II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

W dniu 12 kwietnia 2018 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa RP”.
Konferencja zorganizowana była przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki WAT.
Celem konferencji była integracja środowiska naukowego w zakresie wypracowania wspólnych poglądów dotyczących próby określenia bieżących zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz potencjalnych i realnych możliwości ich przeciwdziałaniu, ukierunkowanych na budowanie pożądanego stanu bezpieczeństwa i obronności RP.
Problematyka ta rozpatrywana była interdyscyplinarnie, w oparciu o prezentację wyników badań naukowych, w kontekście uwarunkowań geopolitycznych, militarnych i pozamilitarnych, przy uwzględnieniu znaczenia stosowania nowych technologii dla rozwoju sztuki wojennej.
Wstęp do konferencji wygłosił Dyrektor ISBiO dr hab. Zenon Trejnis, a oficjalnego otwarcia dokonał Prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król.
Przebieg konferencji oparty był o jej strukturę uwzględniającą część główną i część specjalistyczną. Część główną wypełniła sesja plenarna, której przewodniczyli płk dr hab. Konrad Stańczyk oraz gen. dyw.(rez.) pil dr Anatol Czaban.


W tej części wygłoszonych zostało 8 interesujących referatów odnoszących się do złożonej tematyki konferencji:

1. prof. dr hab. Stanisław Filipowicz – Interpretacja obronności w kulturze rozproszenia.
2. gen. dyw.(rez.) pil dr Anatol Czaban – Współczesne determinanty rozwoju sztuki wojennej – perspektywy sztucznej inteligencji.
3. prof. dr hab. Andrzej Ciupiński – Perspektywy rozwoju polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Konsekwencje dla Polski.
4. Assoc. Prof. Elitsa Petrova – The aspects of economic security as a part of national and international security.
5. płk dr Robert Łukawski – Powiązania technologii ze sztuką wojenną.
6. Bartłomiej Prokopowicz- Przygotowanie podmiotów ze struktur pozamilitarnych do realizacji zadań na rzecz obronności państwa na przykładzie Poczty Polskiej S.A.
7. Piotr Kurcz – Rola kolei w systemie bezpieczeństwa.
8. Monika Grzęda – Drogi tymczasowe.

Część specjalistyczna zorganizowana była w oparciu o 4 równorzędne panele eksperckie, które prowadzili:
1. Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa i obronności Polski w końcu drugiej dekady XXI stulecia – dr inż. Bogdan Ćwik i dr Maciej Magiera.
2. Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa i obronności RP – dr Mirosław Marciniak i dr Krzysztof Meszyński.
3. Nowe technologie w sferze bezpieczeństwa i obronności oraz ich wpływ na rozwój sztuki wojennej – dr Monika Szyłkowska i prof. dr hab. Izabela Oleksiewicz.
4. Lądowe i powietrzne systemy transportowe w sektorze bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku – dr Ryszard Piwowarczyk i prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz.
W sumie podczas konferencji wygłoszono 54 referaty prezentujące wyniki badań z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Popularyzacja tych wyników przewidziana jest w publikacji pokonferencyjnej.
Żywa dyskusja podczas konferencji jest potwierdzeniem aktualności i celowości prowadzenia badań w tym obszarze.
Słusznym wydaje się być stwierdzenie z-cy Dyrektora ISBiO płk dr hab. Konrad Stańczyka, który w podsumowaniu konferencji stwierdził: „spotykanie się przedstawicieli nauki i praktyki w celu dyskutowania i publicznego prezentowania swoich osiągnięć z zakresu obronności jest elementem podnoszącym stan bezpieczeństwa kraju, pierwiastkiem w kreowaniu pokoju na świecie oraz wkładem w tworzenie świadomości patriotycznych wśród społeczeństwa”.
Myśl ta stałą się przesłanką – zaproszeniem do kolejnej III konferencji „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa RP” na którą ISBiO WLO zaprasza w 2019 r.

 

Dodaj komentarz