REKRUTACJA DO V EDYCJI PROGRAMU OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW „LEGIA AKADEMICKA”

UWAGA !!! REKRUTACJA DO PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 23.12.2021 r.

Zastanawiasz się nad służbą w Siłach Zbrojnych RP lub innych formacjach mundurowych?

Zacznij pracę nad sobą już teraz!

Legia Akademicka – podnoś swoje kwalifikacje, zdobywaj nową wiedzę i umiejętności! Podejmij wyzwanie!

Rekrutacja do programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” realizowanego w roku akademickim 2021/2022 w Wojskowej Akademii Technicznej (moduł podstawowy i podoficerski) trwa do 23.11.2021 r.

Aby wziąć udział w „Legii Akademickiej” w WAT należy pobrać WNIOSEK OCHOTNIKA, który po wypełnieniu należy wraz z zaświadczeniem o byciu studentem złożyć w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Dokumenty należy złożyć:
Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
mgr Paulina Wiśniewska, pok. 0.06
(po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem  261-837-591)

Istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą na adres:
Paulina Wiśniewska
Dziekanat
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (bud. 135)
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
z dopiskiem „Legia Akademicka”

Program Legii Akademickiej składa się z 2 etapów:

zajęć teoretycznych realizowanych na terenie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT;
praktycznej, w wytypowanych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Koordynator programu Legia Akademicka w WAT (moduł podstawowy i podoficerski):
kpt. dr inż. Małgorzata GRZELAK (e-mail: malgorzata.grzelak@wat.edu.pl, tel.: 261 839 225)

Więcej informacji o Legii Akademickiej

https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/
https://www.facebook.com/LegiaAkademickaMON


KOMUNIKAT BIURA DS. ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RP W SPRAWIE PROGRAMU OCHOTNICZEGO PRZESZKOLENIA STUDENTÓW LEGIA AKADEMICKA

Z nowym rokiem akademickim startuje już piąta edycja Legii Akademickiej. To teoria, która odbywa się w salach wykładowych oraz w postaci samokształcenia zdalnie, a także praktyka realizowana w jednostkach wojskowych w warunkach skoszarowania.

Zanim student przystąpi do zajęć pierwszy krok muszą wykonać uczelnie. Te, które zechcą uczestniczyć we wspólnym projekcie ministerstw obrony narodowej oraz edukacji i nauki muszą do 20 listopada dokonać zgłoszenia ilości grup szkoleniowych przewidzianych do części teoretycznej do Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Dotychczas zorganizowano cztery edycje programu.

Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów. Realizacja programu zaczyna się na uczelni cywilnej zgłaszającej akces do programu, gdzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy ministrem obrony narodowej a ministrem edukacji i nauki, realizuje się teoretyczną część ochotniczego szkolenia studentów. To zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie. Jeśli macierzysta uczelnia nie uczestniczy w programie, na takie szkolenie można zapisać się w innej Alma Mater – pod warunkiem, że posiada ona wolne miejsca dla studentów z zewnątrz. Dotychczas w ciągu czterech wcześniejszych edycji programu przystąpiło do niego 16 tys. Studentów.

Druga część to szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. Odbycie i zaliczenie części teoretycznej umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Do 2020 roku realizowano dwa moduły szkoleniowe. Każdy z nich to 15 godzin szkolenia na uczelni i trzy tygodnie szkolenia ochotniczego w jednostkach wojskowych. Pierwszy z nich, moduł szkolenia podstawowego, kończy się egzaminem i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu szeregowego rezerwy. W latach 2017 -2021 przysięgę po takim trybie przygotowania złożyło 9 tys. szeregowych rezerwy.

Zakończenie szkolenia podstawowego dopuszcza do modułu szkolenia podoficerskiego zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając status podoficera rezerwy. Podczas czterech dotychczasowych edycji kapralami rezerwy po szkoleniu LA zostało 7,5 tys. osób.

Trzeba pamiętać, że oba moduły można ukończyć w jednym ciągu (to najczęstsza praktyka), ale można też do modułu podoficerskiego przystąpić w innym roku akademickim. Od III edycji programu żołnierze po module podoficerskim mogą też odbyć szkolenie specjalistyczne, np. z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Od 2020/21 roku akademickiego MON uruchomił pilotażowo moduł oficerski. To rozwiązanie dla studentów, którzy ukończyli moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu. Nabór do modułu oficerskiego prowadzi komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – jednym z kryteriów naboru w roku ubiegłym było wykształcenie, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. Kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i

praktykę odbywają w wakacje. To łącznie 47 dni szkoleniowych, kończące się egzaminem. W roku pilotażowym oficerami w ten sposób zostanie 46 studentów.

Także po module oficerskim specjalnie wytypowani studenci mogli odbyć szkolenie specjalistyczne w NCBC, ZW, jednostkach Wojsk Specjalnych.

Moduł oficerski będzie kontynuowany w V edycji – limit przyznanych miejsc na rok akademicki 2021/22 wynosi nie więcej niż 250.

Szczegółowe informacje można znaleźć w decyzji nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2021 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”: http://bityl.pl/M8IUw

Dane liczbowe łącznie w czterech edycjach (do wykorzystania w infografikach)

blisko 16 tys. studentów przystąpiło do szkolenia teoretycznego na uczelniach
ponad 9,5 tys. studentów rozpoczęło szkolenie praktyczne w jednostkach wojskowych
blisko 9 tys. studentów ukończyło szkolenie praktyczne w module podstawowym i złożyło przysięgę wojskową stając się szeregowymi rezerwy
prawie 7,5 tys. studentów zostało mianowanych na stopień kaprala po module podoficerskim
147 osób ukończyło szkolenie specjalistyczne po module podoficerskim
46 studentów zdało egzamin oficerski w pilotażowej edycji modułu oficerskiego
24 podporuczników rezerwy ukończyło dodatkowe szkolenie specjalistyczne
liczba uczelni, które przystąpiły do części teoretycznej programu to od 61 (w pierwszej edycji) do 77 (w III edycji)