W sferze logistyki wojskowej:

 • modelowanie wojskowych systemów logistycznych SZRP,
 • prace analityczne dotyczące cyklu życia wyrobu/systemu,
 • współudział w opracowaniu założeń koncepcyjnych, analiz i ekspertyz w zakresie systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego (Spw),
 • współudział oraz opiniowanie projektów dokumentów dotyczących wsparcia przez państwo gospodarki oraz współpracy cywilno-wojskowej,
 • prace badawcze dotyczące sprawozdawczości logistycznej w układzie narodowym i sojuszniczym (NATO LogRep)

W sferze logistyki przedsiębiorstw:

 • projektowanie procesów logistycznych,
 • harmonogramowanie dostaw w przedsiębiorstwie,
 • projektowanie i ocena efektywności systemów logistycznych,
 • projektowanie i wyposażenie obiektów logistycznych,
 • modelowanie systemów i procesów logistycznych,
 • prace badawcze dotyczące możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań w logistyce przedsiębiorstw,
 • konfigurowanie sieci logistycznych.

W sferze bezpieczeństwa i obronności państwa:

 • funkcjonowanie i koordynacja systemu obronnego państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny
 • doskonalenie systemów zarządzania obronnością państwa
 • polityka zagraniczna i strategia bezpieczeństwa narodowego
 • funkcjonowanie, wyszkolenie i zaawansowanie technologiczne sił zbrojnych
 • wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia militarne państwa
 • funkcjonowanie państwa w sojuszach polityczno-militarnych
 • rozwój potencjału gospodarczego i przemysłu obronnego
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i ochrona infrastruktury krytycznej
 • współpraca cywilno-wojskowa
 • instytucje obrony i ochrony państwa

W obszarze zarządzania:

 • Nowoczesne koncepcje zarządzania,
 • Informatyczne wspomaganie zarządzania,
 • Zapewnienie ciągłości działania organizacji,
 • Zarządzanie projektami i procesami,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji,
 • Psychologia w zarządzaniu,
 • Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w strukturach wojskowych,
 • Rynek kapitałowy,
 • Nowe modele biznesowe,
 • E-biznes,
 • Ochrona własności intelektualnych,
 • Zarządzanie logistyką,
 • Zarządzanie w dobie czwartej rewolucji przemysłowej,
 • Zarządzanie kreatywnością i innowacjami.

Oferta certyfikacyjna:

 • certyfikacja systemów zarządzania jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem informacji, wewnętrznego systemu kontroli, itp.
 • weryfikacja EMAS