Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2;

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności edukacyjnej uczelni, w szczególności:

  • realizacji procesu kształcenia,
  • ewidencji
  • prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
  • w celach: sprawozdawczych, ewentualnego dochodzenia roszczeń sądowych, archiwizacyjnych, organizacji wydarzeń,
  • przeprowadzania egzaminów i innych zaliczeń,
  • korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
  • Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w przypadku wyrażenia zgody załączonej do niniejszej klauzuli.

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.), a w przypadku przetwarzania w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. zgody.

5. Podanie danych w celu prowadzenia działalności edukacyjnej uczelni jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie podjęcia i realizacji procesu kształcenia.

6. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych – konieczna będzie zgoda na przetwarzanie tych danych. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i prowadzenie działań marketingowych będzie miało miejsce pod warunkiem uzyskania zgody. Niewyrażenie zgody nie powoduje dla Pani/ Pana żadnych konsekwencji, w szczególności nie ma wpływu na podjęcie i realizację procesu kształcenia.

7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.