Zapraszamy osoby posiadające wyższe wykształcenie
(magister, inżynier, licencjat w zakresie dowolnej dyscypliny)
zainteresowane podwyższeniem swych kwalifikacji i umiejętności zawodowych na trwające 2 semestry Studia Podyplomowe
pod nazwą „
Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publiczne”
– realizowane od 1 października 2018 r. –
w Wydziale Logistyki WAT w Warszawie

 

Oferujemy wysoki poziom i skuteczność kształcenia,
kontakt ze specjalistami-praktykami,
przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne

 

Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny.

Proponowany program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych osobom, które ubiegają się o pracę na stanowiskach w działach kontroli oraz  audytu wewnętrznego oraz do osób, które na co dzień współpracują z komórkami kontroli oraz audytu wewnętrznego, a także dla osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych posiądzie wiedzę teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu systemu kontroli i audytu wewnętrznego oraz kodeksu etyki audytora, a także podstaw prawa handlowego, prawa administracyjnego i rachunkowości.

Absolwenci otrzymują Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW (Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej), prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW, a także bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją.

Cena za semestr 1850 zł.

 

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 20 września 2018 r.

  • osobiście: w sekretariacie Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki, bud. 135, pok. nr 2.02;
  • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, 00-908
    Warszawa 49, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 – z dopiskiem: „Studia podyplomowe: „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publiczne” (decyduje data otrzymania dokumentów).