II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

W dniu 12 kwietnia 2018 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa RP”.
Konferencja zorganizowana była przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki WAT.
Celem konferencji była integracja środowiska naukowego w zakresie wypracowania wspólnych poglądów dotyczących próby określenia bieżących zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz potencjalnych i realnych możliwości ich przeciwdziałaniu, ukierunkowanych na budowanie pożądanego stanu bezpieczeństwa i obronności RP.
Problematyka ta rozpatrywana była interdyscyplinarnie, w oparciu o prezentację wyników badań naukowych, w kontekście uwarunkowań geopolitycznych, militarnych i pozamilitarnych, przy uwzględnieniu znaczenia stosowania nowych technologii dla rozwoju sztuki wojennej.
Wstęp do konferencji wygłosił Dyrektor ISBiO dr hab. Zenon Trejnis, a oficjalnego otwarcia dokonał Prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król.
Przebieg konferencji oparty był o jej strukturę uwzględniającą część główną i część specjalistyczną. Część główną wypełniła sesja plenarna, której przewodniczyli płk dr hab. Konrad Stańczyk oraz gen. dyw.(rez.) pil dr Anatol Czaban.

Kontynuuj czytanie