POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W Z FIRMĄ HADATAP SP. Z O.O.

W dniu 26 października 2017 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy w sprawie realizacji projektów związanych z zarządzaniem logistyką podwójnego zastosowania, z wykorzystaniem technologii RIFD. Porozumienie podpisali Dziekan Wydziału Logistyki płk. dr. hab. Szymon MITKOW i Prezes Zarządu firmy HADATAP Sp. z o.o. mgr inż. Pan Daniel Kamiński.
Oprócz przedsięwzięć związanych z realizacją wspólnych projektów w obszarach związanych z implementacją technologii RIFD do logistyki cywilnej i wojskowej strony będą współpracowały w zakresie organizacji praktyk studenckich dla kierunku Logistyka. Dla Wydziału Logistyki jest to kolejny krok w kierunku rozwoju i doskonaleniu oferty dydaktycznej na studiach o profilu praktycznym.
W akcie podpisania porozumienia oprócz osób podpisujących uczestniczyli: ze strony HADATAP Sp. z o. o.: Pan mgr Marek Czarzyński Wiceprezes ds. rozwoju, Pan dr inż. Leszek Winsztal Specjalista ds. produktów, Pan dr inż. Bartłomiej Gładysz; ze strony Wydziału Logistyki mgr inż. Andrzej Prokopczuk.

WIZYTA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE W ŻYTOMIERZU NA UKRAINIE

W ramach programu natowskiego DEEP, którego koordynatorem jest Dział Współpracy Zagranicznej Wojskowej Akademii Technicznej, w dniach 16-19 października br. w  Wojskowym Instytucie w Żytomierzu na Ukrainie przebywała z roboczą wizytą delegacja polskich specjalistów realizujących zadania w ramach wspomnianego programu.

W skład polskiej delegacji wchodzili:

– Piotr CIĘŻKI – główny koordynator programu DEEP na Ukrainę,

– mjr Dariusz CHMIELEWSKI – specjalista z zakresu technologii informatycznych,

– Marek KALWASIŃSKI – specjalista z zakresu systemu zabezpieczenia logistycznego funkcjonującego w armiach NATO.

Delegacja została zapoznana ze strukturą i zadaniami instytutu w czasie panelu prezentacyjnego, a następnie przystąpiono do prac w zespołach roboczych w kierunkowych dziedzinach poszczególnych specjalistów. Dużym zainteresowaniem spotkała się tematyka funkcjonowania procesów logistycznych i ich wspomagania systemami informatycznymi.

Ożywioną dyskusję wzbudził panel przedstawiający proces tworzenia i transformacji zabezpieczenia logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, duża ilość zapytań i  próśb o wyjaśnienie kwestii dotyczyła podziału kompetencji i zadań w funkcjonującym systemie logistycznym.

Członkom delegacji zaprezentowano bazę szkoleniową Instytutu oraz realizowany rzeczywisty proces szkoleniowy kadetów kobiet i mężczyzn.

W panelu końcowym wymieniono się poglądami nt. dalszej współpracy,  realizacji zamierzeń w ramach programu DEEP NATO.

 

KURS DOSKONALĄCY NORMALIZACJA, SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ORAZ KODYFIKACJA WYROBÓW OBRONNYCH W RESORCIE ON I NATO

KOD KURSU: 8000034

W dniu 16.10.2017 r. rozpoczął się kurs doskonalący dla oficerów z problematyki normalizacji, jakości i kodyfikacji wyrobów obronnych w resorcie ON i NATO.
Celem kursu jest zapoznanie oraz przygotowanie oficerów do realizacji zadań w obszarach:
– normalizacja w resorcie obrony narodowej i NATO oraz standaryzacja i terminologia NATO,
– kodyfikacja wyrobów obronnych w SZ RP oraz NATO,
– systemy zapewnienia jakości wyrobów pozyskiwanych na potrzeby obronności, ich certyfikacja i ocena zgodności,
– problematyka Rządowego Zapewnienia Jakości wg wymagań NATO (STANAG 4107).
Bieżąca edycja kursu trwa od 16.10.2017 r. do 27.10.2017 r. Uczestniczy w niej 8 oficerów.

**** PRZEDŁUŻANIE LEGITYMACJI 2017/18Z STACJONARNE I NIESTACJONARNE ****

Starości grup stacjonarnych proszeni są do Dziekanatu WLO (pok. 0.05) z legitymacjami swoich grup w celu ich przedłużenia w dniach 23.10. – 27.10.2017. W godzinach pracy Dziekanatu.

*****************************************************************************************

W dniu 29.10 (niedziela) starości grup niestacjonarnych proszeni są o dostarczenie legitymacji w czasie dyżuru w pok. 0.05.

PILNE ZGŁOSZENIE SIĘ DO DZIEKANATU

Studenci o podanych niżej nr albumów proszeni są o pilne zgłoszenie do Dziekanatu pok. 16 lub kontakt tel. z p. Beatą Rupiewicz 506164577:
64064
61041
64102
58372
67164
64091
67203
63264
67189
67154
67134
67180
67170
61392
67190
63256
67205
64050
64093
64046
64100
64086
64089
64047
61041
64669
64098
64082

Nie stawienie się do dnia 12.10.2017 r. jest jednoznaczne z niezaliczeniem praktyki studenckiej.