Rekrutacja otwarta

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
AKADEMIA PRZYWÓDZTWA I KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ

INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
Ogłasza nabór na niestacjonarne dwusemestralne studia podyplomowe
„AKADEMIA PRZYWÓDZTWA I KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ”

w roku akademickim 2021 / 2022


Cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności przywódcze i komunikacyjne, nieodzowne w środowisku pracy. Zakres problemowy Studiów pozwala poszerzać perspektywy i rozbudzać zainteresowanie rozwojem profesjonalnym w zakresie zarządzania. Celem kształcenia studiów podyplomowych jest przygotowanie kadr menedżerskich i specjalistycznych z zakresu:

 • rozpoznawania własnego potencjału przywódczego i świadomego kształtowania wizerunku i autorytetu lidera,
 • znajomości zasad budowania zaufania i wiarygodności w zespole,
 • zasad i reguł etycznego postępowania przywódczego,
 • rozwiązywania problemów i pracy zespołowej z naciskiem na kształtowanie postaw twórczych,
 • mechanizmów wpływu społecznego,
 • komunikacji interpersonalnej i strategicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje zawodowe,
 • taktyk i technik negocjacyjnych stosowanych w środowisku zawodowym,
 • projektowania badań rynku i opinii publicznej, przygotowywania instrumentów pomiarowych, doboru próby, metod zbierania i analizy danych,
 • możliwości wykorzystania nowoczesnych mediów cyfrowych i narzędzi IT
  w procesach komunikowania,
 • informatyzacji procesów informacyjno – decyzyjnych,
 • tworzenia i stosowania nowoczesnych narzędzi internetowych (np. video-blogów, formularzy, forów internetowych),
 • metod i technik organizacji pracy zespołów roboczych,
 • odnajdywania tekstów perswazyjnych i manipulacyjnych w przestrzeni publicznej,
 • diagnozowania i identyfikowania potrzeb rozwojowych pracowników,
 • oceniania i motywowania pracowników,
 • inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy organizacyjnej,
 • utrzymywania i tworzenia właściwych relacji interpersonalnych z pracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi organizacji.

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do osób pracujących lub zamierzających pracować na stanowiskach menadżerskich / kierowniczych różnych szczebli zarówno przedsiębiorstw, jak i organizacji publicznych, na stanowiskach specjalistycznych, właścicieli firm, osób rozpoczynających karierę zawodową, pragnących zdobyć wiedzę oraz doskonalić umiejętności z zakresu przywództwa i komunikacji, współcześnie nieodzowne w miejscu pracy i postrzegane jako jedne z istotnych determinantów awansu zawodowego.

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni legitymować się wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier lub magister).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na przedmiotowe studia składa bezpośrednio w sekretariacie Instytutu Organizacji i Zarządzania Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT (bud. 135 pok. 4.20, w godz. 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa – z dopiskiem: „Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją” następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (pobierz),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • ankietę zgłoszeniową (pobierz),
 • zdjęcie oraz zapis cyfrowy zdjęcia do przepustki na płycie CD w formacie JPG, nie większe niż 50 kB, o wymiarach 3,5×3 cm, 375×300 pikseli.

Czesne za studia wynosi 2300 zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności czesnego na dwie raty.


Konto bankowe:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
CITIBANK ODDZIAŁ w WARSZAWIE
Numer rachunku 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

„APiK-2021, subkonto 700-1500-40-009 – opłata czesnego”


Przedmioty ujęte w programie studiów

Blok I. Przywództwo, kompetencje i umiejętności lidera organizacji:

 • przywództwo w organizacji,
 • budowanie wizerunku i autorytetu lidera w zespole,
 • wywieranie wpływu na ludzi,
 • kreatywność i twórcze umiejętności lidera,
 • problemy etycznego przywództwa i społecznej odpowiedzialności organizacji.

Blok II. Doskonalenie technik komunikacji organizacji z otoczeniem:

 • komunikacja strategiczna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • mediacje i negocjacje,
 • badania rynku i opinii publicznej,
 • media cyfrowe i narzędzia informatyczne w procesach komunikowania,
 • erystyka i retoryka,
 • informatyzacja procesów informacyjno – decyzyjnych.

Blok III. Zarządzanie zespołem:

 • planowanie i organizacja pracy zespołowej,
 • budowanie i rozwój zespołu,
 • ocenianie pracowników,
 • motywowanie pozafinansowe,
 • szkolenia i rozwój pracowników.

Blok IV. Seminarium dyplomowe i praca końcowa.

Łącznie: 170 godz. , w tym 150 godz. audytoryjnych.

Zajęcia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym  lub w trybie ON-LINE (w przypadku ograniczeń wynikających z COVID-19), w formie 11 dwudniowych zjazdów ( sobota – niedziela) w wymiarze zazwyczaj nie przekraczającym 8 godz. zajęć lekcyjnych w każdym dniu, w terminie od października 2021 r. do czerwca 2022 r.

Semestr I Semestr II
16-17.10.2021 5-6.03.2022
6-7.11.2021 19-20.03.2022
20-21.11.2021 2-3.04.2022
11-12.12.2021 23-24.04.2022
8-9.01.2022 14-15.05.2022
22-23.01.2022

Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są do dnia 1.10.2021 r. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona).

Informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów uzyskać można u Kierownika Studiów Podyplomowych
dr Moniki MURAWSKIEJ (tel. 600 36 32 68, e-mail: monika.murawska@wat.edu.pl).


Adres do korespondencji:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Z dopiskiem „Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją”
gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa