UBEZPIECZENIE OD NNW NA ROK AKADEMICKI 2017 / 2018

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) STUDENTÓW WAT

NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późń. zm.), ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

 

Informacje podstawowe:

  • zakład ubezpieczeń:       InterRisk TU  A. Vienna Insurance Group
  • okres ubezpieczenia:       01.10.2017r. – 30.09.2018r.
  • ochrona 24h/dobę, zakres terytorialny: Polska + cały świat
  • w zakresie ochrona dla osób:

– uprawiających sport podczas zajęć uczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,

– biorących udział w zawodach wewnątrzuczelnianych lub międzyuczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,

– rekreacyjnie uprawiających sport,

  • UWAGA: z zakresu ubezpieczenia wyłączone są sporty wysokiego ryzyka – definicja zgodna z OWU InterRisk dostępnymi na stronie internetowej)
  • sumy ubezpieczenia oraz składki:
  Wariant I Wariant II Wariant III
Nr polisy EDU-A/P 048362 EDU-A/P 048365 EDU-A/P 048366
Suma ubezpieczenia 15 000,00 PLN 20 000,00 PLN 25 000,00 PLN
Składka roczna 14,00 PLN 18,00 PLN 23,00 PLN

 

Forma zawarcia ubezpieczenia:

Zgłaszanie szkód:

 

Osoba ubiegająca się o odszkodowanie musi mieć zakończone leczenie.

 

Dokumenty potrzebne do procesu likwidacji szkody, to m.in.:

  • dokumenty medyczne z udzielenia pomocy Ubezpieczonemu oraz z procesu leczenia następstw wypadku – np. karta informacyjna udzielonej pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, SOR, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.
  • legitymacja studencka.

 

Broker ubezpieczeniowy:

Mentor SA Oddział we Wrocławiu

e-mail: mariola.burzec@mentor.pl

WIZYTA DELEGACJI WAT W ODESSIE

W dniach 11.09-14.09 br. miała miejsce wizyta ekspertów WAT w Odeskiej Akademii Wojskowej (OAW). Była to kontynuacja realizacji programu NATO “DEEP”, w którym WAT bardzo aktywnie uczestniczy już trzeci rok.
W składzie naszej delegacji był koordynator ds. współpracy z Ukrainą Piotr Ciężki, adiunkt Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Piotr Zalewski oraz przedstawiciel Wydziału Logistyki – Marek Kalwasiński. Ze strony ukraińskiej w spotkaniach uczestniczyli: zastępca komendanta Akademii ds. szkolenia płk Oleg Maslij, szef katedry organizacji zabezpieczenia tyłów płk Denis Lisowienko, szef katedry zabezpieczenia tyłów płk Nikołaj Hrupało, szef katedry techniki samochodowej płk Aleksander Łysyj, szef grupy wojskowej współpracy międzynarodowej mjr Władimir Susłow i inni.
Wizyta miała charakter roboczy. Omawiana była tematyka współpracy dwustronnej w dziedzinie logistyki oraz kwestie udostępnienia stronie ukraińskiej pomocy merytorycznej przy przejściu systemu zabezpieczenia tyłowego do sytemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Ukrainy do standardów NATO oraz organizacji kształcenia w tej dziedzinie. Na prośbę strony ukraińskiej zaprezentowane zostały doświadczenia SZ RP we wdrażaniu systemów wspomagających zarządzaniem logistyką. Panel ten cieszył się wzbudził wielkie zainteresowanie uczestników spotkania. W dniach 09-12.10.2017r. planowana jest w ramach programu DEEP rewizyta przedstawicieli OAW w naszej Akademii.

WYŻSZY KURS ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO – EDYCJA 2.

W dniu 18.09.2017 rozpoczął się kurs kwalifikacyjny na STE major realizowany przez Instytut Logistyki. Nazwa kursu – Wyższy kurs zabezpieczenia logistycznego – edycja 2.Celem kursu  jest pogłębienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych, w tym w obszarze pracy dowódczej i sztabowej w działaniach taktyczno-operacyjnych w operacjach narodowych, sojuszniczych oraz wielonarodowych na obszarze kraju i poza jego granicami, w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Na kurs przybyło 10 słuchaczy.

PODSEKRETARZ STANU MON PROF. DR HAB. WOJCIECH FAŁKOWSKI W WYDZIALE LOGISTYKI

W dniu 7 sierpnia br. nasz Wydział zaszczycił swoją obecnością minister prof. dr hab. Wojciech FAŁKOWSKI, a wraz z Nim przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego (DNiSW), m.in. dyrektor płk Robert Kurowski. Gości oprowadzali rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, kanclerz mgr Adam WRONECKI, dziekan WLO płk dr hab. Szymon MITKOW, zastępca kanclerza – szef logistyki
płk mgr inż. Emil Kardaszuk, zastępca szefa logistyki mgr inż. Waldemar GRZYB, kierownik administracyjny mgr Adam ŚWIDER. Wizyta umożliwiła obejrzenie budynku „LIPSK”, który został zmodernizowany i oddany do użytku w styczniu br. oraz bieżącą działalnością Wydziału Logistyki.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i liczymy na kolejne spotkania tak ważnych gości.

 

KURS KWALIFIKACYJNY DLA PORUCZNIKÓW

W dniu 10.05.2017 rozpoczął się kurs kwalifikacyjny dla poruczników, kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego KAPITANA w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia.

Celem kursu jest przygotowanie oficerów korpusu osobowego logistyki i finansowego do objęcia stanowisk służbowych zajmujących się planowaniem i nadzorem nad eksploatacją sprzętu wojskowego (SpW) i jej materiałowo-technicznym zabezpieczeniem  oraz obsługą ekonomiczno-finansową jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Bieżąca edycja kursu trwać będzie od 10.05 do 11.07.2017r. Uczestniczy w niej 29 oficerów.