INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZADZANIA
WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
ogłasza nabór na niestacjonarne studia podyplomowe

 „ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ  w ŚRODOWISKU IT”

w terminie od 05 listopada 2022 r. do 04 czerwca 2023 r.


Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do:

 • kadry kierowniczej, menedżerów przedsiębiorstw
 • specjalistów zarządzających procesami

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest dostarczenie wiedzy, umiejętności
i kompetencji m.in. w zakresie:

 • systemów transakcyjnych i analityczno-decyzyjnych wykorzystywanych w procesie zarządzania
 • Identyfikacji projektów i procesów oraz analizy ich złożoności i wartości, oceny ryzyka w procesach projektowania oraz efektywności procesów
 • zarządzania przedsięwzięciami innowacyjno-projektowymi i procesami rozwojowymi w organizacji
 • praktycznego zbudowania i wykorzystania hurtowni danych, zwłaszcza
  w zakresie możliwości wsparcia analiz biznesowych
 • wykorzystania języka R (pakiety graphics, lattice ggplot2, grid , shiny, maps) do analizy danych i wizualizacji wyników
 • integracji systemów informatycznych, aplikacji, danych w aspekcie procesów IT organizacji
 • rozwiązań chmurowych, zwłaszcza w zakresie zasad doboru rozwiązań technicznych i ekonomicznych
 • podejścia procesowego, umożliwiającego wykorzystanie wybranych technik modelowania do tworzenia algorytmów i modelowania systemów biznesowych. Praktyczny aspekt modelowania tych systemów realizowany będzie w oparciu o wykorzystanie oprogramowania ARIS
 • infrastruktury IT, która jest wymagana do prowadzenia działalności na zasadach e-biznesu
 • procesów pozyskiwania, utrzymania i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji
 • komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizowanie komunikacji w zespołach wirtualnych i projektowych oraz wykorzystanie w niej nowoczesnych technologii
 • wybranych aspektów funkcjonowania współczesnych finansów, w tym
  w organizacjach biznesowych i niekomercyjnych oraz możliwości wykorzystania analizy finansowej oraz systemów i narzędzi informatycznych
  w zarządzaniu finansami organizacji
 • strategii budowy i analizy wartości spółek (specyfika branży IT)

Zakres tematyczny studiów:

 • Zarządzanie projektami i procesami
 • E-biznes i e-commerce
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Komunikacja w zarządzaniu
 • Zarządzanie finansami organizacji
 • Zarządzanie wartością organizacji – branża IT
 • Bazy i hurtownie danych w zarządzaniu
 • Eksploracja i wizualizacja danych
 • Integracja usług informatycznych
 • Modelowanie i algorytmizacja procesów oraz systemów biznesowych
 • Wybrane problemy informatyzacji państwa
 • Wykłady monograficzne

Studia realizowane są w formie wykładów (80 godz.), ćwiczeń (20 godz.), warsztatów laboratoryjnych (60 godz.).


Czas trwania studiów:

 • dwa semestry (razem 180 godz., w tym 160 godz. zajęć audytoryjnych)
 • zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela):
Semestr I Semestr II
5-6.11.2022 4-5.03.2023
19-22.11.2022 18-19.03.2023
3-4.12.2022 1-2.04.2023
17-18.12.2022 15-16.04.2023
7-8.01.2023 6-7.05.2023
21-22.01.2023 20-21.05.2023
28-29.01.2023
 • w czerwcu 2023 r. obrona pracy końcowej

Przewidywana liczba miejsc: 25

 • zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są do dnia 17.10.2022 r. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń
 • dla słuchaczy zamiejscowych istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu WAT tel. (261 837 925)

Po ukończeniu studiów słuchacz uzyskuje:

 • dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 Kandydaci powinni:

 • legitymować się wykształceniem wyższym

Rekrutacja kandydatów:


ZDZISŁAW WOJCIECHOWSKI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZADZANIA

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
„SPZOwŚIT”


Opłata:

 • po zakwalifikowaniu jednorazowo 3000 zł

Konto:

 • Numer rachunku: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
 • subkonto: 700 1500 40 008
 • Studia podyplomowe „ZOwŚIT”

Osoba do kontaktów: