ADMINISTRACJA PUBLICZNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne i niestacjonarne
Studia I stopnia – licencjackie (6 semestrów)

Specjalności:

• Administrowanie bezpieczeństwem w organizacjach międzynarodowych
 Administracja publiczna w systemie obronnym
Bezpieczeństwo informacyjne w administracji
• Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne i niestacjonarne
Studia I stopnia – licencjackie (6 semestrów)

Specjalności:

• Bezpieczeństwo informacyjne
• Ochrona ludności i infrastruktury
 Zarządzanie kryzysowe

Studia II stopnia – magisterskie (4 semestry)

Specjalności:

• Analiza danych w bezpieczeństwie
• Bezpieczeństwo euroatlantyckie
• Zarządzanie systemami reagowania kryzysowego

 

LOGISTYKA
profil praktyczn
y

studia stacjonarne i niestacjonarne
Studia I stopnia – inżynierskie (7 semestrów)

Specjalności:

• Logistyka przedsiębiorstw
• Logistyka w motoryzacji
• Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

Studia II stopnia – magisterskie (3 semestry)

Specjalności:

• Logistyka w przedsiębiorstwie

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA
profil praktyczny

studia stacjonarne i niestacjonarne
Studia I stopnia – licencjackie (6 semestrów)

Specjalności:

• Zarządzanie obronnością państwa
• System militarny państwa
• Logistyka obronności i bezpieczeństwa
• System pozamilitarny państwa
• Systemy informacyjne w obronności

Studia II stopnia – magisterskie (4 semestry)

Specjalności:

• Współpraca cywilno-wojskowa
• Obrona terytorialna
• Logistyka obronności i bezpieczeństwa
• Informacja w systemie obronnym
• Gospodarka obronna

 

ZARZĄDZANIE
profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne i niestacjonarne
Studia I stopnia – licencjackie (6 semestrów)

Specjalności:

• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Informatyczne wspomaganie zarządzania
• Zarządzanie jakością

Studia II stopnia – magisterskie (4 semestry)

Specjalności:

• Systemy Business Intelligence w zarządzaniu
• Zarządzanie kapitałem intelektualnym