W ramach rozwijającej się współpracy między Wydziałem Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, a strukturami wojskowymi i akademickimi Królestwa Arabii Saudyjskiej zainicjowano możliwość realizacji doktoratów przez wyższą kadrę oficerską KAS. W dniu 9 maja 2023 r. miała miejsce publiczna obrona doktoratu Pana gen. bryg. Saeeda Abdulrahmana Alshehri (Director of policy, integration and decission support służącego w Saudi Armed Forces Joint Staff). Pan Generał bronił dysertacji dedykowanej wykorzystaniu “soft power” w strategii bezpieczeństwa Królestwa Arabii Saudyjskiej i przyczynianiu się do utrzymania bezpieczeństwa regionalnego. Doktorant wykazał się doskonałym warsztatem merytorycznym, metodologicznym oraz obszerną wiedzą z zakresu nauk o bezpieczeństwie. 24 maja 2023 roku Rada Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie jednogłośnie opowiedziała się za przyznaniem Panu Generałowi stopnia doktora nauk o bezpieczeństwie.

As part of the ongoing development of cooperation between the Faculty of Security, Logistics and Management of the Military University of Technology and the military and academic structures of the Kingdom of Saudi Arabia, the possibility of pursuing doctorates by higher KAS officers was initiated. On May 9, 2023, the public defense of the PhD thesis of Brig. Gen. Saeed Abdulrahman Alshehri (Director of policy, integration and decission support serving in the Saudi Armed Forces Joint Staff) was conducted. The general defended a dissertation on the application of “soft power” in the Saudi Arabian security strategy and contributed to the preservation of regional peace and order. The doctoral student showed excellent substantive and methodological skills and extensive knowledge in the field of security sciences. The Council of the Discipline of Security Sciences unanimously voted in favor of granting the General the degree of doctor of security sciences on May 24, 2023.