SPRAWOZDANIE Z XII OGÓLNOPOLSKIEJ DOKTORANCKO-STUDENCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ, PT. „FORMACJE POLICYJNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA”

W dniu 9 stycznia 2020 roku, w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, odbyła się XII Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencji Naukowa, pt. „Formacje policyjne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”.  Konferencja ta została zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytut Bezpieczeństwa i Obronności WAT.

Celem konferencji było zaprezentowanie obecnego dyskursu w obszarze formacji policyjnych zarówno w zakresie polskich służb, jak i służb zagranicznych, czy też formacji działających międzynarodowo. Organizatorzy pragnęli, aby wydarzenie to pozwoliło na ukazanie obecnego stanu badań nad bezpieczeństwem zarówno w środowisku studenckim, jak i doktoranckim polskich ośrodków badawczych. Efektem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa przygotowana pod redakcją naukową Opiekuna Naukowego KNBN WAT (25 pkt. za rozdział w monografii zgodnie z MNiSW).

Podczas konferencji mieliśmy okazję usłyszeć 20 wystąpień Prelegentów, reprezentujących 13 ośrodków naukowych z całego kraju. Otwarcia konferencji dokonali:

  • Prorektor ds. studenckich – dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT,
  • Prodziekan ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania – prof. dr hab. Bogusław Jagusiak,
  • Kierownik Zakładu Systemów Bezpieczeństwa – dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT.

Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie. Następnie o wygłoszenie referatu wprowadzającego do tematyki konferencji poproszony został dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT, który otwarcie konferencji okrasił referatem, pt. „Policja Państwowa w II RP”. Po zakończeniu wykładu wprowadzającego odbyły się trzy Panele:

  • Panel I, pt. „Bezpieczeństwo wewnętrzne – wielość definicji”,
  • Panel II, pt. „Policje i żandarmerie w ujęciu narodowym i międzynarodowym”,
  • Panel III, pt. „Straże graniczne oraz pozostałe formacje”.

Mimo wysokiego poziomu wszystkich prac i wystąpień, Komitet Naukowy Konferencji wyróżnił w szczególności trzy prace:

  • I miejsce otrzymała Pani mgr Joanna Zych, doktorantka Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie za pracę, pt. „Policja Graniczna (Magav) w izraelskim systemie bezpieczeństwa”,
  • II miejsce otrzymał Pan mgr Grzegorz Mąkosa, doktorant Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie za pracę, pt. „Policja w systemie cyberbezpieczeństwa RP”,
  • III miejsce otrzymał Pan dr Paweł Olbrycht, adiunkt w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu za pracę, pt. „Zwalczanie przestępczości obywateli Ukrainy na obszarze Dolnego Śląska w świetle badań własnych”.

Wszystkim prelegentom oraz wyróżnionym osobom przekazano nagrody oraz dyplomy uznania. Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją wśród uczestników odnośnie różnorodnej problematyki poruszanej podczas obrad. Uczestnicy zgodnie podkreślali wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny konferencji oraz zgłosili chęć udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT.

Podsumowując, udział w konferencji wzięło około 180 uczestników z całej Polski. Podczas konferencji mieliśmy okazji gościć zarówno pracowników naukowych, doktorantów, studentów Wojskowej Akademii Technicznej, jak i gości z: Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendy Stołecznej Policji, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz innych ośrodków, reprezentowanych przez prelegentów i innych uczestników konferencji.