SPOTKANIE ROBOCZE ZWIĄZANE Z ROZWIJANIEM WSPÓŁPRACY

W dniu 21.04.2017r. na terenie Wojskowej Akademii Technicznej, w Wojskowym Centralnym Biurze Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. (dawnym Zakładzie Doświadczalnym WAT) obyło się spotkanie robocze zawiązane z rozwijaniem współpracy w zakresie:

 • realizacji projektów naukowo-badawczych na potrzeby SZ RP w obszarach logistyki, obronności państwa oraz jakości i Sprzętu Wojskowego (SpW);
 • studiów podyplomowych oraz kursów obejmujących zagadnienia logistyki, obronności i bezpieczeństwa państwa oraz jakości w praktyce z uwzględnieniem zajęć warsztatowych w WCBKT S.A, obejmujących takie zagadnienia jak, m.in.: pozyskiwanie SpW, inżynieria jakości SpW, ochrona środowiska, planowanie mobilizacji gospodarczej (PMG) przeznaczonych dla służb zaopatrywania, uczestników systemu zapewnienia jakości w resorcie ON i NATO oraz przedsiębiorstw zbrojeniowych;
 • organizowania szkoleń z uwzględnieniem zajęć warsztatowych w WCBKT S.A w zakresie jakości, w tym zarządzania ryzkiem, pomiarami i badaniami, audity konfiguracji, jakości oraz PMG;
 • organizowania praktyk studenckich w WCBKT S.A umożliwiających nabycie umiejętności
  w realizacji uzgodnionych obszarów, np.: administracyjnych, logistycznych, PMG, jakości.

W spotkaniu uczestniczył Dziekan Wydziału Logistyki WAT dr hab. inż. Szymon MITKOW, Prezes Zarządu WCBKT S.A p. Piotr KISIEL oraz

ze strony WCBKT S.A:

 • mgr inż. Sebastian JASKOWIAK – Dyrektor ds. Rozwoju, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Systemu Jakości,
 • mgr inż. Sławomir Sobczak – Szef Produkcji, Koordynator Projektów Naukowo-Badawczych,
 • mgr inż. Andrzej Daniluk – Kierownik Działu Logistyki,

 

ze strony WLO WAT

 • ppłk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI – prodziekan ds. kształcenia WLO WAT,
 • dr inż. Witold POKORA – dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT,
 • dr inż. Bogdan ĆWIK – kierownik Zakładu Studiów Ekonomiczno-Społecznych Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT,
 • mgr Katarzyna Rzepka – koordynator ds. praktyk studenckich WLO WAT.

PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

W dniu 24.04.2017 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariuszem Łukowskim oraz Rektorem – Komendantem Wojskowej Akademii Technicznej dr. hab. inż. Tadeuszem Szczurkiem w sprawie upowszechniania wiedzy w zakresie realizacji polityki NATO dotyczącej zapewnienia jakości wyrobów obronnych, upowszechniania międzynarodowych norm i publikacji NATO dotyczących jakości wyrobów obronnych oraz zapewnienia jakości wyrobów obronnych zamawianych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym doskonalenia systemów zarządzania jakością.

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli: ze strony WAT – Dziekan Wydziału Logistyki
płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT, Dyrektor CCJ dr inż. Witold Pokora oraz Zastępca Dyrektora CCJ dr inż. Joanna Jasińska.

Podpisane porozumienie ma na celu zapewnienie transparentności procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami AQAP oraz zmniejszenie ryzyka związanego z zaufaniem do potencjalnego dostawcy wyrobów obronnych.