W dniu 11 kwietnia 2019 roku w Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się sympozjum naukowe pod hasłem Mobilność Wojskowa (pk. „MilMob”). Sympozjum zorganizowane zostało przez Wydział Logistyki WAT pod patronatem honorowym JM Rektora–Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, gen. bryg. dr, hab. inż. Tadeusza SZCZURKA oraz Zarząd Logistyki P-4 pod patronatem honorowym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmunda Andrzejczaka.

Celem sympozjum była identyfikacja obszarów problemowych w zakresie mobilności wojsk, w tym barier infrastrukturalnych, legislacyjnych, ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych państwa. Ponadto, wymiana poglądów oraz doświadczeń w zakresie uczestnictwa Polski w inicjatywach natowskich i unijnych, związanych z mobilnością wojskową, zidentyfikowanie obszarów współpracy cywilno-wojskowej oraz wskazanie perspektyw usprawnienia procesów mobilności wojskowej w świetle poprawy bezpieczeństwa państwa z wykorzystaniem kompleksowego, międzyresortowego podejścia (whole-government approach).

W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele ministerstw (Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), instytucji rządowych (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Komenda Główna Policji, Centralny Port Komunikacyjny), resortu obrony narodowej (Zarząd Logistyki P-4 SGWP, Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Departament Strategii i Polityki Obronnej, Dowództwo Generalne RSZ, Dowództwo Operacyjne RSZ, Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk IWspSZ) oraz uczelni wojskowych (WAT, ASzWoj, LAW, AWL), czynnie biorący udział w budowaniu mobilności wojskowej. Obradom przewodniczyli Szef Zarządu Logistyki P-4 SG WP dr inż. Robert Woźniak i Dyrektor Instytutu Logistyki WLO dr hab. inż. Mieczysław Pawlisiak, prof. WAT.

Przedstawione przez prelegentów doświadczenia zdobyte podczas stacjonowania, przemieszczania i ćwiczeń wojsk sojuszniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzają ważną rolę jaką odgrywa swoboda przemieszczania i ruchu wojsk zwana freedom of movement dla skutecznej realizacji zadań w czasie misji i operacji NATO.

Jednym z ważniejszych punktów seminarium była informacja pełnomocnika rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) Mikołaja Wilda. Przedstawił on planowane inwestycje związane z budową infrastruktury transportowej na bazie CPK, w tym rolę, zadania i realizowane funkcje portu; korzyści i możliwości wykorzystania portu przez SZ RP oraz ograniczenia, kierunki i perspektywy budowy CPK. Z przedstawionych przez prelegenta założeń wynika, że wpłyną one w znaczący sposób na zwiększenie możliwości transportowych naszego kraju, w tym RON, który stanie się ważnym beneficjentem powstania CPK, determinującym mobilność wojskową.

Oprócz wystąpień prelegentów ważnym elementem każdego z trzech paneli tematycznych była dyskusja dotycząca problemów, wyzwań, oczekiwań oraz perspektyw rozwoju i kierunków badań w obszarze mobilności w aspekcie poprawy bezpieczeństwa państwa. W jej trakcie podkreślano, jak istotny jest czynny udział naszego państwa w inicjatywach Unii Europejskiej i NATO, a także ciągłe dostosowywanie regulacji prawnych w celu znoszenia barier i usprawniania procesu przemieszczania wojsk.

Opracował:
dr Sławomir Byłeń, Instytut Logistyki, WLO
Zdjęcia:
kmdr por. Andrzej Czekaj, ZL – P4, Sebastian Bieniek WLO WAT