Por. dr inż. Igor Betkier z Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT otrzyma dofinansowanie w ramach konkursu MINIATURA 5 Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu pt. „Analiza poziomu bezpieczeństwa tras przejazdu dla pojazdów nienormatywnych z punktu widzenia natężenia ruchu drogowego i właściwości infrastruktury przy wykorzystaniu technologii internetowych i algorytmów uczenia maszynowego”.

Konkurs MINIATURA umożliwia badaczom sfinansowanie pojedynczego działania naukowego, służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W ramach projektu por. dr inż. Igor Betkier będzie analizował rozkład ruchu w sieci transportowej w zależności od pory dnia, dnia tygodnia, poziomu zurbanizowania terenu, parametrów technicznych odcinków drogowych (liczby pasów ruchu, obecności pasa awaryjnego, szerokości jezdni), liczby i charakterystyki obiektów inżynieryjnych oraz wystąpienia zdarzenia drogowego określonego typu. Do tego celu posłużą dane z serwisu Google Maps, które będą gromadzone przy pomocy aplikacji zbudowanej przez autora. Ich analiza w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji pozwoli sformułować ogólną metodę oceniającą poziom bezpieczeństwa tras dla pojazdów nienormatywnych. (Pojazd nienormatywny – to pojazd, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych przewidzianych w przepisach Prawa o ruchu drogowym. Poruszający się zazwyczaj w nocy w asyście pilota drogowego.). 

Wnioski płynące z badania posłużą Autorowi do sformułowania modelu matematycznego w ramach głównego projektu naukowego planowanego do złożenia po realizacji MINIATURY. Projekt ten będzie miał na celu wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji w systemie zarządzania infrastrukturą drogową z funkcją wyznaczania, oceniania i uzgadniania tras przejazdu dla pojazdów nienormatywnych. Wstępny koncept przygotowany został wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracodawców Transportu Nienormatywnego (OSPTN), zrzeszającym większość polskich przewoźników w segmencie przewozów nienormatywnych oraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W piątej edycji konkursu MINIATURA laureaci otrzymają dofinansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł na badania wstępne/pilotażowe, staże naukowe oraz wyjazdy naukowe. Badacz WAT na realizację projektu otrzyma dofinansowanie w kwocie 17 713 zł. Do konkursu skierowano w sumie 694 projekty, a całkowity budżet piątej edycji konkursu wyniósł ponad 26 mln zł.