RADA DYSCYPLINY
 • SKŁAD RADY
 • REGULAMIN RADY
 • KOMISJE RADY
 • POSTĘPOWANIA AWANSOWE
 • UCHWAŁY
 • PLAN POSIEDZEŃ

RADA DYSCYPLINY

Rada Dyscypliny Naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie” jest organem kolegialnym Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.  Rada  NoB dba o wysoki poziom badań naukowych oraz prac doktorskich i habilitacyjnych realizowanych w dyscyplinie naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie”.

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 • uchwalanie regulaminu Rady, zwanego dalej „Regulaminem”;
 • przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego;
 • nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyróżniania obronionych przed Radą rozpraw doktorskich;
 • wyrażanie zgody na przeprowadzanie postępowania habilitacyjnego na podstawie wniosku przekazanego przez Radę Doskonałości Naukowej;
 • stwierdzanie nieważności decyzji o nadaniu stopnia naukowego w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o stopień przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego;
 • przedstawianie Rektorowi WAT, zwanemu dalej „Rektorem”, kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki oraz Rady Doskonałości Naukowej;
 • opiniowanie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej WAT oraz programów studiów przyporządkowanych do dyscypliny naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie”;
 • organizowanie seminarium doktoranckiego w ramach dyscypliny naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie” we współpracy ze Szkołą Doktorską WAT;
 • wyrażanie opinii i przedkładanie propozycji rektorowi lub dziekanowi odnośnie rozwoju dyscypliny naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie”;
 • opiniowanie zatrudnienia nauczycieli akademickich w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie”;
 • ustalanie kryteriów oceny osiągnięć naukowych pracowników oraz koordynacja działań związanych z ewaluacją dyscypliny naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie”;
 • wyrażanie opinii w sprawie tworzenia międzyuczelnianych jednostek organizacyjnych w zakresie właściwym dla Rady;
 • opiniowanie wniosków dyrektora szkoły doktorskiej do Rektora, dotyczących ustalania liczby miejsc do szkoły doktorskiej dla dyscypliny naukowej „Nauki o Bezpieczeństwie”;
 • opiniowanie, na wniosek Rektora, propozycji nadania tytułu doktora honoris causa.

Przewodniczący Rady

 • płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT

Z-ca przewodniczącego

 • prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK

Członkowie Rady:

 • dr hab. Marek ADAMKIEWICZ
 • dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN
 • dr hab. inż. Sławomir BARTOSIEWICZ
 • dr hab. Jacek BIL
 • ppłk dr hab. inż. Anna BORUCKA
 • mjr. dr hab. Marcin GÓRNIKIEWICZ, prof. WAT
 • dr hab. inż. Gabriel NOWACKI
 • dr hab. Adam OSTANEK
 • dr hab. Aleksandra SKRABACZ
 • dr hab. Jerzy STAŃCZYK
 • płk dr hab. Konrad STAŃCZYK
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK
 • dr hab. Monika SZYŁKOWSKA
 • dr hab. Janusz ŚWINIARSKI
 • prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ
 • dr hab. Paweł KLER
 • dr hab. Sławomir BYŁEŃ
 • płk dr hab. Bartosz KOZICKI

Sekretarz Rady

KOMISJE RADY

Komisja ds. nauki:

 • prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK – Przewodniczący
 • dr hab. inż. Gabriel NOWACKI
 • kpt dr hab. Marcin GÓRNIKIEWICZ, prof. WAT – Z-ca przewodniczącego

Komisji ds. kształcenia:

 • prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ – Przewodniczący
 • dr hab. inż. Sławomir BARTOSIEWICZ
 • dr hab. Marek ADAMKIEWICZ – Z-ca przewodniczącego

Komisja  ds. kadrowych:

 • płk. dr hab. Konrad STAŃCZYK – Przewodniczący
 • dr hab. Janusz ŚWINIARSKI
 • dr hab. Jerzy STAŃCZYK – Z-ca przewodniczącego

POSTĘPOWANIA AWANSOWE

Informacje związane z postępowaniami awansowymi dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej WAT: https://bip.wat.edu.pl/

UCHWAŁY

Treść uchwał dostępna jest w systemie LEX – Baza Dokumentów WAT: https://lex.wat.edu.pl/