KOMPETENCJE RADY

Rada Dyscypliny Naukowej „Nauki o Zarządzaniu i Jakości” jest organem kolegialnym Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.  Rada  NoZiJ dba o wysoki poziom badań naukowych realizowanych w dyscyplinie naukowej „Nauki o Zarządzaniu i Jakości”.

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 • uchwalanie regulaminu Rady;
 • przedstawianie Rektorowi WAT kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki oraz Rady Doskonałości Naukowej;
 • opiniowanie programów studiów przyporządkowanych do dyscypliny naukowej „Nauki o Zarządzaniu i Jakości”;
 • opiniowanie projektów dotyczących uruchomienia lub zniesienia kierunków studiów przyporządkowanych do dyscypliny naukowej „Nauki o Zarządzaniu i Jakości” oraz zasad dyplomowania;
 • wyrażanie opinii i przedkładanie propozycji rektorowi lub dziekanowi odnośnie rozwoju dyscypliny naukowej „Nauki o Zarządzaniu i Jakości”;
 • przygotowanie stanowiska Rady w sprawach działalności naukowej w ramach dyscypliny naukowej „Nauki o Zarządzaniu i Jakości”;
 • ustalanie kryteriów oceny osiągnięć naukowych pracowników oraz koordynacja działań związanych z ewaluacją dyscypliny naukowej „Nauki o Zarządzaniu i Jakości”;
 • opiniowanie zatrudnienia nauczycieli akademickich w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie naukowej „Nauki o Zarządzaniu i Jakości”;
 • przygotowanie stanowiska Rady w sprawie wniosków dotyczących innych spraw osobowych nauczycieli akademickich w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie naukowej „Nauki o Zarządzaniu i Jakości”;
 • wyrażanie opinii w sprawie tworzenia międzyuczelnianych jednostek organizacyjnych w zakresie właściwym dla Rady;
 • opiniowanie, na wniosek Rektora, propozycji nadania tytułu doktora honoris causa;
 • zwracanie się o informacje i wyjaśnienia do innych organów Akademii i do wszystkich członków wspólnoty Akademii w sprawach należących do kompetencji Rady.

SKŁAD RADY

Przewodniczący Rady:

 • dr hab. Artur J. KOŻUCH, prof. WAT

Z-ca przewodniczącego:

 • dr hab. Beata DOMAŃSKA-SZARUGA, prof. WAT

Członkowie Rady:

 • dr hab. Krzysztof SOŁODUCHA, prof. WAT
 • dr hab. Iwona PRZYCHOCKA, prof. WAT

Sekretarz Rady:

 • dr Jacek WOŹNIAK
  email: jacekj.wozniak@wat.edu.pl

  tel.: 261 839 312

UCHWAŁY
Treść uchwał dostępna jest w systemie LEX – Baza Dokumentów WAT: https://lex.wat.edu.pl/