Deklaracja dostępności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (WLO)

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wlo.wat.edu.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020.01.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.04.24

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (WLO) jest jednostką organizacyjną Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, podporządkowaną Rektorowi. WLO posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, prowadzi koła naukowe (Securitas et Defensio WAT, Logistyki Stosowanej, Logistyki Wojskowej, Bezpieczeństwa Narodowego WAT, Studentów Strategia) oraz dysponuje nowoczesną infrastrukturą przystosowaną do jak najlepszego kształcenia m.in.: Laboratorium Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Laboratorium Multimedialnego Systemu Treningu Strzeleckiego TL WISŁA, Laboratorium Badań nad Cyberbezpieczeństwem, Laboratorium Logistyki Wojskowej, Laboratorium Logistyki Przedsiębiorstw, Laboratorium Inżynierii i Zarządzania.

Wydział prowadzi kształcenie na:

  • studiach cywilnych na następujących kierunkach: Logistyka (profil praktyczny), Obronność państwa (profil praktyczny), Bezpieczeństwo narodowe (profil ogólnoakademicki), Zarządzanie (profil ogólnoakademicki);
  • studiach wojskowych: logistyka, logistyka ekonomiczna;
  • studiach podyplomowych (Zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego, Zabezpieczenie logistyczne, Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony środowiska, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, Zamówienia publiczne w logistyce, Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Inspektor Ochrony Informacji, akademia Przywództwa i komunikacji w Zarządzaniu organizacją, Analiza finansowa i rachunkowość, Zarządzanie organizacją w środowisku IT;
  • kursach specjalistycznych dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej.

Strona internetowa https://wlo.wat.edu.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Niesłyszących;
  • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.08.30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: koordynator ds. dostępności Barbara Buchalik, barbara.buchalik@wat.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261 839 191. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe – na stronie https://wlo.wat.edu.pl/ nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Gen. S. Kaliskiego 2B, 00-908 Warszawa.
Wydział posiada budynki znajdujące się na terenie otwartym jak i zamkniętym WAT.

Budynek nr 135 (Lipsk)
Wstęp na teren budynku głównego Wydziału znajdującego się na terenie otwartym możliwy jest na podstawie przepustki. W biurze przepustek, które znajduje się na parterze budynku nr 100 (przy wejściu od ulicy Kaliskiego), można uzyskać przepustkę jednorazową oraz przedłużyć ważność przepustek okresowych. Budynek nie ma barier architektonicznych i wyposażony jest w windę. Do budynku mogą wejść osoby z ograniczonymi możliwościami poruszania się, bez konieczności pokonywania schodów. W budynku można poruszać się na wózku inwalidzkim oraz wejść z psem asystującym.

Budynki nr 13, 22, 28, 158 oraz Centrum Logistyki Stosowanej (CLS) – budynek nr 16
Wstęp na teren zamknięty możliwy jest przez punkty kontroli: bramy wjazdowe, przejścia dla pieszych jak i bramki umożliwiające wjazd na wózkach inwalidzkich otwierające się po przyłożeniu ważnej przepustki osobowej lub samochodowo-osobowej.

Budynek nr 16 (CLS) jest w pełni dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pozostałe budynki ze względu na wiek oraz ich stan techniczny nie są w pełni dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Bariery architektoniczne występują w odniesieniu do wind, łazienek, klatek schodowych, szerokości schodów, powierzchni podłogi, zmiany poziomu podłogi.

Przed wszystkimi budynkami WLO znajdują się oznakowane wydzielone miejsca parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

We wszystkich budynkach Wydziału znajduje się informacja o rozkładzie pomieszczeń.

Dokument sporządzono dnia: 30.08.2022
Dokument sporządziła: Magdalena Kawińska