KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW W POZNANIU

W dniu 7 kwietnia 2017 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. “Determinanty kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego” organizowana przez Prezydenta miasta Poznania i Instytut Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W konferencji tej wzięło udział  Koło Naukowe Securitas et Defensio działające przy Instytucie Systemów Bezpieczeństwa i Obronności WL WAT.  Udział studentów WAT w tym wydarzeniu był znaczący, łącznie wystąpiło 5 studentów i byli to:  Paweł Domagała, Wojciech Niedbała, Patryk Aleksandrowicz, Krzysztof Najdzik i Łukasz Wiśniowski. Referaty Naszych zostaną opublikowane w punktowanej  monografii naukowej. Grupą młodych naukowców opiekowali się dr Katarzyna Świerszcz i dr inż. Bogdan Ćwik z Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności WL WAT.

 

WIZYTA AMERYKANÓW

W ramach współpracy międzynarodowej z inicjatywy Wydziału Logistyki dnia 4 kwietnia 2017 r. miała miejsce wizyta przedstawicieli wojsk amerykańskich w Wojskowej Akademii Technicznej. Dowódca 16 Batalionu Logistycznego ppłk Brian Ketz, razem ze swoimi oficerami odpowiedzialnymi za przedsięwzięcia operacyjne kpt. Christpher Miles i do spraw logistyki ppor. Even Kowalski, w ramach realizacji zajęć na kursach kwalifikacyjnych dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) i porucznika (porucznika marynarki), a także kursu doskonalącego ,,Organizacja zabezpieczenia logistycznego” wygłosił wykład. Podczas którego przybliżył informacje na temat  zadań, przeznaczenia i możliwości batalionu logistycznego. Szczegółowo zostały omówione struktury organizacyjne podległych pododdziałów z wyszczególnieniem sił i środków w postaci liczby żołnierzy i rodzaju wykorzystywanego sprzętu wojskowego. Dowódca batalionu przedstawił największe wyzwania, a zarazem problemy z którymi spotyka się w czasie realizacji misji na terenie Polski i  państw bałtyckich. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt interoperacyjności działań i wspólnych zdolności państw członkowski NATO.

KONFERENCJA “DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ OBRONNOŚCI RP”

6 kwietnia 2017 roku odbyła się zorganizowana przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności RP”,. W części plenarnej konferencji dyskutowano nad założeniami teoretycznymi i aktualnymi koncepcjami działań na rzecz obronności państwa, strategiami systemów bezpieczeństwa oraz koncepcjami i doktryną użycia sił zbrojnych. Ważną częścią konferencji będą panelowe dyskusje nad zagadnieniami związanymi z rolą sił zbrojnych i sektora pozamilitarnego w kształtowaniu obronności państwa oraz ekonomiczno-społecznymi aspektami obronności.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu cywilnych ośrodków akademickich, w tym: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Rzeszowskiej oraz Wyższej Szkoły Biznesu. Wojskowe i „mundurowe” środowisko naukowe reprezentowali wykładowcy Akademii Sztuki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Wyższej Szkoły Służby Pożarniczej.

Wysoki poziom merytoryczny konferencji był możliwy dzięki wsparciu ze strony szerokiego grona praktyków bezpieczeństwa i obronności, w tym przedstawicieli Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, a także Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Kontynuuj czytanie