RADA DYSCYPLINY NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

Rada Dyscypliny
Skład Rady
Regulamin Rady
Komisje Rady
Postępowania awansowe
Uchwały
Plan posiedzeń

Rada Dyscypliny

Rada Dyscypliny Naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie” jest organem kolegialnym Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.  Rada  NoB dba o wysoki poziom badań naukowych oraz prac doktorskich i habilitacyjnych realizowanych w dyscyplinie naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie”.

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 • uchwalanie regulaminu Rady, zwanego dalej „Regulaminem”;
 • przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego;
 • nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyróżniania obronionych przed Radą rozpraw doktorskich;
 • wyrażanie zgody na przeprowadzanie postępowania habilitacyjnego na podstawie wniosku przekazanego przez Radę Doskonałości Naukowej;
 • stwierdzanie nieważności decyzji o nadaniu stopnia naukowego w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o stopień przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego;
 • przedstawianie Rektorowi WAT, zwanemu dalej „Rektorem”, kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki oraz Rady Doskonałości Naukowej;
 • opiniowanie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej WAT oraz programów studiów przyporządkowanych do dyscypliny naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie”;
 • organizowanie seminarium doktoranckiego w ramach dyscypliny naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie” we współpracy ze Szkołą Doktorską WAT;
 • wyrażanie opinii i przedkładanie propozycji rektorowi lub dziekanowi odnośnie rozwoju dyscypliny naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie”;
 • opiniowanie zatrudnienia nauczycieli akademickich w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie”;
 • ustalanie kryteriów oceny osiągnięć naukowych pracowników oraz koordynacja działań związanych z ewaluacją dyscypliny naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie”;
 • wyrażanie opinii w sprawie tworzenia międzyuczelnianych jednostek organizacyjnych w zakresie właściwym dla Rady;
 • opiniowanie wniosków dyrektora szkoły doktorskiej do Rektora, dotyczących ustalania liczby miejsc do szkoły doktorskiej dla dyscypliny naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie”;
 • opiniowanie, na wniosek Rektora, propozycji nadania tytułu doktora honoris causa.

Skład Rady

Przewodniczący Rady

płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT

Z-ca przewodniczącego

prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK

Członkowie Rady:

 1. prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK
 2. dr hab. Monika SZYŁKOWSKA
 3. dr hab. Marek ADAMKIEWICZ
 4. dr hab. inż. Sławomir BARTOSIEWICZ
 5. por. dr hab. Marcin GÓRNIKIEWICZ
 6. dr hab. inż. Gabriel NOWACKI
 7. dr hab. Jerzy STAŃCZYK
 8. płk dr hab. Konrad STAŃCZYK
 9. dr hab. Janusz ŚWINIARSKI
 10. prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ
 11. dr hab. Jacek BIL
 12. dr hab. Adam OSTANEK

Sekretarz Rady

dr Paweł KAWALERSKI

email: pawel.kawalerski@wat.edu.pl

tel.: 261 837 495


Regulamin Rady


Komisje Rady

Komisja ds. nauki:

 • prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK – Przewodniczący
 • dr hab. inż. Gabriel NOWACKI
 • por. dr hab. Marcin GÓRNIKIEWICZ – Z-ca przewodniczącego

Komisji ds. kształcenia:

 • prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ – Przewodniczący
 • dr hab. inż. Sławomir BARTOSIEWICZ
 • dr hab. Marek ADAMKIEWICZ – Z-ca przewodniczącego

Komisja  ds. kadrowych:

 • płk. dr hab. Konrad STAŃCZYK – Przewodniczący
 • dr hab. Janusz ŚWINIARSKI
 • dr hab. Jerzy STAŃCZYK – Z-ca przewodniczącego

Postępowania awansowe >> Informacje związane z postępowaniami awansowymi dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej WAT https://bip.wat.edu.pl/

Uchwały >> Treść uchwał dostępna jest w systemie LEX – Baza Dokumentów WAT https://lex.wat.edu.pl/

Plan posiedzeń