OGÓLNOPOLSKA DOKTORANCKO-STUDENCKA KONFERENCJI NAUKOWA

W dniu 14 kwietnia 2021 roku, przy użyciu platformy MS Teams, w trybie zdalnym, odbyła się Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencji Naukowa, pt. „Współczesny wymiar zarządzania kryzysowego w świecie zagrożeń informacyjnych”.  Konferencja ta została zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT we współpracy z Zakładem Systemów Bezpieczeństwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie i Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Celem konferencji było przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze zarządzania kryzysowego w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragnęliśmy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na temat szacowania ryzyka oraz diagnozowania zagrożeń zachodzących w środowisku zagrożeń hybrydalnych – uwzględniających przede wszystkim wymiar zarządzania kryzysowego – pozwalających zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie uwzgledniającą także środowisko eksperckie i młodych naukowców funkcjonujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych. Ważnym dla nas aspektem było kompleksowe podejście do tematyki zarządzania kryzysowego oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki in extenso.

Po powitaniach zaproszonych gości, minutą ciszy została uczczona pamięć zmarłego niedawno Jego Magnificencji Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – Pana Profesora Dariusza Czajki – współorganizatora naszej konferencji.

Podczas konferencji mieliśmy okazję usłyszeć 20 wystąpień Prelegentów, reprezentujących 17 ośrodków naukowych z całego kraju. Otwarcia konferencji dokonali:

 • Prorektor ds. Nauki Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawiedr hab. Beata Maria Nowak, prof. SWWS,
 • Prorektor ds. studenckich dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT,
 • Prodziekan ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT – prof. dr hab. Bogusław Jagusiak,
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencjidr Katarzyna Śmiałek.

Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji został wygłoszony wykład wprowadzający. Został on przeprowadzony przez dr hab. inż. Gabriela Nowackiego, prof. WAT i nosił tytuł „NATO strategy comunications”. Po zakończeniu wykładu wprowadzającego odbyły się trzy Panele:

 • Panel I, pt. „Crisis management in the perspective of cyber threats”,
 • Panel II, pt. „Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w kontekście infrastruktury krytycznej”,
 • Panel III, pt. „Współczesne wyzwania zarządzania kryzysowego”.

Mimo wysokiego poziomu wszystkich prac i wystąpień, Komitetowi Naukowemu Konferencji, po burzliwych obradach udało się wyróżnić następujące prace:

 • I miejsce otrzymał Pan mgr Krzysztof Świątczak, doktorant Academii Rerum Socialium na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę, pt. „Cyberwojna a prawo konfliktów zbrojnych – konwencje genewskie i konwencje haskie w cyberprzestrzeni”,
 • ex aequo II miejsce otrzymał Pan mgr Wojciech Wasilewski, doktorant Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz wykładowca akademicki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku za pracę, pt. „Koncepcja funkcjonowania nowego modelu systemu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym”,
 • ex aequo II miejsce otrzymała Pani dr Ewa Jakubiak, adiunkt Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży za pracę, pt. „Państwowa Straż Pożarna jako wiodąca służba w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce”,
 • III miejsce otrzymał Pan mgr Krzysztof Tomasz Najdzik, doktorant Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz pracownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie za pracę, pt. „Zarządzanie kryzysowe na poziomie powiatu w dobie pandemii COVID-19 – synteza i refleksja”.

Wszystkim prelegentom oraz wyróżnionym osobom przekazano nagrody, materiały konferencyjne oraz dyplomy uznania drogą pocztową. Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją wśród uczestników odnośnie różnorodnej problematyki poruszanej podczas obrad. Uczestnicy zgodnie podkreślali wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny konferencji oraz zgłosili chęć udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT.

Podsumowując, udział w konferencji, w różnych momentach konferencji, wzięło około 193 osoby z całej Polski, reprezentujące 41 podmiotów. Podczas konferencji mieliśmy okazję gościć zarówno pracowników naukowych, doktorantów, studentów Wojskowej Akademii Technicznej, jak i gości z: Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, jak również innych ośrodków, reprezentowanych przez prelegentów i innych uczestników konferencji.