– AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJACH ZHIERARCHIZOWANYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – VII EDYCJA


CELE STUDIÓW
Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny. Poza tym zdobycie wiedzy z zakresu Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), audytu wewnętrznego zgodnie z normą AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015.


ORGANIZATORZY
Studia są organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) przy współpracy Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ), Grupy PKP, Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, CENZIN sp. z o. o. oraz Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (IIA).


PROGRAM STUDIÓW
Proponowany program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych osobom ubiegającym się o pracę na stanowiskach w działach kontroli oraz audytu wewnętrznego oraz, które na co dzień współpracują z komórkami kontroli oraz audytu wewnętrznego. Są to także studia dla osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu.


ZAKRES TEMATYCZNY
Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in:

 • system kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej;
 • standardy audytu wewnętrznego i kodeks etyki audytora zgodnie ze standardami IIA;
 • zarządzanie ryzykiem i planowanie w audycie wewnętrznym;
 • podstawy zarządzania organizacją – wybrane zagadnienia;
 • prawo administracyjne, kodeks pracy, prawo podatkowe, kodeks spółek handlowych wybrane aspekty;
 • finanse i system finansów publicznych w Polsce i UE;
 • rachunkowość finansowa i budżetowa w aspekcie audytu i kontroli;
 • system kontroli finansowej i zarządczej w przedsiębiorstwie;
 • sprawozdawczość i analiza jednostek gospodarczych;
 • kontrola zamówień publicznych – wybrane zagadnienia;
 • metodyka procesu audytu i kontroli;
 • audyt systemów informatycznych i projektów finansowych ze środków UE;
 • analiza śledcza i podstawy polityki antykorupcyjnej;
 • podstawowe wymagania AQAP 2110:2016, w tym normy PN-EN ISO 9001:2015;
 • audyt wewnętrzny wg wytycznych PN-EN ISO 9001:2015;
 • auditor – rola i zakres odpowiedzialności, cechy auditora;
 • planowanie audytu – wykorzystanie formularzy i list kontrolnych;
 • prowadzenie audytu – spotkanie otwierające, metody audytowania,
 • próbkowanie, zasady zadawania pytań, ocena dowodów, identyfikacja i analiza niezgodności, ustalenia z audytów, spotkanie zamykające;
 • dokumentacja audytu – obszary do doskonalenia, niezgodności, planowanie
 • działań korygujących, wnioski z audytu, raport z audytu;
 • ćwiczenia praktyczne w powyższym zakresie,
 • WSK – kontrola obrotu towarami o znaczeniu strategicznym stanowiąca istotny element polityki bezpieczeństwa zarówno w wymiarze krajowym, jak i globalnym,
 • Przygotowanie do międzynarodowych egzaminów branżowych w tym CIA
 • (Certified Intenal Auditor).

EFEKTY, ZDOBYTE UMIJĘTNOŚCI
Absolwenci studiów podyplomowych „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej”:

 • posiadają wiedzę teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu systemu kontroli i audytu wewnętrznego oraz kodeksu etyki audytora, a także podstaw prawa handlowego, prawa administracyjnego i rachunkowości;
 • posiadają wiedzę teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu wewnętrznego systemu kontroli i audytu wewnętrznego zgodnie z normą AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015;
 • otrzymują, po uprzednim zdaniu egzaminu zewnętrznego, Certyfikat Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015;
 • otrzymują wsparcie merytoryczne CCJ (Centrum Certyfikacji Jakości) WAT (Wojskowa Akademia Techniczna),
 • otrzymują niezbędną    wiedzę    do pracy na stanowisku Koordynatora WSK (Wewnętrznego Systemu Kontroli)
 • otrzymują niezbędną wiedzę oraz merytoryczne przygotowanie do zdania międzynarodowych egzaminów branżowych w tym CIA (Certified Internal Auditor).

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych i pozytywnym zdaniu egzaminów końcowych słuchacz uzyskuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015, oraz WSK;
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW (Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej).
 • potwierdzenie ukończenia kursu przygotowawczego do egzaminów międzynarodowych branżowych, w tym CIA (Certified Internal Auditor).

TERMINY
Studia podyplomowe są realizowane w terminach od:

 • marca do stycznia 2021 (9 miesięcy) lub
 • 9 października 2021 do czerwca 2022 (9 miesięcy).

TRYB ZAJĘĆ
Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym (w formule sobota- niedziela), w łącznym wymiarze 250 godzin lekcyjnych.

POCZĄTEK ZAJĘĆ
VII edycja studiów rozpoczyna się z dniem 9 października 2021 roku, o godzinie 8:00!

TERMINY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
Do dnia 26.09.2021 roku.

WYMAGANIA WSTĘPNE
Kandydaci na studia podyplomowe powinni:

 • legitymować się wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier lub magister).

NIEZBĘDNE DOKUMENTY
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na przedmiotowe studia składa bezpośrednio w sekretariacie Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT (bud. 135 pok. 2.02, w godz. 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa – z dopiskiem „Studia podyplomowe „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej” następujące dokumenty:

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje przejście procesu rekrutacji oraz kolejność złożenia dokumentów.


CENA
Cena za 1 semestr studiów wynosi 2.150 PLN
(na prośbę słuchacza Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania umożliwia rozłożenie czesnego za studia na raty).

Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów uzyskać można u Kierownika Studiów Podyplomowych: dr. Mieczysława MAGIERSKIEGO (tel. 261-839-949 lub +48 506-119-707, e-mail: mieczyslaw.magierski@wat.edu.pl).


ADRES DO KORESPONDENCJI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI
Z dopiskiem: „Studia podyplomowe: Audyt i kontrola wewnętrzna
w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej”
gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Konto bankowe

Numer konta:
60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
z dopiskiem Audyt i Kontr. wew.org, subkonto 700-1500-40-006