II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Zarządzanie kryzysowe – Ochrona ludności – Ratownictwo

sprawozdanie!

Szanowni Państwo!
Goście i Uczestnicy!

składamy serdeczne podziękowania za udział w konferencji, która odbyła się w dniach 14-16.06.2023 r. w kampusie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz na poligonie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Organizatorami konferencji byli:

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, którą reprezentował Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT;

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, na czele z JM Rektorem prof. WSG dr. Markiem Chamotem.

Współorganizatorami zostali:

Biuro Ochrony Ludności

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy

Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy

University of Life Safety in Lviv

College of Remote and Offshore Medicine Foundation in Malta

Africa Reasearch Institute

Doctoral School for Safety and Security Sciences
University of Obuda in Budapest

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe

Akademia Kaliska im. Prezydenta S. Wojciechowskiego

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska

Wydział Nauk Społecznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Małopolska Uczelnia Państwowa
im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biblioteka Główna
Wojskowej Akademii Technicznej

Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

których reprezentowało liczne grono naukowców i praktyków. Za wsparcie merytoryczne i organizacyjne oraz udział w obradach wszystkim Państwu składamy serdeczne podziękowania. Patronatem honorowym konferencję objęli:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mokołaj BOGDANOWICZ;

Wojewoda Mazowiecki Konstanty RADZIWIŁŁ, którego reprezentowali pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej BARTKOWIAK, którego reprezentował Z-ca Dyrektora Biura Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP bryg. dr inż. Sławomir Kukfisz;

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, płk Konrad KORPOWSKI.

 

Patronatu wojskowego udzielił Dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Krzysztof STAŃCZYK, którego reprezentował Zastępca Dowódcy 8K-PBOT ppłk Marcin PIWOWARCZYK.

Wśród uczestników konferencji zebrali się przedstawiciele świata nauki, administracji publicznej, służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych z następujących instytucji:

Instytucja Imię i nazwisko
College of Remote and Offshore Medicine Foundation in Malta prof. Aebhrick O’kelly
Lviv State University of Life Safety prof. dr hab. Vasyl Popovych
NATO Science and Technology Organization mgr Marcin Kamiński
Wyższa Szkoła Gospodarki prof. dr inż. Ryszard Maciołek
doc. dr inż. Dorota Łoboda
dr Dominik Chmiel
mgr Aleksandra Choroszczuk
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie płk dr hab. inż. Szymon Mitkow
gen. bryg. rez. prof. dr hab. inż.
Tadeusz Szczurek
dr hab. Aleksandra Skrabacz
dr Patrycja Bryczek-Wróbel
dr Justyna Stochaj
mgr Małgorzata Zakrzewska
mgr Małgorzata Świątkowska
mgr Maciej Moszczyński
mgr inż. Franciszek Wołoch
mgr Patryk Kwieciński
studenci: Dagmara Cholewińska, Krzysztof Jukowski, Michał Frais- Ligaj, Adam Brzeziński, Jakub Masłowski
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie dr hab. Agnieszka Szczygielska
dr inż. Wiesław Krzeszowski
mgr Aneta Pajka
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu dr hab. Wojciech Horyń
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie dr n. prawnych Dariusz Kała
Akademia Kaliska dr hab. Ireneusz Dziubek
dr hab. inż. Waldemar Scheffs
dr Bogumiła Pawlaczyk,
dr inż. Wiesław Jaszczur
dr Zofia Marciniak
dr Jerzy Wypych
mgr Sylwia Barwińska
mgr Piotr Peksa
mgr Paweł Wilkaniec
mgr Mariusz Kołodziejczyk
mgr Anna Adamczyk
mgr Martyna Kowalska
mgr Katarzyna Doberstein-Ganszer
mgr Jerzy Tembłowski
mgr Sylwia Wróbel
mgr inż. Adam Hofman
mgr Andrzej Andrzejewski
mgr Krzysztof Hajdasz
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie dr hab. Przemysław Wywiał
dr Żaneta Mrożek
dr Łukasz Szewczyk
mgr Żaneta Zając
mgr Anna Natreba
mgr Andrzej Ziarko
mgr Paulina Rus
mgr Agnieszka Kojło
mgr Robert Fąfała
Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach dr hab. Paweł Szmitkowski
dr Agnieszka Araucz-Boruc
Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu dr hab. Katarzyna Dojwa-Turczyńska
dr hab. Paweł Turczyński
Uniwersytet Pomorski w Słupsku dr Izabela Szkurłat
dr inż. Krzysztof Rogowski
mgr Patryk Toczyński
Politechnika Częstochowska dr hab. Magdalena Bsoul-Kopowska
Politechnika Koszalińska w Koszalinie dr Krzysztof Kaczmarek
dr Dominika Liszkowska
Powiślańska Szkoła Wyższa
w Kwidzynie
mgr Michał Borowczyk
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
mgr Aleksandra Głodek
mgr Julita Sało
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
mgr inż. Rafał Rewoliński
Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Bydgoszczy mgr Adam Dudziak
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie st. bryg. dr inż. Sławomir Kukfisz
bryg. dr inż. Marek Wnęk
Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy st. bryg. dr inż. Jacek Antos
st. bryg. mgr inż. Sławomir Dylewski
st. bryg. mgr inż. Robert Sawosz
Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie bryg. mgr inż. Maciej Nowak
Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu mł. bryg. Krzysztof Arent
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy kom. mgr Wojciech Apiecionek
Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy kpt. SG dr Mariusz Urban
Polski Klub Lotniczy mgr Jan Paszyn
ELSEVIER B.V. mgr Bartłomiej Więckowski
ACO Solutions mgr Jarosław Nowicki

 

W pierwszym dniu konferencji – 15.06.2023 r. gości powitał rektor Wyższej Szkoły Gospodarki prof. dr Marek Chamot, a otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT.

List (podgląd) do uczestników konferencji od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej odczytał Z-ca Dyrektora Biura Ochrony Ludności st. bryg. dr inż. Sławomir Kukfisz.

Konferencję swą obecnością zaszczycił Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, który przestawił organizację systemu bezpieczeństwa w regionie oraz wyzwania pojawiąjące się w obszarze ochrony ludności.

W pierwszym dniu obrad wygłoszono referaty w pięciu panelach tematycznych, dotyczących współpracy cywilno-wojskowej, migrantów i uchodźców, budowania odporności społeczności lokalnych oraz ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

Gośćmi honorowymi konferencji byli: prof. Aebhrick O’kelly, Executive Dean College of Remote and Offshore Medicine Foundation in Malta; prof. doc. Vasyl Popovich, Head of the Institute of Civil Protection, Lviv State University of Life Safety (on-line); mgr Marcin Kamiński, NATO Science and Technology Organization (on-line) oraz mgr Bartłomiej Więckowski, customer consultant for CE Europe Academic and Government ELSEVIER B.V.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Akademii Kaliskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, oraz Akademii Sztuki Wojennej. Liczne grono reprezentowali przedstawiciele służb mundurowych, w tym Straży Granicznej, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Na zakończenie obrad odbyły się warsztaty na temat korzystania z zasobów otwartej nauki.

Obrady odbyły się w następujących panelach tematycznych:

Panel I. Współpraca cywilno-wojskowa na rzecz ochrony ludności

– moderator: płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT
Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

L.p. Czas Imię i nazwisko Tytuł wystąpienia Instytucja
1. 9.45 – 10.00 prof.
Aebhrick O’kelly
Prolonged care for the casualty in austere environments. Executive Dean College of Remote and Offshore Medicine Foundation in Malta
2. 10.00 – 10.15 dr hab.
Ireneusz Dziubek
Zarządzanie działaniami ochronnymi i miejscami schronienia ludności wobec wyzwań obronności kraju. Akademia Kaliska
3. 10.15 – 10.30 dr hab.
Przemysław Wywiał
Zaangażowanie Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałanie
zagrożeniom o charakterze niemilitarnym na przykładzie
powodzi w 2010 roku.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
4. 10.30 – 10.45 płk mgr inż.
Tomasz Stelmach
Przeciwdziałanie nielegalnej migracji na granicach północno-
wschodniej Polski – Siły Zbrojne jako pomoc udzielona Straży Granicznej.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych | w Warszawie
5. 10.45 – 11.00 prof. doc.
Vasyl Popovych
Functioning of the unified state system of civil protection of
ukraine during the war.

(wystąpienie on-line)

Head of the Institute of Civil Protection, Lviv State University of Life Safety
6. 11.00 – 11.15 kpt. SG, dr
Mariusz Urban
Rola Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy w zarządzaniu kryzysowym na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego.
Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy
7. 11.15 – 11.30 mgr
Jarosław Nowicki
Systemy łączności dla potrzeb koordynacji działań służb w
czasie działań kryzysowych.
ACO Solutions
8. 11.30 – 12.00 DYSKUSJA

 

Panel II. Migranci i uchodźcy jako podmiot bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (AULA)

– moderator: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek,
Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

L.p. Czas Imię i nazwisko Tytuł wystąpienia Instytucja
1. 12.30 – 12.40 dr hab.
Katarzyna Dojwa-Turczyńska
Uchodźcy i “uchodźcy”. Analiza wizerunków migrantów w polskich cybermemach w kontekście kryzysu na granicy polsko-białoruskiej oraz konfliktu zbrojnego w Ukrainie Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
2. 12.40 – 12.50 dr
KrzysztofKaczmarek
Zarządzanie informacją w kontekście dezinformacyjnych działań Federacji Rosyjskiej. Politechnika Koszalińska w Koszalinie
3. 12.50 – 13.00 dr inż.
Andrzej Łydka
Agencja FRONTEX jako narzędzie polityki migracyjnej Unii Europejskiej. Expert niezależny
4. 13.00 – 13.10 dr
Dominika Liszkowska
Sekurytyzacja migracji a zarządzanie kryzysem w Polsce Politechnika Koszalińska w Koszalinie
5. 13.10 – 13.20 mgr
Aleksandra Głodek
Podsumowanie działań Wojewody Mazowieckiego w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
6. 13.20 – 13.30 mgr
Anna Natreba
Ewakuacja ludności cywilnej w warunkach wojennych na przykładzie wojny w Ukrainie. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
7. 13.30 – 13.40 mgr
Andrzej Ziarko
Wykorzystanie metody symulacji w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
8. 13.40 – 13.50 DYSKUSJA

 

Panel III. Budowanie odporności społeczności lokalnych

– moderator: dr hab. Magdalena Bsoul-Kopowska, prof. PCz.
Katedra Zarządzania
Politechnika Częstochowska

L.p. Czas Imię i nazwisko Tytuł wystąpienia Instytucja
1. 12.30 – 12.40 dr hab.
Paweł Turczyński
Wojska Obrony Terytorialnej wobec kryzysów lat 2020-2023: ewolucja, kierunki rozwoju, nowe zadania. Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
2. 12.40 – 12.50 dr inż.
Wiesław Krzeszowski
Mechanizm oddziaływania zagrożeń – próba diagnozy zjawiska w kontekście budowania odporności. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
3. 12.50 – 13.00 dr
Bogumiła Pawlaczyk,

mgr
Anna Adamczyk
Formalnoprawne aspekty działania obrony cywilnej w Polsce. Akademia Kaliska
4. 13.00 – 13.10 dr
Justyna Stochaj
Zachowanie ludności w sytuacji wystąpienia wybranych zagrożeń niemilitarnych. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
5. 13.10 – 13.20 dr hab.
Magdalena Bsoul-Kopowska
Odporność mieszkańców województwa śląskiego na zagrożenie wojenne w kontekście
Ukrainy.
Politechnika Częstochowska w Częstochowie
6. 13.20 – 13.30 mgr
Martyna Kowalska
Zarządzanie bezpieczeństwem ludności cywilnej w sytuacji klęski żywiołowej na przykładzie miasta Kalisza. Akademia Kaliska
7. 13.30 – 13.40 mgr inż.
Franciszek Wołoch
Budowle ochronne jako sposób zapewnienia bezpieczeństwa i przetrwania ludności w
sytuacji prowadzenia działań wojennych.
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
8. 13.40 – 13.50 mgr
Krzysztof Hajdasz
Schrony, schrony niehermetyczne i miejsca doraźnego schronienia w powiecie jarocińskim – wartość historyczna czy realny stan rzeczy ? Akademia Kaliska
9. 13.50 – 14.00 mgr
Paulina Rus
Edukacja obronna studentów w ramach Legii Akademickiej jako element budowy obrony powszechnej RP. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
10. 14.00 – 14.10 mgr
Agnieszka Kojło
Edukacja dzieci i młodzieży w aspekcie budowy bezpieczeństwa państwa. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
11. 14.10 – 14.20 DYSKUSJA

 

Panel IV. Wybrane aspekty ratownictwa medycznego i działań epidemicznych

– moderator: dr. hab. Przemysław Wywiał, prof. UP
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

L.p. Czas Imię i nazwisko Tytuł wystąpienia Funkcja/Instytucja
1. 12.30 – 12.40 dr
Łukasz Szewczyk
Polski System Ratowniczy dziś i jutro. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
2. 12.40 – 12.50 dr n. prawnych
Dariusz Kała
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w świetle nowej ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie
3. 12.50 – 13.00 mgr
Michał Borowczyk
Potrzeby i wyzwania w dysponowaniu Zespołami Ratownictwa Medycznego w sytuacjach szczególnych – na przykładzie potencjalnego zagrożenia militarnego.
Analiza stanu faktycznego.
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
4. 13.00 – 13.10 mgr
Robert Fąfała
Implementacja rozwiązań z zakresu medycyny pola walki w środowisku
cywilnym.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
5. 13.10 – 13.20 dr
Żaneta Mrożek
Szpitale w sytuacji kryzysowej w oparciu o doświadczenia z pandemii COVID-19. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
6. 13.20 – 13.30 mgr
Żaneta Zając
Rozwój i charakterystyka obostrzeń epidemicznych na przykładzie pandemii grypy H1N1 oraz Covid-19. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
7. 13.30 – 13.40 lic.
Dagmara Cholewińska
Humanistyczne aspekty ratownictwa. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
8. 13.40 – 13.50 ppor. mgr
Julia Rozworowska-Wolańska
Zadania wojsk obrony terytorialnej w ochronie ludności – rozwiązania praktyczne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 8.Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy
9. 13.50 – 14.00 kpt. mgr
Zbigniew Dybowski
Działania Służby Więziennej w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
10. 14.00 – 14.15 DYSKUSJA

 

Panel V. Zróżnicowana podmiotowość zarządzania kryzysowego

– moderator: dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. AK
Dyrektor Centrum Badawczo-Wdrożeniowego
Akademii Kaliskiej im. Prezydenta St. Wojciechowskiego

L.p. Czas Imię i nazwisko Tytuł wystąpienia Funkcja/Instytucja
1. 12.30 – 12.40 dr hab. inż.
Waldemar Scheffs
Bezpieczeństwo używania telefonów komórkowych podczas konfliktu zbrojnego. Akademia Kaliska
2. 12.40 – 12.50 dr inż.
Wiesław Jaszczur
Uwarunkowania sprawnego współdziałanie podmiotów zarządzania kryzysowego na przykładzie symulacji katastrofy
komunikacyjnej.
Akademia Kaliska
3. 12.50 – 13.00 dr
Grzegorz Grondys
Straż miejska w sytuacjach kryzysowych. Straż Miejska w Szczecinku
4. 13.00 – 13.10 mgr
Patryk Toczyński
Zarządzanie kryzysowe w ochronie granicy
państwowej.
Akademia Pomorska w Słupsku
5. 13.10 – 13.20 mgr
Katarzyna Doberstein-Ganszer
Bezpieczeństwo energetyczne w zarządzaniu kryzysowym. Akademia Kaliska
6. 13.20 – 13.30 mgr
Jerzy Tembłowski
Audyt bezpieczeństwa w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie powiatu konińskiego. Akademia Kaliska
7. 13.30 – 13.40 mgr
Sylwia Wróbel
Ochrona zwierząt w krajowym zarządzaniu kryzysowym – umocowanie, dylematy i zróżnicowane realia prawne. Akademia Kaliska
8. 13.40 – 13.50 mgr inż.
Adam Hofman
Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania specyficznego wykorzystania broni czarnoprochowej w sytuacjach kryzysowych. Akademia Kaliska
9. 13.50 – 14.00 dr
Patrycja Bryczek-Wróbel

mgr
Maciej Moszczyński

Człowiek jako najsłabsze ogniwo w zarządzaniu kryzysowym. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
10. 14.00 – 14.10 mgr

Andrzej Andrzejewski

Wyzwania dla wymiany informacji i stosowanych środków komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Akademia Kaliska
11. 14.10 – 14.20 DYSKUSJA

 

WARSZTATY DLA NAUKOWCÓW: 15.40-17.00

Jak dzięki bazie abstraktowej być „na bieżąco” – przegląd literaturowy przy wykorzystaniu
funkcjonalności Scopus’a i SciVal’a.

L.p. Czas Imię i nazwisko Tytuł wystąpienia Funkcja/Instytucja
1. 15.40 – 15.50 dr hab.
Aleksandra Skrabacz

mgr
Aneta Pajka

Zarządzanie kryzysowe jako obszar badawczy nauk o bezpieczeństwie – na podstawie bazy referencyjnej Scopus (analiza bibliometryczna). Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

2. 15.50 – 16.00 mgr
Marcin Kamiński
Zasady korzystania z baz NATO STO (on-line) NATO Science and Technology
Organization
3. 16.00 – 16.45 mgr
Bartłomiej Więckowski
Zajęcia praktyczne. ELSEVIER B.V.
4. 16.45 – 17.00 DYSKUSJA

 

Drugi dzień konferencji – 15.06.2023 r., został zorganizowany na terenie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Na zaproszenie organizatorów swe umiejętności z zakresu medycyny pola walki, ratownictwa technicznego oraz działań specjalnych, w tym minersko-pirotechnicznych zaprezentowali żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, strażacy ze Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariusze Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej i Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy. W pokazach wzięli udział licznie zgromadzeni uczniowie klas mundurowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz studenci i podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Szczegółową relację z przebiegu konferencji można zobaczyć:

https://youtu.be/XwIwjopeubk

https://www.youtube.com/watch7v5gwNc6aHPmZI

oraz w zakładce Fotogaleria.Ostatni dzień konferencji – 16.06.2023, rozpoczął się od wizyty w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Uczestnicy konferencji zapoznali się z warunkami służby w tak specyficznym środowisku pracy, jakim jest Służba Więzienna. Za zorganizowanie wizyty serdeczne podziękowania składamy Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz rzecznikowi prasowemu, kpt. SW Agnieszce Wollmann.

Następnie kontynuowano obrady w Wyższej Szkole Gospodarki, w czasie których rozmawiano na temat zadań służb, inspekcji i straży w działaniach ratowniczych.

Panel: Służby, inspekcje i straże w działaniach ratowniczych

– moderator: dr Patrycja Bryczek-Wróbel
Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności
Wojskowa Akademia Techniczna

L.p. Czas Imię i nazwisko Tytuł wystąpienia Instytucja
1. 11.30 – 11.45 dr
Zofia Marciniak

mgr
Paweł Wilkaniec

Policyjne zarządzanie bezpieczeństwem nad wodą na przykładzie funkcjonowania KMP w Kaliszu. Akademia Kaliska
2. 11.45 – 12.00 mgr
Mariusz Kołodziejczyk
Lokalne współdziałanie jednostek policji i straży pożarnych na przykładzie doświadczeń miasta i gminy Stawiszyn. Akademia Kaliska
3. 12.00 – 12.15 dr
Patrycja Bryczek-Wróbel
Znaczenie komunikacji kryzysowej w działaniach ratowniczych . Wojskowa Akademia
Techniczna w
Warszawie
4. 12.15 – 12.30 komisarz mgr
Wojciech Apiecionek
Ratowanie życia a oględziny miejsca zdarzenia drogowego. Komenda Wojewódzka
Policji w Bydgoszczy
5. 12.30 – 12.45 dr
Jerzy Wypych
Potencjał Bractw Kurkowych w obliczu zróżnicowanych zagrożeń. Akademia Kaliska
6. 12.45 – 13.00 mgr
Aneta Pajka
Akademickie biblioteki wojskowe jako kluczowy element otwartej nauki w obszarze badań nad bezpieczeństwem. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
7. 13.00 – 13.30 mgr
Sylwia Barwińska
Zagrożenia biernością wyborczą w stanie niepokojów kryzysowych i wyzwań obronnych. Akademia Kaliska
8. 13.30 – 13.45 DYSKUSJA

 

Podsumowania i zakończenia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, który podziękował wszystkim uczestnikom konferencji za aktywny udział, moderatorom za profesjonalne poprowadzenie wystąpień i dyskusji, a panelistom za wygłoszenie ciekawych i zróżnicowanych tematycznie referatów, które znacząco przyczyniły się do pogłębienia i rozszerzenia stanu wiedzy uczestników.

Szczególnie serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji konferencji, w tym jej praktycznego wymiaru, organizatorzy składają: mgr Aleksandrze Choroszczuk (WSG), st. bryg. Sławomirowi Dylewskiemu (SP PSP), kpt. SW Agnieszce Wollmann (OISW), kpt. SG Mariuszowi Urbanowi (PSG), ppor. Juli Rozworowskiej-Wolańskiej (8K-PBOT) oraz Jarosławowi Nowickiemu (ASC Solution).

Szanowni Państwo,

wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za udział. Państwa obecność przyczyniła się do wysokiej jakości naszego przedsięwzięcia oraz dostarczyła organizatorom nowych doświadczeń i inspiracji do kolejnej aktywności naukowej.

Mając na uwadze potrzebę prowadzenia dalszych badań nad problematyką bezpieczeństwa, w szczególności w obszarze zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i ratownictwa oraz dyskusji nad powyższą problematyką, a także popularyzowania wyników badań, uczestnicy konferencji uznali potrzebę jej kontynowania. Stąd też miło nam poinformować, że

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – OCHRONA LUDNOŚCI – RATOWNICTWO
odbędzie się w czerwcu 2024 r. w Warszawie,
na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowej Akademii Technicznej.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy
do współpracy merytorycznej i organizacyjnej oraz aktywnego udziału.

Do zobaczenia w Warszawie w czerwcu 2024 r.

W imieniu komitetu naukowego:
dr hab. Aleksandra Skrabacz

W imieniu komitetu organizacyjnego:
mgr Małgorzata Zakrzewska