W dniu 20 stycznia 2017 r. w Warszawie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Logistyki, dr. hab. Juliana MAJA, prof. WAT a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach, podpisane zostało porozumienie o współpracy, w ramach którego podjęte będą wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji studentów i prowadzenia badań naukowych, w obszarze logistyki i nauk o Obronności, zwłaszcza sektora pozamilitarnego. Porozumienie to obejmuje wymianę doświadczeń z zakresu realizacji procesu kształcenia studentów, a także przygotowywania dokumentacji planistycznej w postaci programów i planów nauczania, a także działalności metodycznej, m.in. w zakresie organizacji seminariów, sympozjów i konferencji naukowych.

Przewidywana współpraca umożliwi m.in. publikację w wydawnictwach uczelnianych i instytutowych, przygotowywanie wspólnych opracowań, wzajemną możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych obu uczelni, jak również wymianę nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w celu realizacji działalności statutowej i wspólnych badań naukowych. Porozumienie podpisali Dziekan WLO WAT dr hab. Julian MAJ, prof. WAT oraz Rektor PWSZ dr Marta WISZNIEWSKA, prof. PWSZ. W spotkaniu uczestniczyli również Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr Edyta KIMERA, Prodziekan ds. kształcenia WLO WAT dr hab. inż. Roman POLAK,prof. WAT, Prodziekan ds. naukowych WLO WAT prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI, Dyrektor ISBiO dr hab. Zenon TREJNIS, prof. WAT oraz Pan dr inż. Wojciech KOCAŃDA.