UBEZPIECZENIE OD NNW NA ROK AKADEMICKI 2017 / 2018

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) STUDENTÓW WAT

NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późń. zm.), ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

 

Informacje podstawowe:

  • zakład ubezpieczeń:       InterRisk TU  A. Vienna Insurance Group
  • okres ubezpieczenia:       01.10.2017r. – 30.09.2018r.
  • ochrona 24h/dobę, zakres terytorialny: Polska + cały świat
  • w zakresie ochrona dla osób:

– uprawiających sport podczas zajęć uczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,

– biorących udział w zawodach wewnątrzuczelnianych lub międzyuczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,

– rekreacyjnie uprawiających sport,

  • UWAGA: z zakresu ubezpieczenia wyłączone są sporty wysokiego ryzyka – definicja zgodna z OWU InterRisk dostępnymi na stronie internetowej)
  • sumy ubezpieczenia oraz składki:
  Wariant I Wariant II Wariant III
Nr polisy EDU-A/P 048362 EDU-A/P 048365 EDU-A/P 048366
Suma ubezpieczenia 15 000,00 PLN 20 000,00 PLN 25 000,00 PLN
Składka roczna 14,00 PLN 18,00 PLN 23,00 PLN

 

Forma zawarcia ubezpieczenia:

Zgłaszanie szkód:

 

Osoba ubiegająca się o odszkodowanie musi mieć zakończone leczenie.

 

Dokumenty potrzebne do procesu likwidacji szkody, to m.in.:

  • dokumenty medyczne z udzielenia pomocy Ubezpieczonemu oraz z procesu leczenia następstw wypadku – np. karta informacyjna udzielonej pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, SOR, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.
  • legitymacja studencka.

 

Broker ubezpieczeniowy:

Mentor SA Oddział we Wrocławiu

e-mail: mariola.burzec@mentor.pl

KURS DOSKONALĄCY – OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS

W dniu 02.10.2017 rozpoczął się kurs doskonalący “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep ”.  Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłania i analizy informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 02.10 do 06.10.2017 r. W kursie LOGFAS uczestniczy 11 słuchaczy.
Uczestnicy kursu doskonalącego “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep ”, którzy pozytywnie ukończą kurs na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskają dodatkowo certyfikat NATO SCHOOL z Latiny.
Odpowiedzialny za kurs mjr. Bartosz KOZICKI.

SZKOLENIE BHP

Studenci rozpoczynający studia od października 2017 mają obowiązek odbyć szkolenie BHP i zdać test na platformie e-learningowej. Należy się zalogować na stronie https://ebhp.wat.edu.pl/, podając swój email w domenie student.wat.edu.pl (studenci) lub wat.edu.pl (doktoranci).

Hasłem startowym jest ciąg znaków, składający się z trzech pierwszych liter imienia ojca, pięciu ostatnich cyfr numeru pesel oraz trzech pierwszych liter imienia matki (małe litery bez polskich znaków diakrytycznych). Osoby nie posiadające numeru pesel mają hasło startowe składające się z sześciu liter.

Po zalogowaniu się należy zmienić hasło.

Test będzie dostępny do zaliczenia do dnia 10.11.2017.

 

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem usos@wat.edu.pl