W dniu 25 maja 2022r.  odbyła się IV konferencja naukowa „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa” której głównym tematem było „Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej.” Głównym organizatorem konferencji był Instytut Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie.

Konferencja w tym roku poświęcona została problematyce Europy Środkowo-Wschodniej ze względu na wydarzenia, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą.

Konferencja zbiegła się w czasie z jubileuszem prof. dr hab. Zenona Trejnisa – pierwszego dyrektora wówczas Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności oraz jednocześnie inicjatora I konferencji pt.: „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa” w 2017 r.

Konferencję swoim przemówieniem rozpoczął Prodziekan ds. Naukowych prof. dr hab. Bogusław Jagusiak. Następnie w panelu głównym wygłoszonych zostało 5  referatów odnoszących się do złożonej tematyki konferencji:

  • prof. dr hab. Zenon Trejnis – Meandry w kwestii cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi w Polsce
  • dr Rafał Zgorzelski – Kolej jako element strategicznej infrastruktury krytycznej państwa
  • dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL – Bezpieczeństwo Europy Środkowej w czasie wojny – szanse i wyzwania
  • prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Bezpieczeństwo współczesnego państwa w czasie pandemii – wyzwania i problemy
  • prof. dr hab. Marian Cieślarczyk -Elementy „miękkiej siły” społeczeństwa ukraińskiego i jego armii w świetle doświadczeń z wojny obronnej 2022. Wnioski dla Polski

Część specjalistyczna zorganizowana była w oparciu o 4 równorzędne panele eksperckie:

  • Doświadczenia z wojny rosyjsko-ukraińskiej – wymiar społeczno-militarny
  • Doświadczenia z wojny rosyjsko-ukraińskiej – wymiar logistyczny
  • Bezpieczeństwo Polski w kontekście aktualnych wyzwań
  • Dylematy bezpieczeństwa w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Żywa dyskusja podczas konferencji jest potwierdzeniem aktualności i celowości organizacji kolejnej konferencji na którą zapraszamy w 2023r.