JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

INSTYTUT LOGISTYKI

 • Zakład Logistyki Wojskowej

Zakład Logistyki Przedsiębiorstw (ZLP)
Zakład Logistyki Przedsiębiorstw jest jednostką organizacyjną – bezpośrednio podległą dyrektorowi Instytutu Logistyki – właściwą w zakresie realizacji zadań wynikających ze Statutu, planów i programów studiów, aktów normujących proces dydaktyczny, aktów prawnych o szkolnictwie wyższym oraz zarządzeń i wytycznych przełożonych w zakresie obowiązujących postanowień kompetencyjnych.
Do zakresu zadań Zakładu Logistyki Przedsiębiorstw należy kształcenie i prowadzenie działalności badawczo-naukowej w obszarze logistyki cywilnej (krajowej i międzynarodowej) w ujęciu procesowym, transportu i spedycji, gospodarki magazynowej, usług logistycznych, normalizacji zarządzania jakością w logistyce oraz ciągły rozwój naukowy i dydaktyczny nauczycieli akademickich.

Zakład Systemów Logistycznych (ZSL)
Instytutu Logistyki funkcjonuje w strukturze Wydziału Logistyki jako istotne ogniwo społeczności akademickiej WAT. Jest jedynym zakładem Instytutu o przeważającym profilu inżynierskim. W procesie kształcenia studentów inżynierów zapewnia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • inżynierii systemów i analizy systemowej;
 • inżynierii systemów logistycznych;
 • inżynierii wojskowych systemów logistycznych;
 • projektowania procesów logistycznych;
  • projektowania systemów i procesów logistycznych;
 • inżynierii jakości.

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI

Zakład Systemów Bezpieczeństwa

 • Pracownia Teorii Bezpieczeństwa
 • Pracownia Zarządzania Kryzysowego
 • Pracownia Bezpieczeństwa Narodowego

Zakład Studiów Obronnych

 • Laboratorium Ochrony Infrastruktury Krytycznej
 • Laboratorium Multimedialnego Systemu Treningu Strzeleckiego WISŁA
 • Laboratorium Badań nad Cyberbezpieczeństwem

Zakład Prognoz i Studiów Strategicznych

 • Laboratorium Prognoz i Analiz Bezpieczeństwa

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI

 • Zespół Certyfikacji Systemów Zarządzania
 • Zespół Badań i Certyfikacji Wyrobów
 • Zespół Weryfikacji Kompetencji Audytorów
 • Zespół Szkoleń
 • Zespół Marketingu

INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Zakład Systemów Zarządzania

 • Pracownia Strategii, Organizacji i Metod Zarządzania
 • Pracownia Technologii i Inżynierii Zarządzania
 • Pracownia Ewaluacji i Walidacji Jakości

Zakład Prawa i Ekonomii

 • Pracownia Prawa
 • Pracownia Finansów i Rachunkowości

Zakład Nauk Humanistycznych

 • Pracownia Filozofii i Etyki
 • Pracownia Historii i Wychowania

 • Laboratorium Inżynierii i Zarządzania