W dniu 4 października 2018 roku na Wydziale Logistyki odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w sali kinowej Klubu WAT.
Po tradycyjnym przywitaniu zaproszonych gości, Dziekan płk dr hab. Szymon Mitkow w swoim przemówieniu zaznaczył, iż „Obecnie na Wydziale realizowanych jest wiele form i poziomów kształcenia. Realizujemy zarówno studia cywilne i wojskowe, studia podyplomowe, jak również kursy dokształcające i szkolenia”.

W dalszej części przemówienia Dziekan WLO pokreślił istotę dotychczasowej działalności, szczególnie na potrzeby SZ RP, gospodarki narodowej co potwierdza zasadność funkcjonowania naszego Wydziału, zaznaczając również, iż „Wydział logistyki jest liderem w WAT specjalizując się m.in. w ekspertyzach i opiniach, które oceniają spełnienie wymagań jakościowych NATO”.

W przemówieniu zaznaczył, że istotą działalności Wydziału jest kształcenie podchorążych i studentów oraz oficerów i pracowników resortu obrony narodowej.

Dziekan dokonał podsumowania roku funkcjonowania wydziału, a także wskazał kierunki działalności na nowy rok akademicki w obszarze naukowym i dydaktycznym. Podziękował również pracownikom za wytężoną pracę, a także interesariuszom, dzięki którym nasi studenci zdobywają nieocenioną wiedzę użyteczną i praktyczne umiejętności. „To dzięki nim nasi studenci mają zapewnione miejsca praktyk. Tylko w ubiegłym roku na kierunku „Logistyka” praktykę odbyło 193 studentów, a na kierunku „Obronność państwa” 157 studentów”. Podkreślił też, że Wydział rozwija się również dzięki zacieśnionej współpracy z uczelniami wojskowymi i cywilnymi oraz instytutami naukowymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

Na zakończenie Dziekan przedstawił, iż w roku akademickim 2018/2019 Wydział będzie kształcił ok. 987 studentów, na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, specjalistycznych oraz międzynarodowych ok. 711 słuchaczy – co daje łączną liczbę ok.1700 osób.

Przypieczętowaniem przyjęcia studentów I roku do społeczności akademickiej Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej było odśpiewanie „Gaudeamus Igitur” oraz wręczenie symbolicznych indeksów wyróżnionym studentom, którzy w procesie rekrutacji na studia uzyskali najwyższą liczbę punktów. Wręczenia dokonał prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król i Dziekan WLO płk dr hab. Szymon Mitkow. Zostało również wręczone wyróżnienie studentowi Damianowi Lebiodzie za najlepszą pracę pt. „Budżet obronny Polski w XXI w.

Istotnym punktem uroczystości było wręczenie medali pamiątkowych Wydziału Logistyki dla Pani prof. dr hab. inż. Marianny Jacyny, Pana gen. bryg. Jana Dziedzica oraz Pana gen. bryg. Stanisława Świtalskiego.

Na uroczystość przybyło wielu dostojnych gości m.in.: Pani generałowa Krystyna Kwiatkowska, wdowa po generale Bronisławie Kwiatkowskim dowódcy operacyjnym Sił Zbrojnych RP, który zginął w Smoleńsku, Pan gen. bryg. Jan Dziedzic – przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego, płk dr inż. Artur Król – Prorektor ds. wojskowych, prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński – Prorektor ds. naukowych, Adam Wronecki – Kanclerz WAT, płk Paweł Sweklej – Dyrektor WCNJiK, płk Krzysztof Gładkowicz – Szef oddz. bazy szkoleniowej Inspektoratu Szkolenia Dowództwa Generalnego RSZ, płk Dariusz Siergiej – Szef Oddz. w Zarządzie Logistyki P4 SG WP, płk Mieczysław Chamera z WOT, prof. dr. hab. inż. Stanisław Cudziło – Dziekan WTC, dr. hab. Kazimierz Worwa – Dziekan WCY, prof. dr hab. inż. Adam Stolarski – Dziekan WIG, prof. dr hab. inż. Marian Klasztorny – Prodziekan ds. kształcenia WME, dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski – Prodziekan ds. naukowych WME, dr hab. inż. Mateusz Pasternak, Prodziekan ds. naukowych WEL, dr inż. Mirosław Szczurek – Z-ca Dyrektora ds. kształcenia IOE, płk mgr. inż. Emil Kardaszuk Zastępca Kanclerza – Szef logistyki, płk mgr inż. Piotr Kurzyk – Szef oddziału organizacyjno-szkoleniowego Zastępca Prorektora ds. wojskowych, płk mgr inż. Andrzej Giga – Szef Pionu Ogólnego, Janusz Guzek – Kwestor, ppłk mgr. inż. Jarosław Kopyść – Szef Wojskowego Wydziału Wychowawczego, a także kierownicy wielu działów w WAT, ppor. Krzysztof Włosowicz – Kapelan WAT, prof. Dariusz Pyza – Prodziekan ds. kształcenia z Wydziału Transportu PW, płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec – Prodziekan WZiD ASzWoj, dr inż. Adam Rejmak – Dziekan WNT Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Sylwester Szmit wraz z przedstawicielami Jednostki Strzeleckiej nr 2130, którzy przybyli ze sztandarem, płk dr hab. inż. Mariusz Zieja z ITWL, Prezes Patryk Angelard z Point of View, Monika Banasik z Omida Logistics, Prezes firmy Emka Michała Wyrzykowski Kuć, Mariusz Wojno – Dyr. szkoły w Grójcu, Jacek Siedlecki z PSP w Grójcu, prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski z IMP, gen. bryg. Stanisław Świtalski, gen. bryg. dr hab. inż. Roman Polak, prof. Adam Sadowski, prof. Michał Huzarski, Przedstawiciele WOGów i WSzW.

Życzenia dla społeczności wydziałowej przesłali:. Komendant Portu Wojennego kmdr. Jarosław Wypijewski, Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji dr hab. inż. Witold luty, Szef WSZW w Białymstoku płk dr inż. Zbigniew Redziak, Rektor WSL prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski dr h.c., Dyrektor Instytutu Lotnictwa dr inż. Paweł Stężycki, Zastępca Szefa Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego do spraw zabezpieczenia płk Dariusz Żuchowski, Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, Dziekan WDiOM AMW kmdr dr hab. Jarosław Teska, Komendant 34 WOG ppłk Jacek Biruś, Szef WSzW w Gdańsku płk Andrzej Płocha, Szef WSzW w Gdańsku płk Andrzej Płocha, Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu płk dypl. Piotr Kriese, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski z Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Dowódca JS nr 2130 ppor. Zs Zbigniew Cieśniarski, Prezes Zarządu Zakładów Metalowych Dezamet S.A. Tomasz Wawrzkowicz, Członek Zarządu Romuald Ciszkiewicz z WZU S.A.

Inaugurację zakończył wykład prof. Krzysztofa Komorowskiego pt. „Blaski i cienie bezpieczeństwa RP Refleksje nad historycznymi doświadczeniami w stulecie odrodzenia”.