Zakład Logistyki Wojskowej jest jednostką organizacyjną – bezpośrednio podległą dyrektorowi Instytutu Logistyki – właściwą w zakresie realizacji zadań wynikających ze Statutu, planów i programów studiów, aktów normujących proces dydaktyczny, aktów prawnych o szkolnictwie wyższym oraz zarządzeń i wytycznych przełożonych w zakresie obowiązujących postanowień kompetencyjnych.

MISJA ZAKŁADU
Misją Zakładu Logistyki Wojskowej jest organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej i wychowawczej związanej z kierunkiem studiów logistyka, w specjalności logistyki wojskowej oraz wspieranie w zakresie dydaktycznym i merytorycznym Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania na studiach o profilu praktycznym w specjalności logistyka, a także na wojskowych kursach kwalifikacyjnych organizowanych przez Instytut Logistyki
Ponadto Zakład Logistyki Wojskowej uczestniczy w grupach roboczych powoływanych przez P-4 na rzecz organizowania działalności logistyki w SZ RP, stwarzając warunki do rozwoju kadry naukowej Instytutu. Organizuje i prowadzi działalność naukową w obszarze logistyki wojskowej i obronności Państwa.

ZASADNICZE ZADANIA ZAKŁADU
Do zakresu zadań Zakładu Logistyki Wojskowej należy:
1) kształcenie, w szczególności, w obszarze:
a. wojskowych systemów logistycznych,
b. wojskowego oddziału gospodarczego,
c. systemu zaopatrywania wojsk,
d. budowy i eksploatacji sprzętu logistycznego,
e. gospodarki mieniem,
f. systemu zabezpieczenia technicznego,
g. zapasów w wojskowych systemach logistycznych,
h. infrastruktury wojskowej,
i. systemu transportu i ruchu wojsk,
j. wyposażenia sił zbrojnych w wyroby wojskowe,
k. zarządzania logistyką wojskową,
l. dowodzenia pododdziałem logistycznym,
m. logistycznych systemów informatycznych w SZ RP,
n. zasad projektowania wojskowych systemów i procesów logistycznych,
o. rachunku kosztów działań logistycznych,
p. logistyki wielonarodowej i zabezpieczenia logistycznego misji poza granicami kraju,
q. logistyki w systemie obronności państwa,
r. zabezpieczenia działań taktycznych,
s. wsparcia pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terytorium kraju gospodarza (Host Nation Support – HNS),
t. współpracy sił wojskowych z organami władzy cywilnej w ramach prowadzonych operacji (Civil-military Co-operation – CIMIC),
u. zasad działania sił zbrojnych,
v. działań taktycznych wojsk;
2) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w szczególności, w obszarze:
a. określania cech i badania parametrów modeli wojskowych systemów logistycznych,
b. badania potrzeb i możliwości zabezpieczenia logistycznego wojsk,
c. badania systemu organizacji zabezpieczenia logistycznego wojsk,
d. badania systemu kształcenia i szkolenia kadr logistycznych,
e. badania potrzeb środków bojowych i materiałowych wojsk,
f. badania rozmieszczenia i urzutowania zapasów środków bojowych i materiałowych,
g. badania możliwości zabezpieczenia materiałowego wojsk,
h. badania systemu organizacji zabezpieczenia materiałowego wojsk,
i. badania potrzeb technicznych wojsk,
j. badania rozmieszczenia potencjału obsługowo-remontowego wojsk,
k. badania procesów obsługiwania technicznego UiSW,
l. badania procesów remontu UiSW,
m. badania procesów ewakuacji UiSW,
n. badania możliwości zabezpieczenia technicznego wojsk,
o. badania systemu organizacji zabezpieczenia technicznego wojsk,
p. badania potrzeb transportowych wojsk,
q. badania możliwości zabezpieczenia potrzeb transportowych wojsk,
r. badania systemu organizacji transportu i ruchu wojsk,
s. badania systemu infrastruktury wojskowej,
t. badania sprzętu logistycznego i wyposażenia indywidualnego żołnierzy,
u. badania procesu zabezpieczenia logistycznego systemu obronnego państwa,
v. badania procesów zabezpieczenia logistycznego misji i logistyki wielonarodowej, w. badania procesów kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk.
STRUKTURA ZAKŁADU LOGISTYKI WOJSKOWEJ
Obecnie w skład Zakładu Logistyki Wojskowej wchodzi:
– 3 prof. WAT
– 4 adiunktów;
– 2 asystentów;
b) siedmiu pracowników dydaktycznych w tym:
– 4 adiunktów;
– 2 asystentów;
– 1 starszy wykładowca.