STUDIÓW
Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny. Poza tym zdobycie wiedzy z zakresu Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), audytu wewnętrznego zgodnie z normą AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015.

Kontynuuj czytanie

STUDIA PODYPLOMOWE – INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI – II EDYCJA


CELE STUDIÓW
Celem przedmiotowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Informacji w organach administracji publicznej, instytucjach, spółkach i nie tylko.
Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Realizacja przedstawionych obszarów wymaga przygotowania i wykształcenia profesjonalnej kadry, która prawidłowo będzie pojmować wagę i problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa ochrony informacji w czasie pokoju, kryzysu czy wojny w oparciu o najlepsze praktyki zawodowe.

Kontynuuj czytanie

NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI W WARUNKACH CYFRYZACJI GOSPODARKI I WSPÓŁDZIELENIA ZASOBÓW

Zakład Systemów Zarządzania Instytutu Organizacji i Zarządzania
Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowej Akademii Technicznej
serdecznie zaprasza na
XI Konferencję Naukową

NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA
Zarządzanie organizacjami w warunkach cyfryzacji gospodarki
i współdzielenia zasobów,

która odbędzie się

02-03 grudnia 2021 roku
w formule on-line

Celem tegorocznej Konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach obszaru tematycznego dotyczącego zarządzania organizacjami w warunkach rozwoju gospodarki cyfrowej i współdzielenia zasobów, a także wykorzystania technologii teleinformatycznych w zarządzaniu organizacjami w różnych sektorach, z uwzględnieniem podmiotów biznesowych, publicznych i społecznych.

Zapraszamy również – wzorem lat ubiegłych – do uczestnictwa w dyskusji na temat współczesnych problemów, wyzwań, koncepcji i metod zarządzania, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej.

Szczegóły konferencji znajdą Państwo na stronie: https://wlo.wat.edu.pl/nkimz2021

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr Jolanta Tarapata

UKAZANIE SIĘ PUBLIKACJI, PT. „OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH W PERSPEKTYWIE KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ”

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH W PERSPEKTYWIE KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

K. Śmiałek, A. Kominek, Ochrona informacji niejawnych w perspektywie krajowej i międzynarodowej, wyd. FNCE, Poznań 2021, ISBN: 978-83-66800-54-0.

Za cel monografii redaktorzy naukowi przyjęli wyjaśnieni roli informacji niejawnych i ich ochrony we współczesnym państwie. Zaprezentowanie kontekstu krajowego jest obszerne i opracowane w sposób interesujący, a na szczególną uwagę zasługuje rozdział poświęcony człowiekowi – jako najsłabszemu ogniwu w systemie ochrony informacji niejawnej. (…) Zaprezentowanie powyższej problematyki za pomocą studium przypadku dało naukowcom duże możliwości w spojrzeniu na aspekt człowieka w sposób interdyscyplinarny i wielowątkowy. Problematyka krajowa monografii jest ciekawie nakreślona, a dobór rozdziałów pozwala odpowiednio przyjrzeć się roli informacji niejawnych i ich ochrony w Polsce. (…) Autorzy rozdziałów i jej redaktorzy naukowi w poprawny sposób wywiązali się z zadania jakie sobie postawili przystępując do jej opracowywania. W moim odczuciu dali asumpt do dalszych poszerzonych i pogłębionych badań w tym zakresie. Pozycja ta powinna się cieszyć zainteresowaniem grona specjalistów i ekspertów zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem.

Kontynuuj czytanie

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ POLICJI W SZCZYTNIE

Wojskowa Akademia Techniczna będzie współpracować z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Porozumienie określające zakres wspólnych działań naukowo-badawczych i dydaktycznych podpisali 8 lipca 2021 r. rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak i komendant-rektor WSPol insp. dr hab. Iwona Klonowska.
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie kształci funkcjonariuszy służb państwowych w Polsce. To jedyna placówka w kraju przygotowująca kadry kierownicze Policji oraz oficerów Policji. Doświadczeni wykładowcy uczelni prowadzą zajęcia z zakresu nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie oraz przedmiotów typowo zawodowych. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Kontynuuj czytanie