WYBÓR SPECJALNOŚCI

WYPEŁNIONE DEKLARACJE PROSIMY PRZESŁAĆ DO DNIA 06.04.2020 r. NA ADRES:

dziekanat.wlo@wat.edu.pl

Osoby, które nie prześlą deklaracji w terminie będą dopisane do najmniej licznej specjalności.


CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI
KIERUNKU LOGISTYKA (I STOPIEŃ)

Logistyka przedsiębiorstw

Wiedza specjalistyczna: obejmująca zarządzanie logistyczne, zasobami ludzkimi, systemami i procesami logistycznymi, kosztami logistycznymi, informatycznym wspomaganiem zarządzania logistyką, ekonomikę logistyki, marketing logistyczny, problematykę normalizacji w obszarze logistyki, metody sterowania zapasami w systemach logistycznych, systemy magazynowania, eksploatację urządzeń transportu wodnego, lotniczego i lądowego, utrzymanie ruchu maszyn, logistykę zwrotną, logistykę usług, logistykę miejską i międzynarodową.

Umiejętności specjalistyczne: znajomość identyfikacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie i jego poszczególnych podsystemach, procedur zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie, obliczania, analizowania i oceny kosztów logistycznych w przedsiębio rstwie, przygotowania strategii marketingu logistycznego, posługiwania się odpowiednimi metodami sterowania zapasami w przedsiębiorstwie, organizacji procesów i funkcjonowania logistyki usług i zwrotnej, zasad organizacji transportu i spedycji w przedsiębiorstwie, zasad eksploatacji urządzeń transportowych, zasad funkcjonowania logistyki miejskiej i międzynarodowej, wykorzystania sieci informatycznych i normalizacji w działalności logistycznej przedsiębiorstwa.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
przedsiębiorstwach przemysłowych, dystrybucyjnych i handlowych w charakterze specjalistów ds. logistyki; jednostkach gospodarczych i administracyjnych w charakterze specjalistów ds. logistyki; uczelniach, jednostkach projektowych, badawczo-rozwojowych i doradczych w charakterze projektantów systemów i procesów logistycznych.


Logistyka w motoryzacji

Wiedza specjalistyczna: znajomość techniki, organizacji pracy i zarządzania w firmach związanych z motoryzacją: produkcyjnych, serwisowych, transportowych, handlowych, ochrony środowiska w motoryzacji oraz bezpiecznej eksploatacji środków transportowych.

Umiejętności specjalistyczne: w zakresie organizacji i zarządzania logistyką w firmach transportowych i usługowych związanych z motoryzacją, oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i eksploatacji środków transportowych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
przedsiębiorstwach transportowych, stacjach serwisowych i naprawczych, przedsiębiorstwach produkcji pojazdów i ich zespołów, sieciach sprzedaży samochodów i ich części, w instytucjach zajmujących się organizacją ruchu drogowego.


Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

Wiedza specjalistyczna: znajomość budowy i eksploatacji urządzeń do transportu i dystrybucji produktów naftowych, podstaw technologii przeróbki ropy naftowej, budowy i eksploatacji baz i stacji paliw, kontroli jakości płynów, ochrony środowiska w gospodarce płynami eksploatacyjnymi, przewozu niebezpiecznych, problemów odpadów w logistyce, tribologii i tribotechniki.

Umiejętności specjalistyczne: w zakresie metod kontroli jakości magazynowanych i transportowanych paliw, olejów i smarów; organizacji i zarządzania transportem paliw na drodze od producenta poprzez siec baz i składów paliwowych, magazynów do stacji paliw; znajomość budowy i zasad eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych w logistyce płynów eksploatacyjnych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
firmach zajmujących się transportem i dystrybucją paliw, olejów, smarów i płynów specjalnych, stacjach paliw oraz zakładach transportu paliw, przedsiębiorstwach transportowych przechowujących i użytkujących paliwa, oleje i smary, jednostkach organizacyjnie podległych Ministrowi Obrony Narodowej

DEKLARACJA – DO POBRANIA