W dniu 29 czerwca 2022 r. – spośród wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 215 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. Stypendia otrzymają młodzi naukowcy, którzy w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, tj. 29 czerwca 2022 r., posiadali status młodego naukowca – zgodnie z art. 360 ust. 2 ustawy wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej..
Stypendia Ministra otrzymali młodzi naukowcy reprezentujący wszystkie 47 dyscyplin naukowych i artystycznych. Minimalny próg punktowy uprawniający do otrzymania stypendium był różny w każdej dyscyplinie i zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł
Ocena merytoryczna wniosków została dokonana przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, w skład którego weszli eksperci reprezentujący wszystkie 47 dyscyplin naukowych i artystycznych.
Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki. W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny, Zespół ustalił wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków.
Spośród naukowców pracownik Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT – ppłk dr Bartosz KOZICKI otrzymał stypendium w dziedzinie nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie).
Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów naukowych.

Płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT
Dziekan WLO WAT