Month: Maj 2019 (page 1 of 2)

UWAGA UCZESTNICY LEGII AKADEMICKIEJ

Osoby uczestniczące w programie Legii Akademickiej, które zgłosiły chęć uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym z obszaru cyberbezpieczeństwa proszone są o obowiązkowe stawienie się w dniu 29 maja 2019r. o godz. 7.00 w auli budynku 135 w celu wypełnienia testu kwalifikacyjnego przesłanego przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Jest on podstawą wyłonienia 30 osób mogących  uczestniczyć w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym z obszaru cuyberbezpieczeństwa.

XXXI EDYCJA KURSU “STANDARDIZATION WITHIN NATO”

W Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęła  się XXXI edycja międzynarodowego kursu „Standardization within NATO”. Kurs został otwarty przez płk. dr. inż. Artura Króla, prorektora ds. wojskowych, który po raz kolejny podkreślił rangę tego wydarzenia i podziękował za wsparcie w organizacji kursu, w szczególności przedstawicielom NATO Standardization Office (NSO) i Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK).  W otwarciu wzięli udział: zastępca dyrektora NSO Dieter Schmaglowski, szef oddziału normalizacji WCNJiK płk Piotr Ubysz, szef wydziału współpracy wojskowej i sojuszniczej WCNJiK ppłk Tomasz Kemski, dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow, zastępca dziekana ds. wojskowych płk dr Robert Pawlicki oraz kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej płk dr inż. Mariusz Gontarczyk.

Kurs „Standardization within NATO” prowadzony jest w Wojskowej Akademii Technicznej nieprzerwanie od 2004 r. W 2012 r. otrzymał akredytację Allied Command Transformation. W ubiegłym roku zostało podpisane bilateralne porozumienie zacieśniające współpracę w tym zakresie pomiędzy NATO Standardization Office i Wojskową Akademią Techniczną.   W ciągu ostatnich piętnastu lat przeszkolono ponad 500 specjalistów z 39 państw, w tym z 12 państw partnerskich NATO. W bieżącej edycji kursu bierze udział 26 uczestników z 14 krajów członkowskich. Szkolenie potrwa do piątku 24 maja.

W organizację kursu włączeni są pracownicy Instytutu Logistyki Wydziału Logistyki WAT. Zajęcia, oprócz zaproszonych gości z NATO, poszczególnych krajów (Grecji, Wielkiej Brytanii), prowadzą przedstawiciele WCNJiK.

kpt. Arkadiusz Jóźwiak
fot. Sebastian Bieniek

BENEFIS PROF. DR. HAB. INŻ. JANA FIGURSKIEGO

15 maja 2019 r. odbył się benefis poświęcony działalności naukowej Prof. dr. hab. inż. Jana Figurskiego. Pan Profesor w bieżącym roku obchodzić będzie rocznicę 80-tych urodzin. Jest to niepowtarzalna okazja do świętowania nie tylko wybitnych osiągnięć zawodowych, ale również do przedstawienie dorobku naukowego Profesora.
Uroczystość zatytułowana Ad futuram rei memoriam odbyła się w Auli im. Gen. Andersa w Wydziale Logistki WAT, gdzie obecnie pracuje Profesor Jan Figurski. Benefis objął honorowym patronatem JM Rektor-Komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.
W uroczystości wzięli udział obecni i byli współpracownicy prof. Figurskiego, Jego wychowankowie, przedstawiciele instytucji wojskowych i naukowych, najbliższa rodzina i przyjaciele.
Podczas swoich prezentacji Dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow, Dyrektor Instytutu Logistyki dr hab. Mieczysław Pawlisiak, oraz były Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Marian Brzeziński przedstawili sylwetkę naukową i dokonania zawodowe Pana Profesora Figurskiego. Jak powiedział Pan dr. hab. inż. Mieczysław Pawlisiak „Jednym z ważniejszych efektów pracy Profesora była modernizacja systemu rakietowego BM-21, który funkcjonuje obecnie pod kryptonimem LANGUSTA i jest jednym z wyznaczników zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP. Bez tego systemu ciężko byłoby mówić o sukcesie na współczesnym polu walki”. Profesor brał również w pracach m.in. nad transporterem opancerzonym, prototypem czołgu „Goryl”, opracowaniem nowego samolotu myśliwskiego „Skorpion” oraz dwóch projektów badawczo-rozwojowych zleconych przez NCBiR dotyczących modernizacji sprzętu wojskowego zgodnie z wymaganiami NATO.
Seminarium było okazją do spotkania byłych i obecnych pracowników Instytutu Logistyki, którzy swoją karierą naukową oraz wojskową związani byli z tematyką wojskowego sprzętu obronnego.
Benefis zakończył się podziękowaniami i wspomnieniami z życia Jubilata.

TERMINY EGZAMINÓW

  • Egzamin z przedmiotu Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych dla grupy WLO18PX1N1 godz. 1-2. w dniu 29.VI s. 517/135

  • Egzamin z przedmiotu Prawa człowieka we współczesnych systemach prawno-politycznych dla grupy WLO18PK1N2 godz. 3-4 w dniu 29.VI s. 517/135

  • Egzamin z przedmiotu Prawa człowieka we współczesnych systemach prawno-politycznych dla grup WLO18PC1S2; WLO18PK2S2; WLO18PK1S2 w dniu 24 czerwca godz. 5-6 AULA/135;

  • Egzamin z przedmiotu Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych dla grup WLO18PX1S1; WLO18PX2S1 w dniu 24 czerwca godz. 3-4 AULA/135.

 

Z poważaniem,
Wawrzyniec Kowalski

 

WIZYTY STUDYJNE STUDENTÓW WLO WAT W CENTRUM LOGISTYCZNYM MOSTVA SP. Z O.O.

W dniach 11.04, 25.04, 26.04 oraz 09.05.2019 r., 53 studentów Wydziału Logistyki WAT reprezentujących grupy wojskowe i cywilne IV roku specjalizacji logistyka przedsiębiorstw uczestniczyło w wyjazdach studyjnych w Centrum Logistycznym Mostva sp. z o.o. w Mszczonowie, koordynowanych przez dr Paulinę Zamelek w ramach przedmiotu Strategiczne Zarządzanie Łańcuchem Dostaw.
Po zrealizowanych wizytach studenci podkreślili, że pozyskali teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zakresu działalności firmy oraz jej roli jako pośrednika w łańcuchu dostaw branży automotive. Studenci zapoznali się ze strukturą funkcjonalno-organizacyjną przedsiębiorstwa, z uwarunkowaniami systemu zarządzania i jakości w Firmie, jak również z procesami i działaniami realizowanymi w poszczególnych działach. Wielce praktyczny charakter miało dla studentów zwiedzanie kolejnych etapów działań operacyjnych wobec pojazdów: bocznicy kolejowej służącej do rozładunku samochodów, placu mieszczącego 13000 pojazdów oraz hal ze stanowiskami obsługi technicznej samochodów z pełnym wyposażeniem: myjnia, tunel PDI, linie PDS, stanowiska do montażu akcesoriów, przygotowania, lakiernia, tapicernia, magazyn akcesoriów oraz pomieszczenia do wykonania zdjęć samochodów za pomocą kamery 360⁰. Ponadto bezpośrednią zaletą profesjonalnie przeprowadzonych wizyt studyjnych jest zaangażowanie studentów do realizacji studium przypadku „Planowanie kosztów transportu pomiędzy centrami dystrybucji”. Studenci doceniali przyjezdną atmosferę panującą w Firmie, bogaty zakres informacji i przykładów przedstawianych przez doświadczoną kadrę pracowniczą, jak również interesujący sposób prowadzenia dyskusji, w tym szczegółowość i kompleksowość odpowiedzi na wszystkie nurtujące studentów pytania podczas zwiedzania Firmy. Zebrane informacje i doświadczenia zostaną wykorzystane w dalszym specjalistycznym kształceniu studentów i wspomogą wybór ścieżki zawodowej.
Serdeczne podziękowanie składamy dla wszystkich pracowników Firmy Mostva sp. z o.o. zaangażowanych w przyjęcie naszych studentów oraz liczymy na dalszą owocną współpracę.

Continue reading

OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP

W dniu 13.05.2019 r. rozpoczął się kurs doskonalący “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep”.  Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłania i analizy informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 13.05 do 24.05.2019 r. W kursie LOGFAS uczestniczy 10 słuchaczy. Uczestnicy kursu doskonalącego “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep ”, którzy pozytywnie ukończą kurs na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskają dodatkowo certyfikat NATO SCHOOL z Latiny.

Kierownik kursu: mjr dr Bartosz KOZICKI

UROCZYSTE WRĘCZENIE ZAŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LEGII AKADEMICKIEJ

W dniu 23 maja 2019 r. w Auli bud. 135 o godz. 8:00 odbędzie się uroczyste wręczenie zaświadczeń potwierdzających zakończenie części teoretycznej programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH

W dniach 8 – 9 maja odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych zorganizowana przez Koło Naukowe Logistyki Stosowanej, Koło Naukowe Logistyki Wojskowej WAT oraz Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT. Konferencję uroczyście rozpoczął Dziekan Wydziału Logistyki – płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT, życząc uczestnikom owocnych obrad. W wydarzeniu uczestniczyły Władze Wydziału, Kadra Naukowa, Doktoranci, przedstawiciele firm i ośrodków partnerskich. Pierwsza część obejmowała przemówienia Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, grupy Młodzi Logistycy i firmy PEKAES. Eksperci przedstawili bardzo ciekawe dane dotyczące współczesnej sytuacji na rynku logistyki i bezpieczeństwa.
Następnie rozpoczął się konkurs na najlepszy studencki referat. Komisja Konkursowa składała się z dwunastu członków w których skład wchodziły Władze Wydziału, Kadra Akademicka oraz przedstawiciele firm. Ze wszystkich nadesłanych artykułów wybrano czternaście, których przedstawiciele mogli zaprezentować swoje prace na scenie. Trzy referaty należały do wojskowych studentów uczestniczących w programie Erasmus +. Panel w języku angielskim stanowił ciekawy punkt odniesienia i pozwolił na szersze zapoznanie z logistyką militarną.

Continue reading

Older posts

© 2019 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑