KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

     Kształcenie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będzie w trybie mieszanym (hybrydowym). Jednakże zajęcia w trybie zdalnym stanowią znaczną część w tym semestrze. Zajęcia, które ze względu na specyfikę, w szczególności te związane z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej, mogą odbywać się stacjonarnie na terenie Akademii w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych MON, MNiSW oraz GIS, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w WAT. Prowadzący zajęcia odpowiada za określenie trybu realizacji zajęć, przeprowadzenie ich zgodnie z rozkładem zajęć, a następnie za weryfikację osiągniętych efektów uczenia się.

     Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w roku akademickim 2020/2021 dla studentów stacjonarnych od 01.10.2020 r., a dla studentów niestacjonarnych od 03.10.2020 r. Szczegółowe rozkłady zajęć dla poszczególnych grup dziekańskich zostaną podane na stronie internetowej Wydziału zgodnie z Regulaminem studiów w WAT tj. najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru. Jeżeli w rozkładzie dane zajęcia mają przypisaną salę, oznacza to że realizowane są w formie stacjonarnej. Zajęcia zdalne będą prowadzone z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, http://teams.microsoft.com/ (brak oznaczenia sali na rozkładzie zajęć).

Realizacja zajęć dla innych form kształcenia:

  1. Kształcenie uczestników studiów doktoranckich odbywa się w trybie stacjonarnym. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik studiów doktoranckich w porozumieniu z dziekanem.
  2. Kształcenie uczestników studiów podyplomowych odbywa się w trybie mieszanym lub stacjonarnym. Decyzję w tym zakresie podejmują kierownicy studiów podyplomowych w porozumieniu z dziekanem.
  3. Kształcenie uczestników kursów odbywa się zgodnie z wytycznymi MON.

Szczegółowe zasady realizacji procesu dyplomowania oraz praktyk zawodowych regulują odrębne przepisy.

Uroczysta wydziałowa inauguracja roku akademickiego odbędzie się 6 października 2020 r. o godz. 09.00. na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele studentów. Ze względu na stan epidemii zapraszamy na transmisję online, która będzie dostępna na stronie internetowej wydziału.

Prosimy na bieżąco sprawdzać informacje zamieszczane na stronie internetowej WAT oraz Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Szczegółowe informacje na temat organizacji kształcenia w semestrze zimowym, uzyskać można poprzez kontakt mailowy na adres: studia.wlo@wat.edu.pl. W najbliższym czasie na stronie internetowej wydziału zostanie zamieszczony komunikat dotyczący osób rozpoczynających kształcenie od semestru zimowego 2020/2021.

Obsługa studentów w Dziekanacie odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Informacje o funkcjonowaniu Dziekanatu znajdują się na stronie internetowej wydziału.

Pracownicy, studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz kursów są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 bądź objęcia kwarantanną Dziekana wydziału.

 

Sporządziła: Monika Rusztecka – KDZ