W dniach 08–10.06.2022 r. w Hotelu Trylogia w Zielonce pod Warszawą odbyła się XIII konferencja naukowa logistyki stosowanej pt.: „Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej. Teoria i praktyka”. Celem konferencji było przedstawienie wyników badań środowisk naukowych i wymiana doświadczeń z praktykami wdrażającymi nowoczesne technologie w logistyce wojskowej i cywilnej oraz integracja środowiska logistycznego. Cele szczegółowe konferencji zostały sformułowane jako:

  • identyfikacja wyzwań stojących przed systemem funkcjonalnym logistyki Sił Zbrojnych RP w świetle realizowanych zadań oraz bieżących uwarunkowań strukturalnych i modernizacyjnych;
  • wymiana doświadczeń i poglądów naukowych w zakresie funkcjonowania logistyki wojskowej i cywilnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań w stanach zagrożenia epidemicznego państwa;
  • dyskusja na temat zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i technicznych w logistyce wojskowej i cywilnej.

Konferencja zorganizowana została przez Instytut Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej pod patronatem honorowym JM Rektora– Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, płka prof. dra hab. inż. Przemysława WACHULAKA przy współudziale Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Przewodniczącym komitetu naukowego konferencji był płk dr hab. inż. Szymon MITKOW, prof. WAT – dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, a jego zastępcami – dyrektor Instytutu Logistyki dr hab. inż. Mieczysław PAWLISIAK, prof. WAT oraz dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego prof. dr hab. inż. Marcin ŚLĘZAK.
W konferencji udział wzięły 63 osoby z ośmiu uczelni i ośrodków naukowych w Polsce oraz instytucji i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Oprócz przedstawicieli Wojskowej Akademii Technicznej w konferencji uczestniczyli profesorowie i pracownicy naukowi Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej, Wyższej Szkoły Bankowej, Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu i Instytutu Transportu Samochodowego. Ponadto uczestnikami konferencji byli oficerowie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Regionalnych Baz Logistycznych, Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej, prezesi i dyrektorzy firm cywilnych.
Dyskutowano o obecnej tendencji powstawania nowoczesnych technologii w obszarze logistyki, która działa w oparciu o zasadę spin – on, ponieważ nowe technologie pojawiają się najpierw na zapleczu cywilnym, a następnie trafiają do zastosowań militarnych.
Konferencja składała się z sesji plenarnej oraz czterech sesji tematycznych: „Logistyka a bezpieczeństwo – główne dylematy badawcze”, „Wyzwania dla systemu logistycznego sił zbrojnych w XXX dekadzie XXI wieku w świetle współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa militarnego państwa”, Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolite Polskiej – doświadczenia i wnioski”, „Funkcjonowanie sektora usług logistycznych w okresie pandemii Covid-19. Doświadczenia i wnioski” oraz „Logistyka cywilna – współczesne wyzwania w świetle zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego państwa”. Łącznie w pięciu sesjach wygłoszono 20 referatów.
Podczas jednego z paneli pracownicy Instytutu Transportu Samochodowego demonstrowali symulatory zachowań kierowców, m.in. alkogogle, które pokazują jak zaburzone jest poprawne działanie błędnika kierowcy pod wpływem alkoholu.
Dzięki współpracy i dużemu zaangażowaniu Instytutu Logistyki oraz Instytutu Transportu Samochodowego możliwe było zorganizowanie konferencji na wysokim poziomie merytorycznym.

Opracował:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Sławomir BYŁEŃ, prof. WAT