STRATEGIA ROZWOJU
WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
DO 2030 ROKU

I. Założenia strategii

Strategia została sporządzona zgodnie z klasycznym modelem zarządzania strategicznego, tzn. sformułowano misję i wizję oraz główne cele strategiczne.

Istotą Strategii jest wskazanie pożądanych kierunków rozwoju Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania zwanego dalej Wydziałem, jako twórczego ośrodka naukowego, dydaktycznego, badawczo-rozwojowego oraz świadczącego usługi specjalistyczne zgodne z aktualnymi potrzebami rynku i otoczenia społeczno-ekonomicznego. W treści strategii uwzględniono potrzeby resortu obrony narodowej oraz Sił Zbrojnych RP, jako głównych odbiorców aktywności akademickiej prowadzonej w ramach Wydziału. Równie ważne są podmioty rynkowe aktywne w szczególności w sektorach: zbrojeniowym, transportowym i informacyjnym. Na wydziale prowadzone jest kształcenie w naukach o bezpieczeństwie jako dyscyplinie wiodącej ze względu na dysponowanie uprawnieniami do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego; logistyka szczególnie istotna ze względu na kontynuację tradycji Wydziału Logistyki WAT z ukierunkowaniem na zaspakajanie potrzeb w dziedzinie logistyki wojskowej resortu obrony narodowej oraz naukach o zarządzaniu i jakości jako dyscyplinie pozwalającej na optymalizację i doskonalenie procesu zarządzania zasobami w całych Siłach Zbrojnych.

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania podejmuje starania na rzecz kontynowania działalności dydaktycznej oraz badawczo-rozwojowej wszystkich najważniejszych ośrodków prowadzących aktywność akademicką w naukach o bezpieczeństwie oraz kształcących przez lata kadry logistyczne Sił Zbrojnych RP. Wydział kontynuuje zatem misję poprzednich jednostek organizacyjnych WAT, których działalność koncentrowała się na logistyce jako kierunku kształcenia funkcjonującego w WAT od ponad 40-tu lat.

II. Misja Wydziału

Misja Wydziału jest realizowana w następujących obszarach aktywności:

 1. Rozwój naukowy kadry – realizowany poprzez systematyczne zwiększanie własnych kompetencji przez pracowników akademickich oraz rozpowszechnianie kreowanej i doskonalonej przezeń myśli naukowej w Polsce i na świecie – zarówno poprzez publikowanie w uznanych czasopismach i wydawnictwach, jak również poprzez rozwój własnego wydawnictwa i czasopism naukowych podejmując starania na rzecz zwiększenia ich wartości i rozpoznawalności nie tylko w polskiej, ale również międzynarodowej społeczności akademickiej.
 2. Dydaktyka – prowadzona w oparciu o modyfikowane stosownie do potrzeb współczesności programy kształcenia w ramach realizowanych kierunków w naukach o bezpieczeństwa, naukach o zarządzaniu i jakości oraz w logistyce.
 3. Badania i rozwój – poprzez inicjowanie i rozwijanie badań, których wyniki mogą okazać się przydatne dla dalszego rozwoju cywilizacyjnego, tym samym wpisując się w budowanie potencjału Polski jako silnego aktywnego członka wspólnoty narodów Europy i świata, w tym badania nad koncepcjami i zastosowaniami technologii przyszłości, opracowywanie i doskonalenie metodologii prognostycznej pozwalającej trafnie diagnozować i identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w odniesieniu do istotnych dla Polski sojuszy i organizacji międzyrządowych.
 4. Usługi specjalistyczne – świadczenie i kreowanie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i dalszego rozwoju społeczeństwa, gospodarki i warunkowanego kulturowo systemu organizacyjno-zarządczego.

W rezultacie systematycznie podnoszone kwalifikacje i osiągnięcia kadry naukowej oraz wiedza i doświadczenie zdobyte przez absolwentów podczas studiów winny promować Wydział jako szczególny ośrodek twórczej myśli naukowej, inspirujących badań oraz nieszablonowo prowadzonej dydaktyki zarówno w społeczno-ekonomicznym otoczeniu krajowym, jak i międzynarodowym.

III. Wizja Wydziału

Wizja Wydziału obejmuje główne kierunki aktywności akademickiej, dydaktycznej, badawczo-rozwojowej i naukowej, jakie mają zostać podjęte w bliższej i dalszej przyszłości w nawiązaniu do czterech obszarów aktywności realizowanych w ramach przyjętej misji Wydziału.

W ramach każdego z obszarów założono dążenie władz i całej społeczności Wydziału do:

 1. Rozwoju naukowego kadry – sukcesywnego zwiększania publikacyjności pracowników naukowych w czasopismach o wysokiej rozpoznawalności i uznaniowości w krajowej i międzynarodowej społeczności akademickiej, określanej m.in. przez przydzielone punkty w ramach przeprowadzanego przez resort reprezentujący dział administracji rządowej nauka i szkolnictwo wyższe cyklicznego przeglądu czasopism i wydawnictw naukowych na świecie. Dodatkowym kryterium decydującym o wartości publikacji jest możliwość bardzo szerokiego kolportowania zawartych weń myśli promujących tym samym zarówno sylwetkę autora/ów, jak również markę Wydziału, jako ważnego ośrodka kreowania oryginalnych i twórczych myśli naukowych wpisujących się w dorobek ogólnoświatowy.
 2. Dydaktyki – modyfikowania istniejących oraz otwierania nowych kierunków studiów odpowiadających wyzwaniom współczesnego rynku pracy zgodnie z potrzebami gospodarczymi oraz społeczno-kulturowymi Polski, Europy oraz całego świata. Absolwenci tych kierunków winni mieć możliwość samodzielnego odnalezienia się na krajowym i międzynarodowym rynku pracy dzięki dysponowaniu wartościowym wykształceniem, doświadczeniem i obyciem w realiach współczesnego i silnie zdynamizowanego, globalnego środowiska społeczno-gospodarczego.
 3. Badań i rozwoju –pozyskiwanie wewnętrznych i zewnętrznych środków na prezentowane pomysły badawcze, badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i prognostyczne służące rozwojowi cywilizacyjnemu narodu polskiego, jako silnego i równoprawnego członka wspólnot narodów europejskich. Dążenie do wspierania tych pomysłów i projektów, które mogą mieć największy wpływ na rozwój cywilizacyjny reprezentowany przez rozwój myśli społecznej, postrzegania rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej w taki sposób, aby rzeczywistość tę móc twórczo przeobrażać z korzyścią dla Polski oraz całej społeczności międzynarodowej.
 4. Usługi specjalistyczne – promowanie wartości certyfikacji systemów zarządzania w obszarze jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa żywności zapewnienia ciągłości działalności, zarządzania energią oraz certyfikacji wyrobów trybie dobrowolnym jak i regulowanym prawnie. Wspieranie przemysłu obronnego poprzez ocenę poziomu spełnienia wymagań określonych w Publikacjach Sojuszniczych Zapewnienia Jakości AQAP przez dostawców wyrobów i usług co jest podstawą realizacji kontraktów na potrzeby sił zbrojnych. Certyfikacja wewnętrznego systemu kontroli stanowi kluczowy element w obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Dążenie do rozszerzenia i pogłębienia współpracy z podmiotami zaangażowanymi w resortową ocenę jakości, ale także z interesariuszami instytucjonalnymi zainteresowanymi działalnością certyfikacyjną tj. Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Izby celne, itp.

IV. Cele Wydziału

Do głównych celów strategicznych warunkowanych przez Misję i Wizję Wydziału w czterech wymienionych obszarach zaliczają się:

 1. Rozwój kadry naukowej – publikowanie w czasopismach i wydawnictwach uwzględnionych w Wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW; rozwijanie Wydziałowych czasopism naukowych tak, aby zapewnić im mocną pozycję w uznanych bazach międzynarodowych, utrzymanie posiadanych uprawnień do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie dr i dr hab., jak również podjęcie starań o otrzymanie tożsamych uprawnień w naukach o zarządzaniu i jakości.
 2. Dydaktyka – konstruktywne rozwijanie zgodnie z potrzebami otoczenia społeczno-ekonomicznego kierunków studiów takich jak bezpieczeństwo narodowe, obronność, zarządzanie i logistyka; utworzenie nowych kierunków studiów mających zapewnić nabór zarówno studentów krajowych, jak i zagranicznych oraz rozpoznawalność Wydziału jako silnej marki na rynku usług dydaktyczno-akademickich m.in. poprzez utworzenie kierunków kształcenia w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie dedykowanych studiom strategicznym, ukierunkowanych na popularne na całym świecie zagadnienia związane z bezpieczeństwem istotnych dla pokoju na świecie regionów świata jak np. obszaru euroatlantyckiego, środkowo-wschodniej i wschodniej Europy, Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Utworzenie tych kierunków studiów znajduje uzasadnienie w aktualnych i prognozowanych potrzebach rynkowych. Ponadto rozwijane będą formy kształcenia w postaci kursów i szkoleń zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami resortu obrony narodowej oraz polskiego sektora zbrojeniowego w obszarach bezpośrednio związanych z logistyką, zarządzaniem i bezpieczeństwem narodowym oraz międzynarodowym.
 3. Badania i rozwój – podjęcie starań na rzecz nawiązania kooperacji z silnymi podmiotami gospodarczymi reprezentującymi polski sektor zbrojeniowy, kosmiczny, transportowy, przemysłowy oraz informacyjny w zakresie dotyczącym inicjowania nowych projektów badawczych dedykowanych współpracy między resortem obrony narodowej, a podmiotami aktywnymi w wymienionych sektorach. W wyniku nawiązanej współpracy, w którą byłoby wskazane angażować również reprezentantów innych wydziałów WAT i ośrodków akademickich, można podjąć silniejsze starania na rzecz pozyskania środków celem wspólnego rozpoczęcia badań, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowe i wdrożeniowej. W perspektywie przewiduje się dalszy rozwój wypracowanej i doskonalonej w Wydziale metodologii prognostycznej z ukierunkowaniem na świadczenie usług prognostycznych podmiotom administracji publicznej RP oraz za zgodą resortu obrony narodowej podmiotom zewnętrznym.
 4. Usługi specjalistyczne – CCJ

W ramach poszerzenia oferty na certyfikację planowane jest uzyskanie akredytacji w zakresie zarządzania ciągłością działania (ISO 22301), zarządzania energią (ISO 50001), systemu antykorupcyjnego (ISO 37001), odpowiedzialności społecznej (ISO 26000), ochrony danych osobowych w chmurze ISO/IEC 27018, bezpieczeństwa usług w chmurze obliczeniowej (ISO 27017), zarządzania informacją o prywatności ISO 27701, zarządzania usługami informatycznymi (ISO/IEC 20000), bezpieczeństwa łańcucha dostaw (ISO 28000). Działalność w powyższych obszarach wymaga dynamicznej i skutecznej realizacji strategii marketingowej w celu pozyskania klientów zainteresowanych certyfikacją, opracowania programów certyfikacji, poddania się ocenie Polskiego Centrum Akredytacji oraz przeszkolenia auditorów spełniających kryteria i posiadających oczekiwaną wiedzę i doświadczenie.

Pespektywa rozwoju w obszarze certyfikacji  wyrobów obejmuje intensyfikację współpracy z jednostkami organizacyjnymi WAT w zakresie wyrobów pirotechnicznych, oceny wykrywaczy materiałów wybuchowych oraz urządzeń RTG do kontroli bagażu – programów dedykowanych dla dostawców sprzętu na potrzeby służb mundurowych. W związku ze wzrastającym zainteresowaniem klientów z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy, prowadzenie ocen granulatów tworzywowych, w trybie dobrowolnym CCJ.

Duży potencjał stanowi certyfikacja polskich jak i zagranicznych kwalifikowanych dostawców identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w oparciu o wymagania rozporządzenia eIDAS  delegowane Komisji Europejskiej 2019/945. Usługi te są przeznaczone zarówno dla obywateli, przedsiębiorców, jak i administracji publicznej, a ich podstawową korzyścią jest eliminacja „papierowych” procesów, przyspieszenie ich realizacji, jak również zwiększenie transparentności dla wszystkich uczestników rynku.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku planowane jest rozszerzenie zakresu certyfikacji oraz pozyskanie nowych klientów w obszarze:

 • bezzałogowych statków powietrznych,
 • zakładowej kontroli produkcji konstrukcji spawanych, która od 2010 r. jest obowiązkowa dla przedsiębiorstw wytwarzających konstrukcje stalowe i aluminiowe,
 • klasyfikacji oraz dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z umową o przewozie towarów niebezpiecznych ADR klasy 1 (materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi),
 • systemów zabezpieczeń technicznych,
 • wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

prowadzenia szkoleń potwierdzających przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu.