MISJA ZAKŁADU
Zakład Logistyki Przedsiębiorstw funkcjonuje w strukturach Instytutu Logistyki – Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania służąc Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez realizację procesów kształcenia podchorążych, studentów, słuchaczy kursów oraz poprzez realizację działalności badawczej w obszarze organizacyjnym i funkcjonalnym logistyki wojskowej i cywilnej. Uczestniczy w procesie kształcenia kadr logistycznych dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i gospodarki narodowej.

ZASADNICZE ZADANIA ZAKŁADU
Do głównych zadań Zakładu Logistyki Przedsiębiorstw (ZLP) należy:
1. Realizacja procesów dydaktycznych w następujących obszarach: ekonomiki logistyki, controlingu logistycznego, marketingu logistycznego, logistyki zwrotnej, makro i mikro logistyki, systemów zapewniania jakości, logistyki dystrybucji, usług logistycznych, logistyki zaopatrzenia i spedycji, standaryzacji w SZ RP i NATO, normalizacji, zarzadzania jakością, metod ilościowych w logistce, gospodarki zapasami logistycznymi, zamówień publicznych, wsparcia Państwa-Gospodarza, procesów pozyskiwania, eksploatacji i wycofania sprzętu wojskowego.
2. Odpowiedzialność za prowadzenie studiów podyplomowych:
– Zarządzanie Logistyczne w Przedsiębiorstwie;
– Zarządzanie w Systemie Pozyskiwania Sprzętu Wojskowego;
– Zamówienia Publiczne w Logistyce.
3. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w obszarach:
– budowy i doskonalenia modeli systemów logistycznych;
– badań organizacji i przepływu zasobów logistycznych;
– zarządzania zasobami logistycznymi w SZ RP i gospodarce narodowej;
– efektywności w zarządzaniu zasobami logistycznymi.

STRUKTURA ZAKŁADU LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTW
Obecnie w skład Zakładu Logistyki Przedsiębiorstw wchodzi:
a) czterech pracowników badawczo-dydaktycznych, w tym:
– 1 prof. WAT
– 1 adiunkt;
– 2 asystentów;
b) dziewięciu pracowników dydaktycznych w tym:
– 1 profesor;
– 7 adiunktów;
– 1 asystent.