Terminy:

27.11.2022 r. Zarejestrowanie się na Konferencję za pomocą: FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
20.11.2022 r. Wniesienie opłaty konferencyjnej
20.11.2022 r. Przesłanie streszczenia opracowania na adres e-mail: ziz@wat.edu.pl
06 – 07.12.2022 r. Termin Konferencji
31.01.2023 r. Przesłanie pełnego tekstu opracowania

Uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych


Opłaty:

  • Bierny udział w konferencji bez wystąpienia, certyfikatu i publikacji – bezpłatnie.
  • Udział w konferencji z wystąpieniem potwierdzonym certyfikatem, bez publikacji – 100 zł.
  • Pełny udział w konferencji z wystąpieniem potwierdzonym certyfikatem i publikacją w monografii (20 pkt.) lub w innym wydawnictwie z listy ministerialnej (40 pkt.) – 500 zł.
  • Udział w konferencji bez wystąpienia, z publikacją w monografii (20 pkt.) lub w innym wydawnictwie z listy ministerialnej (40 pkt.) – 500 zł, jak również  czasopiśmie ,,Production Engineering Archives” ( 70 pkt.) wydawanym w języku angielskim.

O kwalifikacji wystąpienia na konferencji decyduje zespół powołany spośród członków Rady Naukowej na podstawie przesłanych streszczeń artykułów.

O kwalifikacji artykułu do publikacji decyduje zespół pracowników naukowych powołanych przez Komitet Organizacyjny (dwie pozytywne recenzje).

Opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona w przypadku, gdy: nie zostaną spełnione wymogi formalne dotyczące przygotowania tekstu lub tekst nie otrzymał pozytywnych recenzji.


Dane do przelewu:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa


Rachunek bankowy:

Konto:
60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
z dopiskiem subkonto 700-1500-50-008

Tytuł przelewu:
Konferencja 2022 – Zarządzanie IOiZ, NAZWISKO I IMIĘ
Opłatę należy uiścić do 20.11.2022 r.

UWAGA!
JEŚLI CHCĄ PAŃSTWO OTRZYMAĆ FAKTURĘ VAT, PROSIMY O ZAMIESZCZENIE TAKIEJ INFORMACJI W
FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM