REKRUTACJA DO MODUŁU PODOFICERSKIEGO OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW „LEGIA AKADEMICKA”

Zastanawiasz się nad służbą w Siłach Zbrojnych RP lub innych formacjach mundurowych?

Zacznij pracę nad sobą już teraz!

Legia Akademicka – podnoś swoje kwalifikacje, zdobywaj nową wiedzę i umiejętności! Podejmij wyzwanie!

Rekrutacja do MODUŁU PODOFICERSKIEGO w ramach Szkoły Legii Akademickiej  realizowanego w roku akademickim 2023/2024 w Wojskowej Akademii Technicznej trwa do 20.12.2023 r.

Aby wziąć udział w Module podoficerskim w ramach Szkoły Legii Akademickiej należy spełnić następujące wymagania:

  • statusu studenta lub absolwenta*,
  • obywatelstwo polskie,
  • niekaralność,
  • status szeregowego rezerwy.

* absolwent – osoba, która przystąpiła do programu Legia Akademicka jako student i kontynuuje szkolenie w SLA po ukończeniu studiów.

W celu zgłoszenia się do programu należy pobrać i złożyć Wniosek ochotnika (dla modułu podoficerskiego). Do wniosku dołącza się: kopię dokumentu tożsamości, dokument potwierdzający status studenta, kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia szeregowego, kopię innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Dokumenty należy złożyć:

Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
p. mgr Paulina Wiśniewska, pok. 0.09

Istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą na adres:

Paulina Wiśniewska
Dziekanat
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (bud. 135)
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
z dopiskiem „Legia Akademicka”

Dokumenty należy przesłać w wersji oryginalnej (skany wniosków nie będą akceptowane).

Moduł podoficerski składa się z IV etapów:

Etap I – Kandydat powinien złożyć wniosek ochotnika. Do wniosku dołącza się: kopię dokumentu tożsamości, dokument potwierdzający status studenta, kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia szeregowego, kopię innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Etap II – Po zaliczeniu części teoretycznej, kandydat składa wniosek do szefa WCR poprzez koordynatora Szkoły Legii Akademickiej o przystąpienie do części praktycznej. Na tym etapie kandydat może wyrazić chęć udziału w szkoleniach specjalistycznych m.in z zakresu kryptologii i cyberbezpieczeństwa, Wojsk Specjalnych czy Żandarmerii Wojskowej.

Etap III – Po ukończeniu modułu podoficerskiego i zdaniu egzaminu na podoficera, kandydat zostanie mianowany na stopień podoficera rezerwy.

Etap IV – Zakwalifikowani kandydaci przystępują do wybranego przez siebie szkolenia specjalistycznego.

Koordynator programu Legia Akademicka w WAT – MODUŁ PODOFICERSKI:
mjr dr inż. Małgorzata GRZELAK
e-mail: malgorzata.grzelak@wat.edu.pl,
tel.: 261 839 225