Studenci kierunku „Obronność Państwa” zainteresowani odbyciem praktyki w Kancelarii Prezydenta, MON lub Komendzie Głównej Policji proszeni są o dostarczenie wymienionych niżej dokumentów do Koordynatora ds. praktyk do dnia 27 stycznia 2018 r.

Praktyka w Kancelarii Prezydenta RP:

1) cv z własnoręcznym podpisem,

2) pismo skierowane do Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezydenta RP – dotyczące wyrażenia zgody na odbycie bezpłatnych praktyk studenckich/wolontariatu w Kancelarii w określonym terminie wraz z uzasadnieniem,

3) opinie/referencje (dokumenty powinny być podpisane przez np. opiekuna roku, osobę zajmującą się na uczelni praktykami studenckimi – dot. praktyki studenckiej),

4) kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia NNW.

Praktyki w Komendzie Głównej Policji:

  1. zaświadczenie z Uczelni potwierdzającym status studenta,
  2. kserokopia dowodu osobistego,
  3. kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.

Praktyki w MON:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.