W SFERZE LOGISTYKI WOJSKOWEJ:

 • Modelowanie wojskowych systemów logistycznych SZRP,
 • Prace analityczne dotyczące cyklu życia wyrobu/systemu,
 • Współudział w opracowaniu założeń koncepcyjnych, analiz i ekspertyz w zakresie systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego (Spw),
 • Współudział oraz opiniowanie projektów dokumentów dotyczących wsparcia przez państwo gospodarki oraz współpracy cywilno-wojskowej,
 • Prace badawcze dotyczące sprawozdawczości logistycznej w układzie narodowym i sojuszniczym (NATO LogRep).

W SFERZE LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTW:

 • Projektowanie procesów logistycznych,
 • Harmonogramowanie dostaw w przedsiębiorstwie,
 • Projektowanie i ocena efektywności systemów logistycznych,
 • Projektowanie i wyposażenie obiektów logistycznych,
 • Modelowanie systemów i procesów logistycznych,
 • Prace badawcze dotyczące możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań w logistyce przedsiębiorstw.

W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA:

 • Funkcjonowanie i koordynacja systemu obronnego państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny,
 • Doskonalenie systemów zarządzania obronnością państwa,
 • Polityka zagraniczna i strategia bezpieczeństwa narodowego,
 • Funkcjonowanie, wyszkolenie i zaawansowanie technologiczne sił zbrojnych,
 • Wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia militarne państwa,
 • Funkcjonowanie państwa w sojuszach polityczno-militarnych,
 • Rozwój potencjału gospodarczego i przemysłu obronnego,
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i ochrona infrastruktury krytycznej,
 • Współpraca cywilno-wojskowa,
 • Instytucje obrony i ochrony państwa.

W OBSZARZE ZARZĄDZANIA:

 • Nowoczesne koncepcje zarządzania,
 • Informatyczne wspomaganie zarządzania,
 • Zapewnienie ciągłości działania organizacji,
 • Zarządzanie projektami i procesami,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji,
 • Psychologia w zarządzaniu,
 • Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w strukturach wojskowych,
 • Rynek kapitałowy,
 • Nowe modele biznesowe,
 • E-biznes,
 • Ochrona własności intelektualnych,
 • Zarządzanie logistyką,
 • Zarządzanie w dobie czwartej rewolucji przemysłowej,
 • Zarządzanie kreatywnością i innowacjami.

OFERTA CERTYFIKACYJNA:

Certyfikacja i szkolenia w zakresie systemów zarządzania:

 • jakością wg PN-EN ISO 9001 (QMS),
 • bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001(ISMS),
 • bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-ISO 45001 (HSMS),
 • środowiskiem wg PN-EN ISO 14001(EMS),
 • weryfikacji EMAS,
 • ciągłością działania wg ISO 22301(BCMS),
 • działaniami antykorupcyjnymi wg PN-ISO 37001 (ABMS),
 • bezpieczeństwem żywności wg PN-EN ISO 22000 (FSMS),
 • energią wg ISO 50001 (EnMS).

oraz wiele innych.

Certyfikacja:

 • audyt recyklera,
 • audyt organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • audyt zakładu przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Certyfikacja i szkolenia systemu zarządzania na zgodność z wymaganiami publikacji  Sojuszniczej Zapewnienia Jakości (AQAP):

 • AQAP 2110,
 • AQAP 2210,
 • AQAP 2310,
 • AQAP 2105.

Certyfikacja i szkolenia Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK)

Certyfikacja wyrobów i usług:

 • Certyfikacja wyrobów pirotechnicznych,
 • Certyfikacja eIDAS – potwierdzi, że bezpieczne i płynne transakcje elektroniczne są priorytetem dla Twojej organizacji.

usługi:

 • Wystawianie świadectwa klasyfikacji dla wyrobów pirotechnicznych zgodnie z ADR,
 • Badanie wyrobów pirotechnicznych.