Rekrutacja otwarta

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ANALIZA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
Ogłasza nabór na niestacjonarne dwusemestralne studia podyplomowe
„ANALIZA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ”

w roku akademickim 2021 / 2022


Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest  przygotowanie kadr menadżerskich oraz specjalistycznych
z zakresu finansów oraz rachunkowości przedsiębiorstw i organizacji publicznych.

Studia mają na celu zdobycie i uzupełnienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie:

 • istoty oraz uwarunkowań współczesnych finansów,
 • zasad analizy finansowej,
 • systemu rachunkowości przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego (rozwiązania ewidencyjne, bieżąca i bilansowa wycena wybranych aktywów trwałych i obrotowych, rozrachunków, rozliczanie kosztów dla potrzeb kalkulacji, specyfika rachunkowości budżetowej na przykładzie jednostki budżetowej, sprawozdawczość finansowa),
 • systemu rachunkowości zarządczej oraz controllingu (współczesne narzędzia i metody prezentowania informacji finansowych i operacyjnych, wpływ zarządzania kosztami na wyniki finansowe jednostek gospodarczych w ramach sprawozdawczego rachunku kosztów, rachunku kosztów działań, kosztów zmiennych, docelowych, analizy progu rentowności i strategicznej karty wyników),
 • funkcjonowania audytu finansowego oraz procesu kontroli zarządczej – standardy, procedury badania sprawozdań finansowych, manipulacje finansowe, organizacja pracy biegłego rewidenta, sprawozdanie z badania, rola nadrzędnych zasad rachunkowości w ocenie rzetelności i wiarygodności opinii,
 • najczęściej używanych w praktyce metod oceny projektów inwestycyjnych, budowy modelu przepływów pieniężnych związanych z projektem (FF CFF), analizy wskaźników oceny projektów inwestycyjnych,
 • analizy fundamentalnej i technicznej jako podstawy oceny kondycji ekonomicznej spółek publicznych, głównych metod wyceny przedsiębiorstw,
 • wykorzystania komputerowych narzędzi w inżynierii finansowej (oprogramowanie do numerycznych obliczeń inżynierii finansowej),
 • podstawowych pojęć z zakresu instrumentów pochodnych, ich modelowania i wyceny.

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do: osób  pracujących lub zamierzających pracować
w działach ekonomiczno – finansowych, uczestniczących w procesach zarządzania  przedsiębiorstwami, organizacjami publicznymi, a także wspierających właścicieli firm; dyrektorów finansowych, menadżerów, specjalistów realizujących zadania w sferze finansów, rachunkowości; menadżerów różnych szczebli kierowniczych, analityków finansowych, pracowników działów planowania i analiz, rachunkowości zarządczej, controllingu, osób pragnących podjąć zatrudnienie w obszarze finansów, rachunkowości.

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni legitymować się wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier lub magister).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na przedmiotowe studia składa bezpośrednio w sekretariacie Instytutu Organizacji i Zarządzania Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT (bud. 135 pok. 4.20, w godz. 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa – z dopiskiem: „SP Analiza finansowa i rachunkowość” następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (pobierz),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • ankietę zgłoszeniową (pobierz),
 • zdjęcie oraz zapis cyfrowy zdjęcia do przepustki na płycie CD w formacie JPG, nie większe niż 50 kB, o wymiarach 3,5×3 cm, 375×300 pikseli.

Czesne za studia wynosi 2500 zł.

Na prośbę Słuchacza istnieje możliwość rozłożenia płatności czesnego na dwie raty.


Konto bankowe:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
CITIBANK ODDZIAŁ w WARSZAWIE
Numer rachunku 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
z dopiskiem w tytule przelewu:

„AFiR-2020, subkonto 700-1500-40-011 – opłata czesnego”


Przedmioty ujęte w programie studiów:

 • finanse,
 • podstawy analizy finansowej,
 • rachunkowość finansowa przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego,
 • rachunkowość zarządcza i controlling,
 • kontrola i audyt finansowy,
 • ocena projektów inwestycyjnych,
 • rynek kapitałowy i zarządzanie wartością,
 • podstawy analizy fundamentalnej i technicznej,
 • wycena przedsiębiorstw,
 • elementy matematyki finansowej,
 • komputerowe narzędzia inżynierii finansowej,
 • seminarium dyplomowe i praca końcowa.

Łącznie: 170 godz. , w tym 150 godz. audytoryjnych.

Zajęcia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym  lub w trybie ON-LINE w przypadku ograniczeń wynikających z COVID-19, w formie 11 dwudniowych zjazdów ( sobota – niedziela) w wymiarze zazwyczaj nie przekraczającym 8 godz. zajęć lekcyjnych w każdym dniu, w terminie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r.

Semestr I Semestr II
16-17.10.2021 5-6.03.2022
6-7.11.2021 19-20.03.2022
20-21.11.2021 2-3.04.2022
11-12.12.2021 23-24.04.2022
8-9.01.2022 14-15.05.2022
22-23.01.2022

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA! Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do dnia 30.10.2021 r.

Informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów uzyskać można u Kierownika Studiów Podyplomowych
dr Moniki MURAWSKIEJ (tel. 600 36 32 68, e-mail: monika.murawska@wat.edu.pl).


Adres do korespondencji:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Z dopiskiem „SP Analiza finansowa i rachunkowość”
gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa