Month: Styczeń 2018 (page 2 of 2)

KURS KWALIFIKACYJNY NA STANOWISKA O STOPNIU ETATOWYM PUŁKOWNIKA W PIONIE FUNKCJONALNYM ZABEZPIECZENIA I SZCZEGÓLNYM

W dniu 8 stycznia  2018 roku rozpoczął się w WLO WAT kurs kwalifikacyjny na stanowiska o stopniu etatowym pułkownika w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia i szczególnym.
W kursie uczestniczy 20 oficerów z różnych jednostek wojskowych i instytucji centralnych MON.
Szkolenie prowadzone jest w następujących modułach:

MODUŁ OGÓLNY w ramach którego kursanci zapoznawani są z Międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych, Zasadami cywilnej i demokratycznej kontroli nad SZ RP, Zasadami funkcjonowania systemu logistycznego w SZ RP, Procesami planowania rozwoju i modernizacji oraz Dokumentami doktrynalnymi stosowanymi w SZ RP.

MODUŁ KIERUNKOWY w którym omawiana jest Strategia bezpieczeństwa narodowego i obrony państwa, Sztuka wojenna, sztuka operacyjna i taktyka, Metodyka opracowywania i prowadzenia ćwiczeń, Gospodarka finansowa wojska, Mapowanie i modelowanie procesów logistycznych oraz projektowani i wdrażanie modułów logistycznych, Organizacja wsparcia przez państwo – gospodarza (HNS) oraz CIMIC, Wsparcie i zabezpieczenie logistyczne Sił Zbrojnych RP oraz Systemy informatyczne wspierające procesy logistyczne.

MODUŁ SPECJALISTYCZNY w ramach którego kursanci uczą się Planowania i kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk na szczeblu taktycznym i operacyjnym, Zabezpieczenia materiałowego i technicznego wojsk, Funkcjonowania podsystemu transportu i ruchu wojsk, Zabezpieczenia medycznego, Zabezpieczenia operacyjnego i logistycznego PKW poza granicami kraju oraz Systemu planowania zasobów logistycznych i usług a także Funkcjonowania terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego.

PRAKTYKI NA KIERUNKU “OBRONNOŚĆ PAŃSTWA”

Studenci kierunku „Obronność Państwa” zainteresowani odbyciem praktyki w Kancelarii Prezydenta, MON lub Komendzie Głównej Policji proszeni są o dostarczenie wymienionych niżej dokumentów do Koordynatora ds. praktyk do dnia 27 stycznia 2018 r.

Praktyka w Kancelarii Prezydenta RP:

1) cv z własnoręcznym podpisem,

2) pismo skierowane do Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezydenta RP – dotyczące wyrażenia zgody na odbycie bezpłatnych praktyk studenckich/wolontariatu w Kancelarii w określonym terminie wraz z uzasadnieniem,

3) opinie/referencje (dokumenty powinny być podpisane przez np. opiekuna roku, osobę zajmującą się na uczelni praktykami studenckimi – dot. praktyki studenckiej),

4) kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia NNW.

Praktyki w Komendzie Głównej Policji:

  1. zaświadczenie z Uczelni potwierdzającym status studenta,
  2. kserokopia dowodu osobistego,
  3. kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.

Praktyki w MON:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

OBRONY INSTYTUTOWE

Studenci, którzy będą przystępować do obron instytutowych profil ogólnoakademicki mogą uzyskać informacje dotyczące terminów obrony:

  • mailowo: ilog@wat.edu.pl,
  • telefonicznie: 261 839 085
  • osobiście w pokoju 1.29 (bud. 135, piętro I, sekretariat Instytutu Logistyki WLO).
Newer posts

© 2019 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑