NABÓR NA WYJAZDY NA STUDIA I PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU “ERASMUS+”

UWAGA! Od 6 lutego rozpoczynamy nabór na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu „Erasmus+” na rok akademicki 2019/2020. Nabór kończymy 1 marca. Budynek nr 100, pokój nr 88.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

 • formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
 • zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
 • list motywacyjny podpisany odręcznie;
 • list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
 • opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
 • dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

PRAKTYKI NA KIERUNKU “OBRONNOŚĆ PAŃSTWA”

Studenci kierunku „Obronność Państwa” zainteresowani odbyciem praktyki w Kancelarii Prezydenta, MON lub Komendzie Głównej Policji proszeni są o dostarczenie wymienionych niżej dokumentów do Koordynatora ds. praktyk do dnia 27 stycznia 2018 r.

Praktyka w Kancelarii Prezydenta RP:

1) cv z własnoręcznym podpisem,

2) pismo skierowane do Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezydenta RP – dotyczące wyrażenia zgody na odbycie bezpłatnych praktyk studenckich/wolontariatu w Kancelarii w określonym terminie wraz z uzasadnieniem,

3) opinie/referencje (dokumenty powinny być podpisane przez np. opiekuna roku, osobę zajmującą się na uczelni praktykami studenckimi – dot. praktyki studenckiej),

4) kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia NNW.

Praktyki w Komendzie Głównej Policji:

 1. zaświadczenie z Uczelni potwierdzającym status studenta,
 2. kserokopia dowodu osobistego,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.

Praktyki w MON:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

PRAKTYKI OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Informujemy, że:

Studenci chcący odbyć praktykę w Komendzie Głównej Policji i Kancelarii Prezydenta RP mogą zgłaszać się do koordynatora ds. praktyk (pok. 0.16, p. Beata Rupiewicz, tel. 261 837 458, beata.rupiewicz@wat.edu.pl) od dnia 27.12.2017 r.

Studenci chcący odbyć praktykę w Ministerstwie Obrony Narodowej mogą zgłaszać się do koordynatora ds. praktyk (pok. 0.16, p. Beata Rupiewicz, tel. 261 837 458, beata.rupiewicz@wat.edu.pl) od dnia 27.12.2017 r. Nie dotyczy I roku.

Studenci I i II roku pierwszego stopnia, kierunku obronność państwa oraz I roku drugiego stopnia, kierunku obronność państwa, chcący odbyć praktyki w Komendzie Głównej Straży Granicznej, proszeni są o kontakt z koordynatorem ds. praktyk w dniach 18-21.12.2017 r. (pok. 0.16, p. Beata Rupiewicz, tel. 261 837 458, beata.rupiewicz@wat.edu.pl).