OTWARCIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO DIGICODE

W dniu 31.05.2021r. odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów – otwarcie projektu – Digital Competences for Improving Security and Defence Education (DIGICODE). Organizatorem spotkania byli przedstawiciele Instytutu Logistyki, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, którzy z ramienia WAT, będącego Liderem projektu, odpowiadają za jego prawidłową realizację.
Projekt DIGICODE jest odpowiedzią na wytyczne Unii Europejskiej „Framework for the Digital Competence of Educators”, które wskazują na potrzebę przyspieszenia rozwoju  edukacji cyfrowej. Potrzeba ta stała się jeszcze bardziej widoczna w sytuacji spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19, w jakiej znaleźli się studenci i nauczyciele akademiccy, dlatego też główne cele projektu DIGICODE tak doskonale wpisują się w bieżące wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym.

W spotkaniu, odbywającym się w formule on-line, udział wzięło 25 naukowców, reprezentujących partnerów strategicznych z następujących ośrodków badawczych: Military Technical Academy z Rumunii, Vasil Levski National Military University (Faculty of Artillery, Air Defence and Communication and Information Systems, Shumen) z Bułgarii oraz University of Turin z Włoch. W spotkaniu udział wziął również Rektor-Komendant WAT, płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK oraz przedstawiciele władz uczelni partnerskich.
„W pełni popieram ideę projektu oraz wysiłki międzynarodowego zespołu badawczego. Projekt DIGICODE jest już drugim tego typu edukacyjnym przedsięwzięciem WAT i pierwszym, w którym WAT jest liderem. Projekt jest również wymiernym efektem już ponadczteroletniego zaangażowania WAT w inicjatywę współpracy z uczelniami wojskowymi Unii Europejskiej w ramach programu EMILYO (European Initiative for the Exchange of Military Young Officers). Tym razem w projekcie oprócz uczelni wojskowych – naszych uznanych  jest partnerów – udział bierze również Uniwersytet Turyński – cywilna uczelnia z wieloletnią tradycją. Podjęta inicjatywa daje kolejne możliwość zacieśnienia współpracy między uczelniami,  jej rezultaty służyć będą podniesieniu kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich w kształceniu w obszarze bezpieczeństwa i obronności, a pośrednio również zwiększeniu umiędzynarodowienia uczelni.” – powiedział w swoim wystąpieniu Rektor – Komendant płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w zakresie bezpieczeństwa i obronności poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych w działaniach dydaktycznych oraz rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • przeprowadzenie sondaży w grupie studentów i wykładowców z uczelni wyższych Unii Europejskiej, analiza strategii i metod stosowanych przez uczestników sondażu oraz zidentyfikowanie najlepszych praktyk i kompetencji zapewniających bezpieczne i skuteczne nauczanie online w obszarze bezpieczeństwa i obronności,
  • opracowanie Podręcznika dobrych praktyk, w tym zbioru najlepszych praktyk i rozwiązań stosowanych przez uczelnie w czasach COVID-19,
  • opracowanie zestawu narzędzi dla nauczycieli, w tym zestawu narzędzi do podnoszenia kompetencji cyfrowych dla nauczycieli w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz otwartych kursów szkoleniowych online, wspierających nauczycieli i trenerów w korzystaniu z określonych cyfrowych środowisk uczenia się,
  • zaprojektowanie i wdrożenie programu nauczania dla letniej szkoły „Systemy dowodzenia i kontroli w obszarze bezpieczeństwa i obronności”, który odgrywać będzie kluczową rolę we wspieraniu nauczycieli w uzyskaniu zintegrowanej wizji systemu edukacji w zakresie bezpieczeństwa i obronności,
  • zastosowanie zestawu narzędzi nauczyciela przygotowanego specjalnie dla edukacji cyfrowej w celu wyjaśnienia funkcjonalności systemów, zastępując klasyczne ćwiczenia laboratoryjne,
  • doskonalenie kompetencji cyfrowych i umiejętności komunikacyjnych w środowisku online nauczycieli i studentów z instytucji zajmujących się edukacją w zakresie bezpieczeństwa i obronności,
  • budowanie masy krytycznej wiedzy i zasobów w instytucjach partnerskich w celu promowania wykorzystania edukacji cyfrowej w akademiach wojskowych.

Projekt realizowany będzie w okresie od 30.04.2021 r. do 29.04. 2023 r., a jego główne działania będą obejmowały opracowanie 5 rezultatów intelektualnych, organizację 4 międzynarodowych spotkań, 2 wydarzeń upowszechniających oraz 2 edycji szkolenia nauczycieli akademickich mających na celu poprawę kompetencji technicznych w edukacji cyfrowej oraz 2 letnich szkół cyfrowych edukacji dla studentów. Kwota dofinansowania projektu wynosi 218 122 €.