STUDIA PODYPLOMOWE – AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJACH ZHIERARCHIZOWANYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – VII EDYCJA


CELE STUDIÓW
Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny. Poza tym zdobycie wiedzy z zakresu Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), audytu wewnętrznego zgodnie z normą AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015.

Kontynuuj czytanie

STUDIA PODYPLOMOWE – INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI – II EDYCJA


CELE STUDIÓW
Celem przedmiotowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Informacji w organach administracji publicznej, instytucjach, spółkach i nie tylko.
Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Realizacja przedstawionych obszarów wymaga przygotowania i wykształcenia profesjonalnej kadry, która prawidłowo będzie pojmować wagę i problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa ochrony informacji w czasie pokoju, kryzysu czy wojny w oparciu o najlepsze praktyki zawodowe.

Kontynuuj czytanie

NABÓR NA WYJAZDY NA STUDIA I PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU “ERASMUS+”

UWAGA! Od 6 lutego rozpoczynamy nabór na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu „Erasmus+” na rok akademicki 2019/2020. Nabór kończymy 1 marca. Budynek nr 100, pokój nr 88.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

  • formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
  • zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
  • list motywacyjny podpisany odręcznie;
  • list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
  • opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
  • dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Zapraszamy osoby posiadające wyższe wykształcenie
(magister, inżynier, licencjat w zakresie dowolnej dyscypliny)
zainteresowane podwyższeniem swych kwalifikacji i umiejętności zawodowych na trwające 2 semestry Studia Podyplomowe
pod nazwą „
Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publiczne”
– realizowane od 1 października 2018 r. –
w Wydziale Logistyki WAT w Warszawie

 

Oferujemy wysoki poziom i skuteczność kształcenia,
kontakt ze specjalistami-praktykami,
przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne

 

Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny.

Proponowany program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych osobom, które ubiegają się o pracę na stanowiskach w działach kontroli oraz  audytu wewnętrznego oraz do osób, które na co dzień współpracują z komórkami kontroli oraz audytu wewnętrznego, a także dla osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych posiądzie wiedzę teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu systemu kontroli i audytu wewnętrznego oraz kodeksu etyki audytora, a także podstaw prawa handlowego, prawa administracyjnego i rachunkowości.

Absolwenci otrzymują Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW (Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej), prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW, a także bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją.

Cena za semestr 1850 zł.

 

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 20 września 2018 r.

  • osobiście: w sekretariacie Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki, bud. 135, pok. nr 2.02;
  • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, 00-908
    Warszawa 49, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 – z dopiskiem: „Studia podyplomowe: „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publiczne” (decyduje data otrzymania dokumentów).

 

REKRUTACJA NA STUDIA WOJSKOWE 2018

1 – 31 marca 2018 r. – rejestracja kandydatów na studia wojskowe

Informujemy, że została uruchomiona rekrutacja na studia wojskowe w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. Rekrutacja dotyczy również przenosin ze studiów cywilnych na drugi rok studiów wojskowych.

>> Przenoszenie studentów cywilnych WAT na drugi rok studiów wojskowych <<

Mając na uwadze możliwość uruchomienia rekrutacji uzupełniającej na drugi rok studiów wojskowych I stopnia, w ramach liczby miejsc wynikających z rezygnacji na odpowiednich kierunkach studiów w stosunku do limitu miejsc z roku 2017 przez osoby, które podjęły studia wojskowe od 1 października 2017 r.,

Zainteresowane osoby zapraszamy bezpośrednio do biura Sekcji Rekrutacji WAT celem złożenia / wypełnienia wniosku o powołanie do służby kandydackiej na II rok studiów wojskowych.

Rejestracja osób / wniosków do 31 marca br. (procedura podobna do zasadniczej rekrutacji z udziałem WKU).

Dane co do liczby miejsc w odniesieniu do danego kierunku studiów – będą podane w okresie późniejszym.

Szczegółowe informacje: http://www.wat.edu.pl/?page_id=14575

KONTAKT:

Sekcja ds. Rekrutacji – b. 100 (obok biura przepustek)
tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax: 261 837 938, 261 839 159

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH “ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE” – EDYCJA XVIII

W dniu 24.06.2017 r. na Wydziale Logistyki nastąpiło uroczyste zakończenie Niestacjonarnych Studiów Podyplomowych „Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie” – Edycja XVIII.

Studia były realizowane przez Instytut Logistyki WLO. Kierownikiem studiów był dr inż. Tomasz Kochański.

W czasie uroczystości wręczono absolwentom świadectwa ukończenia studiów. Kontynuuj czytanie

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z DEPARTAMENTEM BUDŻETOWYM MON

W dniu 22 czerwca 2017 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy w sprawie studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Dziekanem Wydziału Logistyki płk. dr. hab. Szymonem MITKOWEM oraz Dyrektorem Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej gen. dyw. Sławomirem PĄCZKIEM.

W uroczystości podpisania porozumienia ze strony WLO uczestniczyli z-ca Dyrektora Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności płk dr hab. Konrad STAŃCZYK oraz Koordynator ds. praktyk studenckich Katarzyna RZEPKA, a ze strony Departamentu Budżetowego MON – Dyrektor Departamentu gen. dyw. Sławomir PĄCZEK oraz Szef Oddziału Służby Finansowej Nadzoru i Ekonomiki Informatycznej kmdr Piotr BIELAK.

Podpisane porozumienie pozwoli studentom WLO z kierunku studiów Obronność państwa realizować w Departamencie Budżetowym MON praktyki studenckie zgodnie z Planem i Programem studiów.

Jest to kolejny krok w rozwoju i udoskonalaniu oferty dydaktycznej WLO na kierunku studiów o profilu praktycznym.