OBCHODY ŚWIĘTA AKADEMII I DNIA PODCHORĄŻEGO

W dniu 29 listopada w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczystość z okazji obchodów Święta Akademii i  Dnia Podchorążego. Swoją obecnością na uroczystości w Klubie WAT zaszczycili Wojskową Akademię Techniczną znamienici goście m.in.: sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego minister Maciej Materka, reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ gen. dyw. Cezary Podlasiński, szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ płk Bogdan Dziewulski, przedstawiciele duchowieństwa. Obecni byli również rektorzy: Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr inż. Piotr Krawczyk, Wyższej Szkoły Menadżerskiej prof. dr hab. Henryk Stańczyk, prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, doctor honoris causa WAT prof. Józef Modelski, czł. koresp. PAN, byli rektorzy WAT, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i instytucji centralnych, przedstawiciele dowództw i szefowie zarządów,  dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych, prezesi i dyrektorzy firm, przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych i kombatanckich, byli pracownicy WAT.

Kontynuuj czytanie

PODRÓŻ STUDYJNA KOŁA NAUKOWEGO LOGISTYKI WOJSKOWEJ

W dniu 26 listopada 2018 r. przedstawiciele Koła Naukowego Logistyki Wojskowej (KNLW) podchorążowie II i III roku studiów Wydziału Logistyki wraz z opiekunem kpt. dr inż. Arkadiuszem Jóźwiakiem odbyli podróż studyjną do 2. Regionalnej Bazy Logistycznej (2 RBLog) w  Warszawie. W wizycie uczestniczyło 23 podchorążych. Celem wyjazdu było zapoznanie ze strukturą, zadaniami i wewnętrzną organizacją 2 RBLog.

Po przybyciu na miejsce podchorążowie zostali przywitani przez szefa sekcji S3 mjr. Tomasza Kwiatkowskiego, który przedstawił strukturę organizacyjną 2 RBlog i podległych składów materiałowych. Zapoznał słuchaczy z historią jednostki, zadaniami w czasie „P” jak również w czasie osiągania gotowości mobilizacyjnej, podziałem obowiązków i zasadami współpracy pomiędzy Regionalnymi Bazami Logistyczny i Wojskowymi Oddziałami Gospodarczymi. Następnie podchorążowie zostali zapoznani z lokalną infrastrukturą 2 RBLog.

Na zakończenie wizyty podchorążowie st. kpr. pchor. Magdalena Małyszek i st. kpr. pchor. Ryszard Radzimiński podziękowali panu mjr Kwiatkowskiemu za zapoznanie studentów z 2 RBLog, wyczerpujące odpowiedzi i poświęcony czas.

Wyjazd przyczynił się do  pogłębiania wiedzy na temat logistyki wojskowej, pozwolił na poznanie praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy podczas studiów i nakreślił jedną z możliwości objęcia przyszłych stanowisk służbowych dla podchorążych.

Tekst:
st. kpr. pchor. Ryszard RADZIMIŃSKI
st. szer. pchor. Karolina KARWASZ

Zdjęcia:
kpt. dr inż. Arkadiusz JÓŹWIAK

I EDYCJA KURSU DOSKONALĄCEGO “OPRACOWYWANIE DOKUMENTÓW NORMALIZACYJNYCH W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ” KOD KURSU: 8103061

Z satysfakcją informujemy, że 13 listopada br. rozpoczęła się pierwsza edycja kursu doskonalącego „Opracowywanie dokumentów normalizacyjnych w resorcie obrony narodowej”.

Kurs dedykowany jest dla żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej realizujących zadania związane z opracowywaniem odpowiedników narodowych dokumentów standaryzacyjnych NATO, w postaci resortowych dokumentów normalizacyjnych.

To pierwsza edycja tego rodzaju kursu, w której bierze udział 15 oficerów i jeden pracownik cywilny.

Kurs trwa od 13 do 16 listopada br.

WYJAZDY STUDYJNE STUDENTÓW WYDZIAŁU LOGISTYKI WAT DO FABRYKI BRONI SP. Z O.O. W RADOMIU

W dniach 11, 23 oraz 25 października 2018 r. studenci III roku Wydziału Logistyki w specjalnościach Logistyka Obronności i Bezpieczeństwa oraz System Militarny Państwa, jak również podchorążowie V roku studiów kierunku logistyka wojskowa w ramach przedmiotu ,,Wyposażenie Sił Zbrojnych w wyroby obronne” prowadzonego przez Panią dr Paulinę Zamelek wraz z przedstawicielami Koła Naukowego Logistyki Wojskowej (KNLW) uczestniczyli w wizytach studyjnych w Fabryce Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. (FB). W sumie, w wizytach uczestniczyło 62 studentów. Celem wyjazdu było zapoznanie z nowoczesnymi technologiami stosowanymi przez FB w procesie wytwarzania broni strzeleckiej, planami rozwoju FB, oraz przedstawienie oferty produktowej Fabryki.

Kontynuuj czytanie