JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 

  

 


STRUKTURA ORGANIZACYJNA

INSTYTUT LOGISTYKI

Zakład Logistyki Wojskowej

Zakład Logistyki Wojskowej jest jednostką organizacyjną – bezpo¬średnio podległą dyrektorowi Instytutu Logistyki – właściwą w zakre¬sie realizacji zadań wynikających ze Statutu, planów i programów studiów, aktów normujących proces dydaktyczny, aktów prawnych o szkolnictwie wyższym oraz zarządzeń i wytycznych przełożonych w zakresie obowiązu¬jących postanowień kompetencyjnych.

MISJA ZAKŁADU
Misją Zakładu Logistyki Wojskowej jest organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej i wychowawczej związanej z kierunkiem studiów logistyka, w specjalności logistyki wojskowej oraz wspieranie w zakresie dydaktycznym i merytorycznym Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania na studiach o profilu praktycznym w specjalności logistyka, a także na wojskowych kursach kwalifikacyjnych organizowanych przez Instytut Logistyki
Ponadto Zakład Logistyki Wojskowej uczestniczy w grupach roboczych powoływanych przez P-4 na rzecz organizowania działalności logistyki w SZ RP, stwarzając warunki do rozwoju kadry naukowej Instytutu. Organizuje i prowadzi działalność naukową w obszarze logistyki wojskowej i obronności Państwa.

ZASADNICZE ZADANIA ZAKŁADU
Do zakresu zadań Zakładu Logistyki Wojskowej należy:
1) kształcenie, w szczególności, w obszarze:
a. wojskowych systemów logistycznych,
b. wojskowego oddziału gospodarczego,
c. systemu zaopatrywania wojsk,
d. budowy i eksploatacji sprzętu logistycznego,
e. gospodarki mieniem,
f. systemu zabezpieczenia technicznego,
g. zapasów w wojskowych systemach logistycznych,
h. infrastruktury wojskowej,
i. systemu transportu i ruchu wojsk,
j. wyposażenia sił zbrojnych w wyroby wojskowe,
k. zarządzania logistyką wojskową,
l. dowodzenia pododdziałem logistycznym,
m. logistycznych systemów informatycznych w SZ RP,
n. zasad projektowania wojskowych systemów i procesów logistycznych,
o. rachunku kosztów działań logistycznych,
p. logistyki wielonarodowej i zabezpieczenia logistycznego misji poza gra¬nicami kraju,
q. logistyki w systemie obronności państwa,
r. zabezpieczenia działań taktycznych,
s. wsparcia pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terytorium kraju go¬spodarza (Host Nation Support – HNS),
t. współpracy sił wojskowych z organami władzy cywilnej w ramach prowa-dzonych operacji (Civil-military Co-operation – CIMIC),
u. zasad działania sił zbrojnych,
v. działań taktycznych wojsk;
2) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w szczególności, w obsza¬rze:
a. określania cech i badania parametrów modeli wojskowych systemów lo¬gistycznych,
b. badania potrzeb i możliwości zabezpieczenia logistycznego wojsk,
c. badania systemu organizacji zabezpieczenia logistycznego wojsk,
d. badania systemu kształcenia i szkolenia kadr logistycznych,
e. badania potrzeb środków bojowych i materiałowych wojsk,
f. badania rozmieszczenia i urzutowania zapasów środków bojowych i materiałowych,
g. badania możliwości zabezpieczenia materiałowego wojsk,
h. badania systemu organizacji zabezpieczenia materiałowego wojsk,
i. badania potrzeb technicznych wojsk,
j. badania rozmieszczenia potencjału obsługowo-remontowego wojsk,
k. badania procesów obsługiwania technicznego UiSW,
l. badania procesów remontu UiSW,
m. badania procesów ewakuacji UiSW,
n. badania możliwości zabezpieczenia technicznego wojsk,
o. badania systemu organizacji zabezpieczenia technicznego wojsk,
p. badania potrzeb transportowych wojsk,
q. badania możliwości zabezpieczenia potrzeb transportowych wojsk,
r. badania systemu organizacji transportu i ruchu wojsk,
s. badania systemu infrastruktury wojskowej,
t. badania sprzętu logistycznego i wyposażenia indywidualnego żołnierzy,
u. badania procesu zabezpieczenia logistycznego systemu obronnego państwa,
v. badania procesów zabezpieczenia logistycznego misji i logistyki wielona-rodowej,
w. badania procesów kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk.
STRUKTURA ZAKŁADU LOGISTYKI WOJSKOWEJ
Obecnie w skład Zakładu Logistyki Przedsiębiorstw wchodzi:
a) czterech pracowników badawczo-dydaktycznych, w tym:
– 3 prof. WAT
– 2 adiunktów;
– 2 asystentów;
b) dziewięciu pracowników dydaktycznych w tym:
– 2 prof. WAT
– 4 adiunktów;
– 2 asystentów;
– 1 starszy wykładowca.

Zakład Logistyki Przedsiębiorstw (ZLP)
MISJA ZAKŁADU
Zakład Logistyki Przedsiębiorstw funkcjonuje w strukturach Instytutu Logistyki – Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania służąc Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez realizację procesów kształcenia podchorążych, studentów, słuchaczy kursów oraz poprzez realizację działalności badawczej w obszarze organizacyjnym i funkcjonalnym logistyki wojskowej i cywilnej. Uczestniczy w procesie kształcenia kadr logistycznych dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i gospodarki narodowej.

ZASADNICZE ZADANIA ZAKŁADU
Do głównych zadań Zakładu Logistyki Przedsiębiorstw (ZLP) należy:
1. Realizacja procesów dydaktycznych w następujących obszarach: ekonomiki logistyki, controlingu logistycznego, marketingu logistycznego, logistyki zwrotnej, makro i mikro logistyki, systemów zapewniania jakości, logistyki dystrybucji, usług logistycznych, logistyki zaopatrzenia i spedycji, standaryzacji w SZ RP i NATO, normalizacji, zarzadzania jakością, metod ilościowych w logistce, gospodarki zapasami logistycznymi, zamówień publicznych, wsparcia Państwa-Gospodarza, procesów pozyskiwania, eksploatacji i wycofania sprzętu wojskowego.
2. Odpowiedzialność za prowadzenie studiów podyplomowych:
– Zarządzanie Logistyczne w Przedsiębiorstwie;
– Zarządzanie w Systemie Pozyskiwania Sprzętu Wojskowego;
– Zamówienia Publiczne w Logistyce.
3. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w obszarach:
– budowy i doskonalenia modeli systemów logistycznych;
– badań organizacji i przepływu zasobów logistycznych;
– zarządzania zasobami logistycznymi w SZ RP i gospodarce narodowej;
– efektywności w zarządzaniu zasobami logistycznymi.

STRUKTURA ZAKŁADU LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTW
Obecnie w skład Zakładu Logistyki Przedsiębiorstw wchodzi:
a) czterech pracowników badawczo-dydaktycznych, w tym:
– 1 prof. WAT
– 1 adiunkt;
– 2 asystentów;
b) dziewięciu pracowników dydaktycznych w tym:
– 1 profesor;
– 7 adiunktów;
– 1 asystent.

Zakład Systemów Logistycznych (ZSL)
Instytutu Logistyki funkcjonuje w strukturze Wydziału Logistyki jako istotne ogniwo społeczności akademickiej WAT. Jest jedynym zakładem Instytutu o przeważającym profilu inżynierskim. W procesie kształcenia studentów inżynierów zapewnia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • inżynierii systemów i analizy systemowej;
 • inżynierii systemów logistycznych;
 • inżynierii wojskowych systemów logistycznych;
 • projektowania procesów logistycznych;
  • projektowania systemów i procesów logistycznych;
 • inżynierii jakości.

 

MISJA ZAKŁADU

Misją Zakładu Systemów Logistycznych jest analiza teoretyczna i praktyczna w obszarze pomiaru i monitoringu systemu logistycznego jako celowo zorganizowanego i połączonego zespołu takich elementów (podsystemów), jak zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, transport, magazynowanie, odbiorca – wraz z relacjami między nimi oraz między  ich własnościami, warunkujący przepływ strumieni środków finansowych oraz informacji.

 

ZASADNICZE ZADANIA ZAKŁADU
Do głównych zadań Zakładu Systemów Logistycznych (ZSL) należy:

1. Realizacja procesów dydaktycznych w następujących obszarach: produkcja, transport, magazynowanie,  środki finansowe i informacja.

 1. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w obszarach:
 • wykorzystanie narzędzi informatycznych w systemach logistycznych,
 • symulacja procesów transportowych,
 • badanie przepływu zasobów logistycznych,
 • zarządzanie i analiza centrów logistycznych,
 • zastosowanie technologii RFID w logistyce,
 • wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) w logistyce.

 

STRUKTURA ZAKŁADU SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

Obecnie w skład Zakładu Systemów Logistycznych  wchodzi:

 • trzech pracowników badawczo-dydaktycznych, w tym:

– 1 prof. WAT,

– 1 adiunkt,

– 1 asystent.

 • sześciu pracowników dydaktycznych w tym:

– 2 prof. WAT,

– 4 adiunktów.

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI

Zakład Systemów Bezpieczeństwa

 • Pracownia Teorii Bezpieczeństwa
 • Pracownia Zarządzania Kryzysowego
 • Pracownia Bezpieczeństwa Narodowego

Zakład Studiów Obronnych

 • Laboratorium Ochrony Infrastruktury Krytycznej
 • Laboratorium Multimedialnego Systemu Treningu Strzeleckiego WISŁA
 • Laboratorium Badań nad Cyberbezpieczeństwem

Zakład Prognoz i Studiów Strategicznych

 • Laboratorium Prognoz i Analiz Bezpieczeństwa

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI

 • Zespół Certyfikacji Systemów Zarządzania
 • Zespół Badań i Certyfikacji Wyrobów
 • Zespół Weryfikacji Kompetencji Audytorów
 • Zespół Szkoleń
 • Zespół Marketingu

INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Zakład Systemów Zarządzania

 • Pracownia Strategii, Organizacji i Metod Zarządzania
 • Pracownia Technologii i Inżynierii Zarządzania
 • Pracownia Ewaluacji i Walidacji Jakości

Zakład Prawa i Ekonomii

 • Pracownia Prawa
 • Pracownia Finansów i Rachunkowości

Zakład Nauk Humanistycznych

 • Pracownia Filozofii i Etyki
 • Pracownia Historii i Wychowania

 • Laboratorium Inżynierii i Zarządzania