Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2;
2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności edukacyjnej uczelni, w szczególności:
– realizacji procesu kształcenia,
– ewidencji studentów / doktorantów/ słuchaczy,
– prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
– w celach: sprawozdawczych, ewentualnego dochodzenia roszczeń sądowych, archiwizacyjnych, organizacji wydarzeń,
– przeprowadzania egzaminów i innych zaliczeń,
– korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody. Niniejsza zgoda jest dobrowolna. Niewyrażenie zgody nie powoduje dla Pani/ Pana żadnych konsekwencji, w szczególności nie ma wpływu na podjęcie i realizację procesu kształcenia.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

Powyższa klauzula informacyjna jest również dostępna w STUDENCI / DRUKI I PROCEDURY pod pozycją 20.