Pożegnanie z mundurem

21 stycznia w Sali Tradycji Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą wojskową oficerów odchodzących do rezerwy, wśród nich znajdował się ppłk dr Jarosław Sieczka  z Wydziału Logistyki.

Oficer po 30 latach służby wojskowej zdecydował się pożegnać z mundurem. Ppłk Sieczka swoją wieloletnią przygodę z mundurem rozpoczął w 1989 roku jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarko Wojennej. Po ukończeniu Centrum został skierowany do pełnienia służby do 12 wolińskiego dywizjonu Trałowców w Świnoujściu, gdzie przesłużył pól roku. Następnie jako podchorąży Wydziału Elektromechanicznego WAT. Po zakończeniu studiów w 1994 roku został na pierwsze stanowisko służbowe w 7. Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego. Od 1998 roku zostaje przeniesiony do Akademii gdzie przez 21 lat realizował zadania na stanowiskach inżyniera, asystenta, starszego specjalisty, wykładowcy i starszego wykładowcy. W 2014 roku obronił rozprawę doktorską w Akademii Obrony Narodowej uzyskując stopień naukowy doktora.

W ciągu minionych lat służby wzorowo wywiązywał się ze wszystkich obowiązków a jednocześnie wykazywał inicjatywę i zaangażowanie przy realizacji zadań wykraczających poza zakres obowiązków. Na szczególne podkreślenie zasługują dwa obszary aktywności Pana ppłk. SIECZKI. Pierwszym z nich była działalność dydaktyczna i jednocześnie wychowawcza. To właśnie w czasie zajęć prowadzonych z podchorążymi przekazywał studentom nie tylko treści wynikające z programu nauczania ale również poświęcał czas na przekazywanie praktycznych wskazówek dotyczących pełnienia służby w realnych warunkach jednostki wojskowej. Miało to zwłaszcza miejsce w czasie zajęć z przedmiotów odnoszących się do faktycznej realizacji zadań na stanowiskach logistycznych i były to następujące przedmioty: „Budowa i eksploatacja sprzętu logistycznego”, „Gospodarka mieniem wojskowym” oraz „Logistyka wojskowa”. Dodatkowo aktywnie uczestniczy w prowadzeniu zajęć na kursach jakie realizowane na Wydziale Logistyki. Oprócz tych przedmiotów ppłk SIECZKA prowadził zajęcia z przedmiotów odnoszących się do logistyki cywilnej i były to: „Urządzenia logistyczne” oraz „Transport lotniczy”. Łącznie od początku służby w Wojskowej Akademii Technicznej przeprowadził 3921 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria i laboratoria) na studiach wojskowych i cywilnych w ramach prowadzonych przedmiotów ogólnych i specjalistycznych. Drugim obszarem aktywności zawodowej była działalność naukowo-badawcza, w ramach której był współautorem takich prac badawczych jak: „Wykorzystanie śmigłowców w operacjach militarnych, sytuacjach kryzysowych i zwalczaniu klęsk żywiołowych”, „Transport wojskowy SZRP w asymetrycznych operacjach Sojuszu Północnoatlantyckiego”, „Wpływ stosowania usług inteligentnych systemów transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Dodatkowo był współautorem pracy związanej z wydaniem opinii dla zastosowania innowacyjnej technologii w firmie „Szynaka-Meble”. Łącznie uczestniczył w 7 pracach naukowo-badawczych. Pan ppłk SIECZKA jest autorem 19 artykułów publikowanych w różnych czasopismach z których do najważniejszych należy „Gospodarka magazynowa & Logistyka” oraz cyklicznie wydawanych zeszytach naukowych jak „Systemy Logistyczne Wojsk” oraz „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej”. Dodatkowo jego publikacje znajdowały się również w materiałach pokonferencyjnych. W czasie swojej kariery zawodowej, kierował 28 oraz zrecenzował 7 prac dyplomowych na studiach inżynierskich i magisterskich.

Ppłk dr Jarosław SIECZKA czynnie angażował się w działalność organizacyjną i dydaktyczną Wydziału Logistyki zajmując kolejno stanowiska: Kierownika Zakładu Logistyki Wojskowej, Zastępcy Dyrektora Instytutu Logistyki ds. Kształcenia. Zajmowane stanowiska umożliwiły ppłk SIECZCE włączenie się do tworzenia programu dla podchorążych nowych specjalności takich jak: żywnościowa, środki bojowe, mundurowa, materiały pędne i smary.

Za działalność naukowo-dydaktyczną, służbową i organizacyjną był wyróżniany i nagradzany indywidualnie, w tym m.in.: Brązowym „Krzyżem zasługi”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Odznaką pamiątkowa Wojskowej Akademii Technicznej, Zasłużony Nauczyciel, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużony Żołnierz RP III stopnia.

Panie Pułkowniku dziękujemy za dokonania i życzymy sukcesów na nowej drodze życia.