Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

AKTUALNOŚCI WYDZIAŁOWE


WIADOMOŚCI Z DZIEKANATU


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2;

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności edukacyjnej uczelni, w szczególności:

realizacji procesu kształcenia,
ewidencji
prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
w celach: sprawozdawczych, ewentualnego dochodzenia roszczeń sądowych, archiwizacyjnych, organizacji wydarzeń,
przeprowadzania egzaminów i innych zaliczeń,
korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w przypadku wyrażenia zgody załączonej do niniejszej klauzuli.

Read more KLAUZULA INFORMACYJNA

Back to top