STRUKTURA ORGANIZACYJNA

INSTYTUT LOGISTYKI

  • Zakład Logistyki Rodzajów Sił Zbrojnych (ZLRSZ)

Zakład Logistyki Przedsiębiorstw (ZLP)
Zakład Logistyki Przedsiębiorstw jest jednostką organizacyjną – bezpośrednio podległą dyrektorowi Instytutu Logistyki – właściwą w zakresie realizacji zadań wynikających ze Statutu, planów i programów studiów, aktów normujących proces dydaktyczny, aktów prawnych o szkolnictwie wyższym oraz zarządzeń i wytycznych przełożonych w zakresie obowiązujących postanowień kompetencyjnych.
Do zakresu zadań Zakładu Logistyki Przedsiębiorstw należy kształcenie i prowadzenie działalności badawczo-naukowej w obszarze logistyki cywilnej (krajowej i międzynarodowej) w ujęciu procesowym, transportu i spedycji, gospodarki magazynowej, usług logistycznych, normalizacji zarządzania jakością w logistyce oraz ciągły rozwój naukowy i dydaktyczny nauczycieli akademickich.

Zakład Systemów Logistycznych (ZSL)
Instytutu Logistyki funkcjonuje w strukturze Wydziału Logistyki jako istotne ogniwo społeczności akademickiej WAT. Jest jedynym zakładem Instytutu o przeważającym profilu inżynierskim. W procesie kształcenia studentów inżynierów zapewnia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • inżynierii systemów i analizy systemowej;
  • inżynierii systemów logistycznych;
  • inżynierii wojskowych systemów logistycznych;
  • projektowania procesów logistycznych;
  • projektowania systemów i procesów logistycznych;
  • inżynierii jakości.

INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI

  • Zakład Badań Nad Sektorem Pozamilitarnym (ZSP)
Zakład Strategii i Systemów Obronnych (ZSO)
1. MISJA ZAKŁADU:
Prowadzenie badań naukowych w obszarze systemu obronnego państwa – jego podstaw teoretycznych i kierunkach rozwoju, teorii sztuki wojennej, teorii i praktyki strategii – w tym historii wojskowości, współczesnych i przyszłych konfliktów zbrojnych, funkcjonowania i planowania rozwoju sił zbrojnych oraz Kształcenie profesjonalistów w zakresie wskazanych obszarów wiedzy oraz przygotowanie ich do praktycznego analizowania, prognozowania i rozwiązywania strategicznych problemów związanych z wyzwaniami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa.

2. ZADANIA i CELE ZAKŁADU:
a) Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie przedmiotów znajdujących się w obszarze zainteresowania Zakładu –
w szczególności w zakresie:
– strategii ogólnej, strategii bezpieczeństwa, strategii obronnej i zarządzania strategicznego w obszarze bezpieczeństwa i obronności, w tym działania sił zbrojnych,
– podstaw sztuki wojennej, sztuki operacyjnej, taktyki oraz teorii i praktyki dowodzenia wojskami,
– teorii organizacji rozwoju i funkcjonowania systemu obronnego państwa,
– identyfikacji i prognozowania szans, ryzyk, wyzwań i zagrożeń dla systemu bezpieczeństwa i obronności państwa w aspekcie krajowym, regionalnym i globalnym;
b) Sfera naukowo – badawcza:
– w obszarze przygotowań obronnych państwa i rozwoju systemu obronnego państwa,
– badania uwarunkowań prawnych i doktrynalnych oraz procedur planowania i programowania obronnego,
– badania procesu projektowania i planowania strategii oraz systemu obrony państwa w warunkach pokoju, kryzysu i wojny,
– badania ewolucji rozwoju sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki,
– badania zasad, sposobów przygotowania i prowadzenia wojny w konkretnych warunkach historycznych, a także badania wojny
w jej aspekcie polityczno-społecznym (sztuka wojenna, ogólna teoria walki, socjologia wojska i wojny, psychologia wojskowa, ekonomika obrony, prawo konfliktów zbrojnych),
– badania systemów infrastruktury krytycznej i obronnej państwa, a także systemów ochrony obiektów szczególnie ważnych dla obronności państwa,
– badania problematyki obronności w myśli politycznej.

  • Zakład Studiów Ekonomiczno-Społecznych (ZES)

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI

INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA