REKRUTACJA DO MODUŁU PODOFICERSKIEGO W RAMACH SZKOŁY LEGII AKADEMICKIEJ !!!
(szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania SLA znajdują się TUTAJ) 

REKRUTACJA DO MODUŁU PODOFICERSKIEGO:

Aby wziąć udział w module podoficerskim w ramach SLA w roku akademickim 2022/2023 (wyłącznie studenci posiadający stopień szeregowego rezerwy) w WAT należy pobrać WNIOSEK OCHOTNIKA, który po wypełnieniu należy wraz z zaświadczeniem o byciu studentem złożyć w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Wniosek należy złożyć do 30 stycznia 2023 !!!

Więcej informacji można uzyskać:
mjr dr inż. Małgorzata Grzelak (e-mail: malgorzata.grzelak@wat.edu.pl, tel.: 261-839-225)

Dokumenty należy złożyć:
Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
mgr Paulina Wiśniewska, pok. 0.09

Istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą na adres:
Paulina Wiśniewska
Dziekanat
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (bud. 135)
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
z dopiskiem „Legia Akademicka”


REKRUTACJA DO V EDYCJI PROGRAMU OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW „LEGIA AKADEMICKA”

UWAGA !!! REKRUTACJA DO PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 23.12.2021 r.

Zastanawiasz się nad służbą w Siłach Zbrojnych RP lub innych formacjach mundurowych?

Zacznij pracę nad sobą już teraz!

Legia Akademicka – podnoś swoje kwalifikacje, zdobywaj nową wiedzę i umiejętności! Podejmij wyzwanie!

Rekrutacja do programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” realizowanego w roku akademickim 2021/2022 w Wojskowej Akademii Technicznej (moduł podstawowy i podoficerski) trwa do 23.11.2021 r.

Aby wziąć udział w „Legii Akademickiej” w WAT należy pobrać WNIOSEK OCHOTNIKA, który po wypełnieniu należy wraz z zaświadczeniem o byciu studentem złożyć w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Dokumenty należy złożyć:
Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
mgr Paulina Wiśniewska, pok. 0.06
(po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem  261-837-591)

Istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą na adres:
Paulina Wiśniewska
Dziekanat
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (bud. 135)
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
z dopiskiem „Legia Akademicka”

Program Legii Akademickiej składa się z 2 etapów:

zajęć teoretycznych realizowanych na terenie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT;
praktycznej, w wytypowanych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Koordynator programu Legia Akademicka w WAT (moduł podstawowy i podoficerski):
kpt. dr inż. Małgorzata GRZELAK (e-mail: malgorzata.grzelak@wat.edu.pl, tel.: 261 839 225)

Więcej informacji o Legii Akademickiej

https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/
https://www.facebook.com/LegiaAkademickaMON


KOMUNIKAT BIURA DS. ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RP W SPRAWIE PROGRAMU OCHOTNICZEGO PRZESZKOLENIA STUDENTÓW LEGIA AKADEMICKA

Z nowym rokiem akademickim startuje już piąta edycja Legii Akademickiej. To teoria, która odbywa się w salach wykładowych oraz w postaci samokształcenia zdalnie, a także praktyka realizowana w jednostkach wojskowych w warunkach skoszarowania.

Zanim student przystąpi do zajęć pierwszy krok muszą wykonać uczelnie. Te, które zechcą uczestniczyć we wspólnym projekcie ministerstw obrony narodowej oraz edukacji i nauki muszą do 20 listopada dokonać zgłoszenia ilości grup szkoleniowych przewidzianych do części teoretycznej do Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Dotychczas zorganizowano cztery edycje programu.

Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów. Realizacja programu zaczyna się na uczelni cywilnej zgłaszającej akces do programu, gdzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy ministrem obrony narodowej a ministrem edukacji i nauki, realizuje się teoretyczną część ochotniczego szkolenia studentów. To zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie. Jeśli macierzysta uczelnia nie uczestniczy w programie, na takie szkolenie można zapisać się w innej Alma Mater – pod warunkiem, że posiada ona wolne miejsca dla studentów z zewnątrz. Dotychczas w ciągu czterech wcześniejszych edycji programu przystąpiło do niego 16 tys. Studentów.

Druga część to szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. Odbycie i zaliczenie części teoretycznej umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Do 2020 roku realizowano dwa moduły szkoleniowe. Każdy z nich to 15 godzin szkolenia na uczelni i trzy tygodnie szkolenia ochotniczego w jednostkach wojskowych. Pierwszy z nich, moduł szkolenia podstawowego, kończy się egzaminem i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu szeregowego rezerwy. W latach 2017 -2021 przysięgę po takim trybie przygotowania złożyło 9 tys. szeregowych rezerwy.

Zakończenie szkolenia podstawowego dopuszcza do modułu szkolenia podoficerskiego zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając status podoficera rezerwy. Podczas czterech dotychczasowych edycji kapralami rezerwy po szkoleniu LA zostało 7,5 tys. osób.

Trzeba pamiętać, że oba moduły można ukończyć w jednym ciągu (to najczęstsza praktyka), ale można też do modułu podoficerskiego przystąpić w innym roku akademickim. Od III edycji programu żołnierze po module podoficerskim mogą też odbyć szkolenie specjalistyczne, np. z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Od 2020/21 roku akademickiego MON uruchomił pilotażowo moduł oficerski. To rozwiązanie dla studentów, którzy ukończyli moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu. Nabór do modułu oficerskiego prowadzi komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – jednym z kryteriów naboru w roku ubiegłym było wykształcenie, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. Kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i

praktykę odbywają w wakacje. To łącznie 47 dni szkoleniowych, kończące się egzaminem. W roku pilotażowym oficerami w ten sposób zostanie 46 studentów.

Także po module oficerskim specjalnie wytypowani studenci mogli odbyć szkolenie specjalistyczne w NCBC, ZW, jednostkach Wojsk Specjalnych.

Moduł oficerski będzie kontynuowany w V edycji – limit przyznanych miejsc na rok akademicki 2021/22 wynosi nie więcej niż 250.

Szczegółowe informacje można znaleźć w decyzji nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2021 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”: http://bityl.pl/M8IUw

Dane liczbowe łącznie w czterech edycjach (do wykorzystania w infografikach)

blisko 16 tys. studentów przystąpiło do szkolenia teoretycznego na uczelniach
ponad 9,5 tys. studentów rozpoczęło szkolenie praktyczne w jednostkach wojskowych
blisko 9 tys. studentów ukończyło szkolenie praktyczne w module podstawowym i złożyło przysięgę wojskową stając się szeregowymi rezerwy
prawie 7,5 tys. studentów zostało mianowanych na stopień kaprala po module podoficerskim
147 osób ukończyło szkolenie specjalistyczne po module podoficerskim
46 studentów zdało egzamin oficerski w pilotażowej edycji modułu oficerskiego
24 podporuczników rezerwy ukończyło dodatkowe szkolenie specjalistyczne
liczba uczelni, które przystąpiły do części teoretycznej programu to od 61 (w pierwszej edycji) do 77 (w III edycji)


„LEGIA AKADEMICKA” – MODUŁ OFICERSKI REKRUTACJA !!!

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2020/2021 uruchomiony zostanie moduł oficerski w ramach programu ochotniczego przeszkolenia studentów „Legia Akademicka”. Szkolenie odbywać się będzie w Akademii Wojsko Lądowych we Wrocławiu.

W celu przystąpienia do programu należy wypełnić poniższe dokumenty, tj.:

Oprócz powyższych trzech dokumentów należy przesłać:

  • kopię dokumentu potwierdzającego studiowanie na danej uczelni,
  • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia podoficera,
  • kopie innych dokumentów, kwalifikacji, kursów, dyplomów, które pozwolą  komisji kwalifikacyjnej dokonać oceny i przeprowadzić kwalifikację studentów do przedmiotowego szkolenia.

Uzupełnione dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Biuro ds. Programu “Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
ul. Dymińska 13
00-909 Warszawa


LEGIA AKADEMICKA – 4 EDYCJA

Zastanawiasz się nad służbą w Siłach Zbrojnych RP lub innych formacjach mundurowych?
Zacznij pracę nad sobą już teraz!
Legia Akademicka – podnoś swoje kwalifikacje, zdobywaj nową wiedzę i umiejętności! Podejmij wyzwanie!

Rekrutacja do programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” realizowanego w roku akademickim 2020/2021 w Wojskowej Akademii Technicznej (moduł podstawowy i podoficerski) trwa do 22.01.2021r.

Aby wziąć udział w „Legii Akademickiej” w WAT należy pobrać FORMULARZ, który po wypełnieniu należy wraz z zaświadczeniem o byciu studentem złożyć w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

W związku z obecną sytuacją rekomendowanym sposobem dostarczenia dokumentów jest przesłanie ich pocztą:

Paulina Wiśniewska
Dziekanat
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (bud. 135)
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
z dopiskiem „Legia Akademicka”

Istnieje możliwość osobistego złożenia dokumentów:
Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
p. mgr Paulina Wiśniewska, pok. 0.06
(po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem  261-837-591)

Program Legii Akademickiej składa się z 2 etapów:

  1. zajęć teoretycznych realizowanych na terenie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT;
  2. praktycznej, w wytypowanych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Koordynator programu Legia Akademicka w WAT:
kpt. dr inż. Małgorzata GRZELAK (e-mail: malgorzata.grzelak@wat.edu.pl, tel.: 261 839 225)

Więcej informacji o Legii Akademickiej


MODUŁ OFICERSKI W LEGII AKADEMICKIEJ

Rusza IV edycja program „Legia Akademicka”, na której uruchomiony zostanie pilotażowo po raz pierwszy oficerski moduł kształcenia. Chętne 50 osób będą kształcić się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

To już czwarta edycja tego programu. Dotychczas kształcenie odbywało się w module podstawowym i podoficerskim. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej program rozszerzono o szkolenie przyszłych oficerów.

Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 3 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Na ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu.

Po zdaniu egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy. Zanim to jednak nastąpi będzie musiał spełnić kilka wymogów formalnych, z których najważniejszy to dostarczenie dyplomu magistra. Na przekazanie dokumentacji będzie miał około 2-3 miesiące.

Do zajęć w tym module mogą przystąpić wyłącznie ci chętni, którzy ukończyli moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach programu Legii Akademickiej. Mogą do niego zapisać się również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy.

O przyjęciu do programu decydować będzie komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Jednym z kryteriów naboru będzie wykształcenie kierunkowe, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. MON planuje, aby docelowo w module oficerskim corocznie kształciło się 250 uczestników programu. Być może uda się to osiągnąć już od 2021 roku.

Aby zgłosić chęć odbycia szkolenia wystarczy złożyć właściwy wniosek na uczelni, która uczestniczy w programie, co pozwoli uczelniom określić ilość chętnych do poszczególnych modułów. Więcej informacji o Legii Akademickiej: https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/.

Legia Akademicka jest skierowana do studentów, którzy kończą uczelnie z tytułem magistra.


INAUGURACJA 3 EDYCJI PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA

Opublikowano:
05.02.2020

70 studentów cywilnych rozpoczęło po raz trzeci w Wojskowej Akademii Technicznej zajęcia w ramach Programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów cywilnych „Legia Akademicka”. Do części teoretycznej przystąpili głównie studenci Wojskowej Akademii Technicznej, jak również Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Akademii Wychowania Fizycznego.

Uroczysta inauguracja programu miała miejsce 1 lutego w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. W auli im. gen. Władysława Andersa wypełnionej uczestnikami kursu, w obecności prodziekana ds. kształcenia WLO ppłk. dr inż. Jarosława Zelkowskiego oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego kpt. Bartosza Tatczyna, a także wykładowców i instruktorów, zastępca-dziekana WLO mjr dr Bartosz Kozicki dokonał uroczystego otwarcia programu w Akademii.

W ramach inauguracji z kursantami swoimi doświadczeniami podzielili się absolwenci pierwszej edycji programu Legia Akademicka kpr rez. inż. Sebastian Bieniek oraz kpr Jakub Celejewski, natomiast przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego omówił kwestie prawne i organizacyjne związane ze szkoleniem teoretycznym oraz praktycznym realizowanym w formie ćwiczeń w jednostkach wojskowych.

W dalszej części uczestnikom zaprezentowano sprzęt wojskowy na bazie Parku Techniki Wojskowej WAT. Następnie, szkolenie pod nazwą elementy bronioznastwa i metody walki w bliskim kontakcie z wykorzystaniem broni przeprowadził Prezes Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych – I.P. Pan Ryszard Król. Dodatkowo, słuchacze uczestniczyli w szkoleniu z gotowości bojowej i mobilizacyjnej SZ RP prowadzonego przez dr Sylwię Wojnarowską Szpucha, a także mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w Laboratorium Multimedialnego Systemu Treningu Strzeleckiego TL Wisła, którego opiekunem jest mgr Małgorzata Dąbrowska-Świder.

Część praktyczna realizowana jest w dwóch modułach: podstawowym i podoficerskim. Obejmują one po 30 godzin zajęć wykładowych oraz 20 godzin w oparciu o platformę e-learning. W ramach szkolenia przewidziano takie przedmioty jak taktyka, szkolenie strzeleckie,  kształcenie obywatelskie, profilaktyka i dyscyplina wojskowa, regulaminy, szkolenie medyczne, terenoznastwo, łączność, szkolenie inżynieryjno-saperskie, powszechna obrona przeciwlotnicza, obrona przed bronią masowego rażenia, ochrona obiektów wojskowych czy przywództwo wojskowe. Zajęcia realizowane są przez kadrę dydaktyczną Studium Szkolenia Wojskowego, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wydziału Elektroniki, Wydziału Nowych Technologii i Chemii oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, a także przy wsparciu przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej.

Zajęcia realizowane w WAT zakończą się wystawieniem certyfikatów potwierdzających teoretyczne przygotowanie uczestników programu. Zaświadczenie to umożliwi studentom udział w zajęciach szkolenia praktycznego. Bardzo dużą rolę w programie odgrywa zabezpieczenie przedsięwzięcia przez wojewódzkie sztaby wojskowe. Uczestnicy szkolenia muszą przejść całą procedurę związaną z rejestracją, w ramach posiadanych kwalifikacji wojskowych, aby mogli potem trafić do jednostek liniowych. WAT ściśle współpracuje w tym zakresie z wojewódzkim sztabem wojskowym w Warszawie.

O programie Legii Akademickiej można również przeczytać na stronie: https://legiaakademicka.wp.mil.pl/.

     


LEGIA AKADEMICKA W WAT ROZPOCZĘTA!

Opublikowano:
23.01.2018

94 studentów cywilnych rozpoczęło w Wojskowej Akademii Technicznej pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”. Do programu przystąpili nie tylko studenci WAT, ale również innych uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Uroczysta inauguracja programu miała miejsce 20 stycznia w Wydziale Logistyki WAT. W auli im. gen. Władysława Andersa wypełnionej uczestnikami kursu, w obecności prorektorów, dziekanów oraz kadry, rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek dokonał uroczystego otwarcia programu w Akademii.

„Rozpoczynamy dzisiaj program Legii Akademickiej. Program, który wpisuje się w potrzeby systemu obronnego państwa, a przede wszystkim w potrzeby Sił Zbrojnych RP i myślę również, że wpisuje się doskonale w zapotrzebowanie jakie pojawia się w środowisku studentów. Zapotrzebowanie objawiające się zainteresowaniem służbą wojskową, sprawami wojska, ale i sprawami szeroko pojętej obronności i szeroko pojętego bezpieczeństwa. Cieszę się, że w tym pilotażowym programie bierze udział aż tylu studentów. Cieszę się, że są studenci z różnych wydziałów. Cieszę się również, że jest zainteresowanie studentów z innych uczelni warszawskich. (…) Ten program wypełnia swoista lukę jaka powstała w zasobach rezerw osobowych w Siłach Zbrojnych RP po momencie wstrzymania poborów do zasadniczej służby wojskowej, ale też i zapełnia lukę w Waszych zainteresowaniach, ponieważ otwiera możliwość uczestniczenia nie tylko jako rezerwy osobowe, ale również zachęca do wzięcia udziału w służbie czynnej, czyli zmiany swojego życia, tego przyszłego zawodowego. Tak więc te możliwości są bardzo szerokie” – powiedział rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Prawie już stuletnią historię Legii Akademickiej przybliżył dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow, który powiedział: „10 listopada, w dniu powrotu Józefa Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu, młodzież akademicka oddała mu się do dyspozycji. Było to wyrazem jednomyślnych nastrojów wiecu studenckiego w Warszawie, podczas którego wyłoniono Akademicki Komitet Wykonawczy. Już 11 listopada 1918 r. specjalną odezwą Komitet wezwał młodzież do wstępowania w szeregi nowo powołanego Legionu Akademickiego pod rozkazami Naczelnego Wodza. Wezwanie rozplakatowano
na bramie Uniwersytetu, a także w Politechnice, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższej Szkole Handlowej i na murach najważniejszych obiektów miejskich. Oficjalnie Legię Akademicką jako formację wojskową uruchomiono nazajutrz, 12 listopada 1918 r.”

Dziekan Wydziału Logistyki przypomniał również chlubną kartę udziału Legii Akademickiej w II wojnie światowej: „Legioniści akademiccy zapisali chlubną kartę podczas obrony Polski w 1939 r., nie tylko w szeregach 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej i batalionów Obrony Narodowej, ale też w wielu innych jednostkach frontowych. Dowodem tego jest uznanie dla żołnierzy 36 PP LA za parotygodniową walkę w obronie Modlina i Warszawy; 28 września dowódca Armii „Warszawa” gen. Juliusz Rómmel w rozkazie pożegnalnym stwierdził: Wszystkie oddziały walczyły z największym poświęceniem, ofiarnością i męstwem, lecz trzonem 28 DP, około którego koncentrował się cały wysiłek i opór, był dzielny 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej. Po zawojowaniu kraju przez najeźdźców, pod okupacjami, członkowie Legii kontynuowali walkę o niepodległość i całość ojczyzny w szeregach Armii Krajowej. Trzeba również przypomnieć, że walczyli też w Powstaniu Warszawskim 1944 r.”

W ramach inauguracji programu uczestnikom  zaprezentowano elementy współczesnego uzbrojenia wojsk pancernych, nowoczesne konstrukcje broni oraz  sprzęt lotniczy.  Na zaprezentowanym legionistom uzbrojeniu szkolą się na co dzień studenci Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.

W WAT realizowana jest część teoretyczna programu, obejmująca 30 godzin zajęć wykładowych. W ramach szkolenia przewidziano takie przedmioty jak taktyka, podstawy uzbrojenia, elementy zabezpieczenia logistycznego w wojsku, udzielanie pierwszej pomocy na polu walki, a także szkolenie SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape), czyli zasady przetrwania w izolacji, unikania, oporu w niewoli oraz ucieczki.  „Program ma przybliżyć studentom cywilnym podstawowe elementy służby wojskowej. Został tak zaplanowany, żeby wiedzę teoretyczną studenci zdobyli w Wojskowej Akademii Technicznej w trakcie modułu teoretycznego, a posiadając już tę niezbędną bazę, trafili potem do jednostek wojskowych, tak, żeby szkolenie to było realizowane płynnie i skutecznie” – wyjaśnia kpt. Mirosław Kamiński z WLO odpowiedzialny za organizację Legii Akademickiej  w WAT. „Do programu przystąpili studenci prawie wszystkich wydziałów, tak więc spektrum osób jest zróżnicowane, ale przede wszystkim to co już teraz widać jest to młodzież nastawiona patriotycznie (…). Ci ludzie po prostu chcą służyć Polsce” – dodaje kpt. Kamiński.

Sami studenci wyrażają duży entuzjazm związany z udziałem w programie: „Myślę o zawodowej służbie wojskowej i chciałabym zostać żołnierzem. Świadomość pełnienia służby wojskowej jest bardzo ważna, zwłaszcza w czasach zagrożenia terroryzmem. (…) Legia Akademicka to spełnienie marzeń, które zawsze towarzyszyły mi od dzieciństwa, bo zawsze chciałam zostać żołnierzem” – dzieli się swoimi wrażeniami studentka Wydziału Logistyki Kinga Radzio. Z kolei Michał Stępień z Wydziału Elektroniki swój udział w Legii motywuje: „Interesuję się wojskowością, lubię też sport i wysiłek fizyczny. Wydaje mi się, że jest to bardzo przydatne doświadczenie. Nie każdy może z czegoś takiego skorzystać. Mam możliwość przejścia szkolenia, które może przygotować mnie do udziału w obronie kraju.”

Pierwszy moduł, realizowany w WAT zakończy się wystawieniem certyfikatów potwierdzających teoretyczne przygotowanie uczestników programu. Zaświadczenie to umożliwi studentom udział w zajęciach szkolenia praktycznego. Bardzo dużą rolę w programie odgrywa zabezpieczenie przedsięwzięcia przez wojewódzkie sztaby wojskowe. Uczestnicy szkolenia muszą przejść całą procedurę związaną z rejestracją, w ramach posiadanych kwalifikacji wojskowych, aby mogli potem trafić do jednostek liniowych. WAT ściśle współpracuje w tym zakresie z wojewódzkim sztabem wojskowym w Warszawie.

Na zakończenie części pokazowej, a przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych, uczestnicy programu obejrzeli pokaz uczelnianej organizacji studenckiej „Woda, Ląd, Powietrze”. Studenci prezentowali zasady działania drużyny poruszającej się Kołowym Pojazdem Opancerzonym Rosomak, w terenie niebezpiecznym w ramach obowiązujących w wojsku procedur.

O programie Legii Akademickiej można również przeczytać na stronie Polski Zbrojnej.